04 December 2021 04:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ONE MUSZ? NORMALNIE ?Y?
Potrzebna jest akcja edukacyjna dotycz?ca dzieci przewlekle chorych - powiedzia?a na inauguruj?cym posiedzeniu Spo?ecznej Rady Doradców Rzecznika Praw dziecka Pro. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - One musz? normalnie ?y?, chodzi? do szko?y, przedszkola, uczestniczy? w normalnym ?yciu, tak jak ich rówie?nicy. Trzeba tylko wiedzie?, jak z nimi post?powa?. Nauczyciele, wychowawcy powinni to umie?.

Jak poinformowa? RPD Marek Michalak, cz?sto otrzymuje sygna?y o dyskryminowaniu przez placówki o?wiatowe dzieci przewlekle chorych. - W ci?gu roku mia?em ponad 60 interwencji w sprawie dzieci chorych na cukrzyc? - powiedzia?. Dzieciom chorym lub niepe?nosprawnym cz?sto proponuje si? indywidualny tok nauczania, podczas gdy kontakt z rówie?nikami jest im potrzebny tak samo, jak zdrowym dzieciom.

RPD podkre?li?, ?e prawo reguluj?ce te zagadnienia jest dobre, pozostaje kwestia dobrej woli ze strony nauczycieli.

Zdaniem Prof. Chybickiej ka?de zdrowe dziecko powinno by? raz roku zbadane od stóp do g?ów przez lekarza. - U nas dzieci badane s? dopiero wtedy, gdy zachoruj?. A wa?na jest profilaktyka. Raz w roku ka?de zdrowe dziecko powinno by? zbadane przez lekarza, niekoniecznie pediatr? - mówi?a prof. Chybicka


Zdaniem prof. Chybickiej konieczna jest tak?e zmiana kalendarza szczepie?. - Obecnie sk?ada si? on ze szczepie? obowi?zkowych, które s? finansowane z bud?etu, oraz zalecanych, za które rodzice musz? zap?aci? sami. Ich ??czny koszt to dla niektórych niemal równowarto?? miesi?cznych pensji. Je?li chodzi o szczepionki obowi?zkowe, szczepionych jest wi?kszo?? dzieci, jednak w przypadku szczepie? zalecanych jest to ok. 15 proc. - mówi?a prof. Chybicka.

Zwróci?a tak?e uwag? na potrzeb? uregulowania kwestii dotycz?cych pobytu rodziców z dzie?mi w szpitalach - cz?sto pobierane s? od nich op?aty, a warunki, w jakich nocuj?, s? bardzo ró?ne. - Rodzice s? potrzebni dziecku tak, jak lek, to element terapii, która umo?liwia powrót do zdrowia. Nale?a?oby to wyceni?, tak jak ka?d? inn? procedur? medyczn? - przekonywa?a.

Prof. Chybicka podkre?li?a tak?e wag? leczenia uzdrowiskowego, bolej?c nad tym, ?e coraz rzadziej dzieci kierowane s? do sanatoriów. - Jest w tym troch? winy pediatrów, którzy zbyt rzadko daj? skierowania do sanatoriów, coraz wi?cej placówek dla dzieci jest te? zamykanych - mówi?a.


W sk?ad Spo?ecznej Rady Doradców Rzecznika Praw Dziecka weszli:

Prof. Alicja Chybicka - wybitny onkolog dzieci?cy. Posiada pi?? specjalizacji - II stopnia z pediatrii, z onkologii i hematologii dzieci?cej, z immunologii klinicznej, z transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej Akademii Medycznej we Wroc?awiu (od 2000 roku), od 2007 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, cz?onkiem Polskiej Akademii Nauk.

Renata Durda - kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od wielu lat uczestniczy w przygotowywaniu programów i strategii dzia?a? w obszarze zwi?zanym z profilaktyk? szkoln? i ?rodowiskow? dla dzieci i m?odzie?y, polityk? zdrowotn?, polityk? spo?eczn? oraz przeciwdzia?aniem przemocy w rodzinie.

Anna Dymna - wybitna aktorka teatralna i filmowa, za?o?ycielka i prezes Fundacji "Mimo Wszystko", która pomaga wielu osobom chorym i niepe?nosprawnym w ca?ej Polsce, Jest pomys?odawczyni? Ogólnopolskiego Przegl?du Twórczo?ci Teatralno-Muzycznej Osób Niepe?nosprawnych "Albertiana" oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepe?nosprawnych.

Jacek Ignaczewski - s?dzia rodzinny w S?dzie Rejonowym w Olsztynie, autor licznych publikacji prawnych.

Dr Pawe? Jaros - wyk?adowca praw cz?owieka na Uniwersytecie Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie, s?dzia, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2001-2006.

Miros?awa K?tna- psycholog, specjalizuj?ca si? w psychologii s?dowej oraz klinicznej. W 1997 pe?ni?a funkcj? pe?nomocnika rz?du do spraw dzieci. Wspó?tworzy?a Komitet Ochrony Praw Dziecka, w którym od 1981 roku pe?ni?a funkcj? wiceprzewodnicz?cej, a od 1992 roku jest przewodnicz?c? Zarz?du Krajowego. Organizowa?a liczne projekty maj?ce na celu ochron? praw dziecka i respektowania postanowie? Konwencji o prawach dziecka.

Izabella Ko?ecka - za?o?ycielka Fundacji Pomocy Rodzinie "Opoka" w ?odzi, która wspiera osoby maj?ce problemy z wychowaniem dzieci, osoby, które dotyka przemoc w rodzinie.

Dr Irena Kornatowska - psychiatra, dzia?aczka spo?eczna, prezes Fundacji „Dzieci Niczyje” zajmuj?cej si? zapobieganiem wszelkiego rodzaju przemocy wobec dzieci.

Henryka Krzywonos-Strycharska - dzia?aczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumie? sierpniowych. Prowadzi?a rodzinny dom dziecka w Gda?sku, wychowuj?c wraz z m??em dwana?cioro dzieci. Cz?owiek Roku Tygodnika Wprost.

Joanna Luberadzka-Gruca - absolwentka socjologii oraz Szko?y Sprawiedliwo?ci Naprawczej i Studium Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie. Od 2001 r. kieruje Fundacj? Przyjació?ka. Od 2004 r. jest koordynatorem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zast?pczej – nieformalnego forum wspó?pracy osób i instytucji, które ma charakter otwarty i s?u?y koordynowaniu oraz konsolidowaniu dzia?a? zwi?zanych z ide? rodzinnych form opieki zast?pczej nad dzieckiem. W 2009 r. zosta?a cz?onkiem Zarz?du Forum Darczy?ców w Polsce.

Edward Lutczyn - polski artysta plastyk, znany z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz plakatów, zarówno skierowanych do najm?odszych, jak i do doros?ych. Zajmuje si? tak?e m.in. projektowaniem plakatów, pocztówek, ok?adek p?yt. Zilustrowa? przesz?o 130 ksi??ek, jego prace by?y wystawiane wielokrotnie w Polsce i za granicami kraju.

o. Arkadiusz Nowak - Prowincja? Polskiej Prowincji Zakonu Pos?uguj?cych Chorym (ojcowie kamilianie). Uko?czy? studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz socjologi? na Uniwersytecie Szczeci?skim. Zaanga?owany w dzia?ania na rzecz chorych, a w szczególno?ci osób zaka?onych wirusem HIV. Do 2003 r. pe?nomocnik ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Wspó?autor pierwszego Krajowego Programu ds. przeciwdzia?ania AIDS. Za?o?yciel i prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Teresa Ogrodzi?ska - prezes zarz?du Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Kome?skiego, wspó?za?o?ycielka Polskiej Fundacji Dzieci i M?odzie?y. Specjalizuje si? w tworzeniu programów edukacyjnych skierowanych do spo?eczno?ci lokalnych (zw?aszcza wiejskich) umo?liwiaj?cych im aktywizacj? w?asnego ?rodowiska i wprowadzanie zmian spo?ecznych m.in. w zakresie podnoszenia jako?ci edukacji oraz programów szkoleniowych rozwijaj?cych umiej?tno?ci wychowawcze nauczycieli i rodziców

Prof. Jan Oleszczuk – wybitny lekarz-ginekolog, kierownik Katedry i Kliniki Po?o?nictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Piotr Paw?owski - dzia?acz spo?eczny i dziennikarz. Uko?czy? Instytut Studiów nad Rodzin? UKSW i podyplomowe studium etyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku wydaje magazyn po?wi?cony niepe?nosprawno?ci INTEGRACJA. Stworzy? organizacj? pozarz?dow? Stowarzyszenie Przyjació? Integracji, którego jest prezesem. Jego pasj? jest malarstwo, od 1989 roku nale?y do ?wiatowego Zwi?zku Artystów Maluj?cych Ustami i Nogami.

Dr Teresa Maria Romer - wybitny prawnik, s?dzia S?du Najwy?szego w stanie spoczynku, by?y wieloletni prezes zarz?du Stowarzyszenia S?dziów Polskich "Iustitia"

Prof. Barbara Smoli?ska-Theiss - dr hab. nauk humanistycznych, kierownik Katedry Pedagogiki Spo?ecznej im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W polu zainteresowa? naukowych m.in.pedagogika spo?eczna, spo?eczne problemy dziecka i dzieci?stwa,

Anna Sobiesiak - dyrektor O?rodka Adopcyjno-Opieku?czego w Toruniu. Wcze?niej pe?ni?a funkcj? wicedyrektora w Centrum Integracji Spo?ecznej CISTOR. By?a te? prezesem zarz?du Wojewódzkiego PKPS w Toruniu i Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Henryka Soko?owska - prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, którego celem jest przede wszystkim wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i m?odzie?y.

Jakub ?piewak – pedagog. Od wielu lat zajmuje si? problemem przeciwdzia?ania i zwalczania przest?pczo?ci seksualnej wobec dzieci, zw?aszcza zwi?zanej z Internetem. Kieruje za?o?on? przez siebie Fundacj? Kidprotect.pl

Prof. Maciej Wojtyszko - re?yser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk i przedstawie?. W swoim dorobku ma wiele spektakli dla m?odych widzów. Do wielu przygotowywa? scenariusze i pisa? teksty piosenek, m.in. do "Po?arcia królewny Bluetki", "Ani z Zielonego Wzgórza", "Szatana z siódmej klasy". Przedstawienia dla dzieci realizowa? tak?e w Teatrze Telewizji: "Brzechwa dzieciom" wg wierszy Jana Brzechwy (1979) oraz "Szelmostwa Lisa Witalisa" Jana Brzechwy (1980). Jest autorem znanych ksi??ek dla dzieci, m.in. "Bromba i inni", "Saga rodu Klaptunów", "Tajemnica szyfru Marabuta".

Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog, przez wiele lat wyk?adowca w Uniwersytecie Warszawskim podejmuj?ca tematyk? wychowania. Popularna „Superniania”. Ambasador akcji „ Ca?a Polska Czyta Dzieciom”. Wspó?pracuje z wieloma organizacjami pozarz?dowymi wspieraj?c takie akcje jak np. „Bicie jest g?upie”, „Kocham nie bij?”, „Kocham reaguj?”.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,865 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!