29 November 2021 20:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZTUCZNA TRZUSTKA POWRACA
Niedawno podczas zjazdu American Diabetes Association w San Diego powróci? temat zbudowania i funkcjonowania sztucznej trzustki. Mo?e to zrewolucjonizowa? walk? z cukrzyc?. Prace nad takimi zestawami umo?liwiaj?cymi diabetykom normalne ?ycie i bezpieczne kontrolowanie choroby trwaj? od kilku dekad. Pisa?a o tym Prof. Ewa Otto-Buczkowska - Perspektywy leczenia cukrzyczy cz. 1 oraz Perspektywy leczenia cukrzycy cz. 2. Jak przekonuj? lekarze w pe?ni zautomatyzowane aparaty trafi? do potrzebuj?cych ju? w ci?gu kilku najbli?szych lat.

Jak pisze Rzeczpospolita w artykule "Sztuczna trzustka""Sztuczna trzustka": Pierwsze tego typu urz?dzenia opracowane w latach 70. mia?y problem – by?y rozmiarów lodówki.(...) Nowoczesne prototypy sztucznej trzustki s? mniejsze, ale nadal nie s? gotowe do codziennego u?ywania. Podczas zjazdu w San Diego specjali?ci z Uniwersytetu w Bostonie prezentowali wyniki testów czujników glukozy Abbott Laboratories FreeStyle Navigator i dwóch pomp insuliny sterowanych laptopem. Test trwa? zaledwie 51 godzin (dwie noce i sze?? posi?ków). Sze?ciu pacjentów – testerów przypi?tych do aparatury mog?o bez przeszkód porusza? si? po szpitalu, a nawet je?dzi? na rowerze. Wyniki analizy wskazywa?y, ?e poziom cukru we krwi by? stale na w?a?ciwym poziomie.Podstawow? zalet? systemów z tzw. zamkni?t? p?tl? jest ci?g?e monitorowanie poziomu cukru we krwi. Pozwala to przewidywa?, czy wzro?nie on czy spadnie – i w zale?no?ci od tego dozowa? insulin?. Bardziej z?o?one zestawy umo?liwiaj? reagowanie na wysi?ek fizyczny pacjenta, a tak?e – przez zastosowanie drugiej pompy z glukagonem – nie dopuszczaj? do wyst?pienia zbyt wysokiego ani zbyt niskiego poziomu cukru. Taki zautomatyzowany proces ma te? wady – stosowane obecnie czujniki z czasem staj? si? niedok?adne.

KOMENTARZ PROF. EWY OTTO-BUCZKOWSKIEJ:

Ostatnio na ?amach Rzeczpospolitej ukaza? si? artyku? na temat sztucznej trzustki. Napisany jest w dost?pnej formie, zilustrowany rycin?. My?l?, ?e jest po?yteczny pragn? jednak przypomnie?, ?e sprawa „sztucznej trzustki” nie jest nowa. Na ?amach tego forum pisa?am ju? na ten temat w ubieg?ym roku (maj 03 2010 Monitorowanie glikemii - ci?g?y pomiar glikemii ). Ju? wówczas pisa?am, ?e: Historia stosowania tzw „sztucznej trzustki” ma ju? ponad pó? wieku. Zaprezentowa?am wówczas jeden z pierwszych modeli, a tak?e jeden z najnowszych modeli.

Prace nad konstrukcj? takiej sztucznej trzustki wprawdzie post?puj?, ale ci?gle s? jeszcze w sferze eksperymentów klinicznych. Na ich zastosowanie w powszechnej praktyce musimy jeszcze poczeka?, chocia? fragmenty w postaci „p?tli otwartej” tzn ci?g?ego monitorowania glikemii z ci?g?ym podskórnym wlewem insuliny s? ju? dost?pne równie? dla naszych pacjentów.

Trzeba si? jednak uzbroi? w cierpliwo??. Od czasu wynalezienia insuliny w latach dwudziestych ubieg?ego wieku obserwujemy sta?y post?p w terapii cukrzycy typu 1.

Wprowadzenie bardzo nowoczesnych preparatów insuliny, metod jej podawania, monitorowania glikemii, coraz doskonalsze metody ??czenia uk?adów monitoruj?cych z uk?adami steruj?cymi infuzje insuliny zaowocowa?a konstrukcj? „p?tli otwartej” i przybli?y?y perspektyw? zastosowania „p?tli zamkni?tej” czyli twz „sztucznej trzustki”. To wszystko bardzo poprawi?o komfort ?ycia pacjentów, a tak?e stworzy?o realn? szanse profilaktyki powik?a? cukrzycy. Oczywi?cie na ile ta szansa zostanie wykorzystana zale?y od samych pacjentów.


?ród?o grafiki: www.rp.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,820 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!