27 Października 2020 12:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ONE MUSZˇ NORMALNIE ŻYĆ
Potrzebna jest akcja edukacyjna dotycz?ca dzieci przewlekle chorych - powiedziała na inauguruj?cym posiedzeniu Społecznej Rady Doradców Rzecznika Praw dziecka Pro. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - One musz? normalnie żyć, chodzić do szkoły, przedszkola, uczestniczyć w normalnym życiu, tak jak ich rówie?nicy. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nimi postępować. Nauczyciele, wychowawcy powinni to umieć.

Jak poinformował RPD Marek Michalak, często otrzymuje sygnały o dyskryminowaniu przez placówki o?wiatowe dzieci przewlekle chorych. - W ci?gu roku miałem ponad 60 interwencji w sprawie dzieci chorych na cukrzycę - powiedział. Dzieciom chorym lub niepełnosprawnym często proponuje się indywidualny tok nauczania, podczas gdy kontakt z rówie?nikami jest im potrzebny tak samo, jak zdrowym dzieciom.

RPD podkre?lił, że prawo reguluj?ce te zagadnienia jest dobre, pozostaje kwestia dobrej woli ze strony nauczycieli.

Zdaniem Prof. Chybickiej każde zdrowe dziecko powinno być raz roku zbadane od stóp do głów przez lekarza. - U nas dzieci badane s? dopiero wtedy, gdy zachoruj?. A ważna jest profilaktyka. Raz w roku każde zdrowe dziecko powinno być zbadane przez lekarza, niekoniecznie pediatrę - mówiła prof. Chybicka


Zdaniem prof. Chybickiej konieczna jest także zmiana kalendarza szczepień. - Obecnie składa się on ze szczepień obowi?zkowych, które s? finansowane z budżetu, oraz zalecanych, za które rodzice musz? zapłacić sami. Ich ł?czny koszt to dla niektórych niemal równowarto?ć miesięcznych pensji. Je?li chodzi o szczepionki obowi?zkowe, szczepionych jest większo?ć dzieci, jednak w przypadku szczepień zalecanych jest to ok. 15 proc. - mówiła prof. Chybicka.

Zwróciła także uwagę na potrzebę uregulowania kwestii dotycz?cych pobytu rodziców z dziećmi w szpitalach - często pobierane s? od nich opłaty, a warunki, w jakich nocuj?, s? bardzo różne. - Rodzice s? potrzebni dziecku tak, jak lek, to element terapii, która umożliwia powrót do zdrowia. Należałoby to wycenić, tak jak każd? inn? procedurę medyczn? - przekonywała.

Prof. Chybicka podkre?liła także wagę leczenia uzdrowiskowego, bolej?c nad tym, że coraz rzadziej dzieci kierowane s? do sanatoriów. - Jest w tym trochę winy pediatrów, którzy zbyt rzadko daj? skierowania do sanatoriów, coraz więcej placówek dla dzieci jest też zamykanych - mówiła.


W skład Społecznej Rady Doradców Rzecznika Praw Dziecka weszli:

Prof. Alicja Chybicka - wybitny onkolog dziecięcy. Posiada pięć specjalizacji - II stopnia z pediatrii, z onkologii i hematologii dziecięcej, z immunologii klinicznej, z transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2000 roku), od 2007 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Renata Durda - kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od wielu lat uczestniczy w przygotowywaniu programów i strategii działań w obszarze zwi?zanym z profilaktyk? szkoln? i ?rodowiskow? dla dzieci i młodzieży, polityk? zdrowotn?, polityk? społeczn? oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Anna Dymna - wybitna aktorka teatralna i filmowa, założycielka i prezes Fundacji "Mimo Wszystko", która pomaga wielu osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce, Jest pomysłodawczyni? Ogólnopolskiego Przegl?du Twórczo?ci Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana" oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych.

Jacek Ignaczewski - sędzia rodzinny w S?dzie Rejonowym w Olsztynie, autor licznych publikacji prawnych.

Dr Paweł Jaros - wykładowca praw człowieka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2001-2006.

Mirosława K?tna- psycholog, specjalizuj?ca się w psychologii s?dowej oraz klinicznej. W 1997 pełniła funkcję pełnomocnika rz?du do spraw dzieci. Współtworzyła Komitet Ochrony Praw Dziecka, w którym od 1981 roku pełniła funkcję wiceprzewodnicz?cej, a od 1992 roku jest przewodnicz?c? Zarz?du Krajowego. Organizowała liczne projekty maj?ce na celu ochronę praw dziecka i respektowania postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Izabella Kołecka - założycielka Fundacji Pomocy Rodzinie "Opoka" w Łodzi, która wspiera osoby maj?ce problemy z wychowaniem dzieci, osoby, które dotyka przemoc w rodzinie.

Dr Irena Kornatowska - psychiatra, działaczka społeczna, prezes Fundacji „Dzieci Niczyje” zajmuj?cej się zapobieganiem wszelkiego rodzaju przemocy wobec dzieci.

Henryka Krzywonos-Strycharska - działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych. Prowadziła rodzinny dom dziecka w Gdańsku, wychowuj?c wraz z mężem dwana?cioro dzieci. Człowiek Roku Tygodnika Wprost.

Joanna Luberadzka-Gruca - absolwentka socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwo?ci Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2001 r. kieruje Fundacj? Przyjaciółka. Od 2004 r. jest koordynatorem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – nieformalnego forum współpracy osób i instytucji, które ma charakter otwarty i służy koordynowaniu oraz konsolidowaniu działań zwi?zanych z ide? rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. W 2009 r. została członkiem Zarz?du Forum Darczyńców w Polsce.

Edward Lutczyn - polski artysta plastyk, znany z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz plakatów, zarówno skierowanych do najmłodszych, jak i do dorosłych. Zajmuje się także m.in. projektowaniem plakatów, pocztówek, okładek płyt. Zilustrował przeszło 130 ksi?żek, jego prace były wystawiane wielokrotnie w Polsce i za granicami kraju.

o. Arkadiusz Nowak - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługuj?cych Chorym (ojcowie kamilianie). Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Zaangażowany w działania na rzecz chorych, a w szczególno?ci osób zakażonych wirusem HIV. Do 2003 r. pełnomocnik ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Współautor pierwszego Krajowego Programu ds. przeciwdziałania AIDS. Założyciel i prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Teresa Ogrodzińska - prezes zarz?du Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych skierowanych do społeczno?ci lokalnych (zwłaszcza wiejskich) umożliwiaj?cych im aktywizację własnego ?rodowiska i wprowadzanie zmian społecznych m.in. w zakresie podnoszenia jako?ci edukacji oraz programów szkoleniowych rozwijaj?cych umiejętno?ci wychowawcze nauczycieli i rodziców

Prof. Jan Oleszczuk – wybitny lekarz-ginekolog, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Piotr Pawłowski - działacz społeczny i dziennikarz. Ukończył Instytut Studiów nad Rodzin? UKSW i podyplomowe studium etyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku wydaje magazyn po?więcony niepełnosprawno?ci INTEGRACJA. Stworzył organizację pozarz?dow? Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, którego jest prezesem. Jego pasj? jest malarstwo, od 1989 roku należy do ?wiatowego Zwi?zku Artystów Maluj?cych Ustami i Nogami.

Dr Teresa Maria Romer - wybitny prawnik, sędzia S?du Najwyższego w stanie spoczynku, były wieloletni prezes zarz?du Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Prof. Barbara Smolińska-Theiss - dr hab. nauk humanistycznych, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W polu zainteresowań naukowych m.in.pedagogika społeczna, społeczne problemy dziecka i dzieciństwa,

Anna Sobiesiak - dyrektor O?rodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Wcze?niej pełniła funkcję wicedyrektora w Centrum Integracji Społecznej CISTOR. Była też prezesem zarz?du Wojewódzkiego PKPS w Toruniu i Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Henryka Sokołowska - prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, którego celem jest przede wszystkim wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży.

Jakub ?piewak – pedagog. Od wielu lat zajmuje się problemem przeciwdziałania i zwalczania przestępczo?ci seksualnej wobec dzieci, zwłaszcza zwi?zanej z Internetem. Kieruje założon? przez siebie Fundacj? Kidprotect.pl

Prof. Maciej Wojtyszko - reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk i przedstawień. W swoim dorobku ma wiele spektakli dla młodych widzów. Do wielu przygotowywał scenariusze i pisał teksty piosenek, m.in. do "Pożarcia królewny Bluetki", "Ani z Zielonego Wzgórza", "Szatana z siódmej klasy". Przedstawienia dla dzieci realizował także w Teatrze Telewizji: "Brzechwa dzieciom" wg wierszy Jana Brzechwy (1979) oraz "Szelmostwa Lisa Witalisa" Jana Brzechwy (1980). Jest autorem znanych ksi?żek dla dzieci, m.in. "Bromba i inni", "Saga rodu Klaptunów", "Tajemnica szyfru Marabuta".

Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog, przez wiele lat wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim podejmuj?ca tematykę wychowania. Popularna „Superniania”. Ambasador akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarz?dowymi wspieraj?c takie akcje jak np. „Bicie jest głupie”, „Kocham nie biję”, „Kocham reaguję”.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,817 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!