29 November 2021 11:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Z?A INFORMACJA: ANALOGI DOPIERO W PRZYSZ?YM ROKU
Program terapeutyczny, w którym diabetycy mieli dostawa? analogowe insuliny d?ugo dzia?aj?ce, prawdopodobnie b?dzie gotowy dopiero od przysz?ego roku. Tak szacuje prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Wojciech Matusewicz.
Na bezp?atne insuliny d?ugo dzia?aj?ce czekaj? pacjenci z niestabiln? cukrzyc?, w której zdarzaj? si? incydenty niebezpiecznej dla ?ycia hipoglikemii. Takie insuliny pozwalaj? utrzymywa? stabilny i bezpieczny poziom cukru, wystarczy podawa? je raz dziennie.

Swoj? ocen? za?o?e? programu Agencja Oceny Technologii Medycznych ma przedstawi? najwcze?niej w trzecim kwartale roku, potem b?dzie dalsza procedura wdra?ania programu. Zanim Agencja wyda ocen? programu, czeka na opini? prezesa NFZ oraz krajowego konsultanta do spraw diabetologii, który opracowa? za?o?enia do programu terapeutycznego. Wed?ug przyj?tych kryteriów programu, insuliny analogowe otrzymywaliby pacjenci z przypadkami porannej hipoglikemii, czyli zagra?aj?cego ?yciu obni?enia poziomu cukru, oraz ludzie starsi, dla których jednokrotne podawanie insuliny by?oby bardzo korzystne.

W wi?kszo?ci krajów europejskich insuliny d?ugo dzia?aj?ce s? na listach leków refundowanych, w Polsce pacjenci mog? je kupi? na razie tylko na recepty pe?nop?atne, a kuracja kosztuje oko?o 300 z?otych za opakowanie.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych powiedzia?, ?e powodem przed?u?ania si? czasu wydania oceny programu terapeutycznego dla diabetyków jest to, ?e nie ma stuprocentowej pewno?ci co do bezpiecze?stwa stosowania insulin d?ugo dzia?aj?cych. Argumentuje, ?e by?y doniesienia o dzia?aniach niepo??danych, zatem polska agencja czeka na ostateczn? opini? Europejskiej Agencji do spraw Leków. Wojciech Matusewicz jednak przyznaje, ?e g?ównym problemem s? wzgl?dy ekonomiczne - nie wiadomo jeszcze, jak liczna jest grupa pacjentów, która ma wskazania do przyjmowania insulin d?ugo dzia?aj?cych i która znalaz?aby si? w programie.

Wed?ug szacunków jest to od 5 do 50 tysi?cy pacjentów, a w?a?ciwe prowadzenie i monitorowanie programu terapeutycznego jest mo?liwe, je?eli liczba pacjentów nie przekracza kilku tysi?cy.

Je?eli wprowadzenie programu przeci?gnie si? do nast?pnego roku, mo?liwe ?e pacjenci doczekaj? insulin d?ugo dzia?aj?cych, które b?d? produkowane jako mniej kosztowne leki generyczne, które bez problemów s? wpisywane na listy leków refundowanych. W nied?ugim czasie ko?czy si? ochrona patentowa niektórych z insulin d?ugo dzia?aj?cych i wówczas firmy farmaceutyczne mog? je produkowa? znacznie taniej, ni? by?y dost?pne jako leki oryginalne.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,601 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!