01 December 2021 18:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PAMI?? KOMÓREK
Po raz kolejny w ?wiecie medycznym pojawi?y si? informacje na temat wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy typu 1. Tym razem naukowcy z Uniwersytetu w Jerozolimie wykazali, ?e w terapii mo?na wykorzysta? pami?? indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Okaza?o si?, ze do pewnego stopnia "pami?taj?", czym by?y i jak dzia?a?y doros?e komórki somatyczne, z których je pozyskano.

Gdy wspomniane komórki utworzono z komórek beta wyspek Langerhansa trzustki, by?y bardziej wydajne od zarodkowych komórek macierzystych pod wzgl?dem wytwarzania generuj?cych insulin? komórek.

Jak wiemy cukrzycy typu 1. uk?ad odporno?ciowy niszczy komórki beta wysp trzustkowych. Naukowcy pomy?leli wi?c, ?e mo?na by uzupe?nia? ich niedobory komórkami macierzystymi.

O przeszczepach komórek macierzystych, które mog? stanowi? perspektyw? leczenia cukrzycy pisa?a te? Prof. Ewa Otto-Buczkowska - ZOBACZ.

W swoim artykule wspomina: "Komórki macierzyste mog?yby by? pozyskiwane z ludzkich komórek embrionalnych jednak metoda ta pozostaje terapi? budz?c? wiele w?tpliwo?ci natury etycznej, st?d próby pozyskiwania komórek z innych ?róde?. Wykazano mi?dzy innymi, ?e macierzyste komórki somatyczne zawarte w szpiku mog? si? ró?nicowa? w komórki innych narz?dów. Coraz wi?cej uwagi po?wi?canej jest mo?liwo?ci? transplantacji komórek macierzystych, wyizolowanych z krwi p?powinowej niespokrewnionego dawcy. Trwaj? równie? badania nad wykorzystaniem jako ?ród?a komórek macierzystych komórek zewn?trzwydzielniczych trzustki. Pami?ta? jednak nale?y, ?e komórki macierzyste ze wzgl?du na swoje niezró?nicowanie i zdolno?? do nieograniczonego podzia?u, ?atwo mog? ulec przeobra?eniu w komórki nowotworowe."

Prace nad przeszczepami komórek s? bardzo zaawansowane, nadal jednak pojawiaj? si? na tej drodze nowe przeszkody powoduj?ce, ?e metoda ta pozostaje w sferze bada?.

Reasumuj?c – wszystko wskazuje na to, ?e cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale jeszcze nie teraz.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,298 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!