29 November 2021 10:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WYSSANE Z INSULIN?
Wyssane z insulin?

Rozmowa z Ol? Tylewicz, stypendystk? pierwszej edycji programu „S?odycz wiedzy”, która ukaza?a si? w czerwcowym numerze magazynu "Szugarfrik"


Otrzyma?a? roczne stypendium naukowe – w sumie dzi?ki cukrzycy, czy zatem mo?na zaryzykowa? stwierdzenie, ?e bycie diabetykiem ma jakie? dobre strony?

Ola Tylewicz: Otrzymanie nagrody "S?odycz Wiedzy" by?o dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale stypendium jest trafione w dziesi?tk?, bo b?d?my szczerzy - kto jak kto, ale my, cukrzycy, skrupulatno?? i punktualno?? mamy niemal?e "wyssan? z insulin?" dzi?ki sta?emu kontrolowaniu w?asnej choroby. W szkole s? to bardzo przydatne cechy. Dla nas bycie dok?adnym jest norm? - dla innych uczniów, niestety, drog? przez m?k?.

Jakie pomys?y uda?o Ci si? zrealizowa? dzi?ki stypendium?

Otrzymanie stypendium pozwoli?o mi realizowa? moje pasje, zwi?zane z biologi? i chemi?, ale nie tylko. Da?o mi ono szans? na zakupienie niezb?dnych ksi??ek, podr?czników oraz (ku niezadowoleniu mojej Mamy) odczynników do domowego laboratorium. Stypendium wykorzysta?am na op?acenie ró?nych podró?y m. in. na szkolenie "M?odych Liderów" do Warszawy, wyjazdy do laboratoriów w Poznaniu i Kalsku.

Jakie s? Twoje plany na przysz?o???

Swoje zainteresowania i plany na przysz?o?? wi??? z dziedzinami biochemii, farmacji i medycyny. Chcia?abym bra? udzia? w pracach grup badawczych w dziedzinie wykorzystania komórek macierzystych w cukrzycy. Lecz nie tylko nauka zajmuje moje ?ycie - gram te? na gitarze elektrycznej, uprawiam liczne sporty takie jak windsurfing czy siatkówka.
Z natury jestem osob? aktywn?, jednak nie zawsze mam szanse realizowa? wszystkie swoje pomys?y i zamiary. Stypendium "S?odycz Wiedzy" pozwoli?o mi na zrealizowanie kilku planów. Jestem w stu procentach pewna, ?e jest ono ?wietnym pomys?em, poniewa? pomaga pokaza? nam, s?odkim, ?e mo?emy wi?cej.


O PROGRAMIE:

Do 31 sierpnia ka?dy ucz?cy si? diabetyk mo?e stara? si? o roczne stypendium przyznawane w ramach programu stypendialnego „S?odycz wiedzy” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

„S?odycz wiedzy” to program maj?cy na celu wsparcie materialne najzdolniejszych diabetyków z ca?ej Polski – laureaci wy?aniani s? na podstawie ?redniej ocen na ?wiadectwie szkolnym. W ubieg?ym roku przyznano je 30 osobom w trzech kategoriach – szko?a podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Ka?da z nich przez okres 10 miesi?cy (od wrze?nia do czerwca), co miesi?c otrzymywa?a 50 z?. Pieni?dze zgodnie z za?o?eniami programu powinny by? przeznaczone na rozwijanie uzdolnie? i zainteresowa?.

Zg?oszenia do Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY - ZOBACZ

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,452 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!