04 December 2021 02:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LIST W SPRAWIE ANALOGÓW
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministerstwa Zdrowia w ramch konsultacji nowej listy refundacyjnej:
Gliwice 11.07.2011


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


W ramach konsultacji spo?ecznych w zwi?zku z opublikowaniem projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzgl?du na te choroby s? przepisywane bezp?atnie, za op?at? rycza?tow? lub za cz??ciow? odp?atno?ci? w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów przekazujemy nast?puj?ce uwagi.

Wyra?amy zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z nieumieszczeniem na li?cie leków refundowanych analogów d?ugo dzia?aj?cych insulin przy jednoczesnym braku wprowadzenia programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy na cukrzyc? mogliby by? leczeni analogami d?ugo dzia?aj?cymi bez odp?atno?ci.

Kolejny raz wbrew zapowiedziom Ministerstwo Zdrowia zlekcewa?ono g?os polskich diabetyków oraz lekarzy. Pragniemy przypomnie?, ?e aktualnie nie ma przeciwwskaza? do stosowania terapii tymi preparatami co potwierdzi?o stanowisko Rady Konsultacyjne AOTM z dnia 29.03.2010 oraz stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z dnia 20. 12.10 i wcze?niejsze, stanowiska Europejskiej Agencji Leków. Ponadto niezmienne i potwierdzone medycznie pozostaje to, ?e wspomniane insuliny, o korzystnych charakterystykach, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótko dzia?aj?cych, a tym samym ilo?ci nak?u? koniecznych do pobrania krwi w celu pomiaru poziomu glukozy. Ma to zdecydowany wp?yw na zwi?kszenie swobody i popraw? komfortu ?ycia diabetyków. Przedstawione wzgl?dy s? bardzo istotne w przypadku insulinoterapii bez stosowania pomp insulinowych.
Poza tym brak refundacji wspomnianych insulin to dyskryminacja polskich diabetyków, w tym dzieci i m?odzie?y choruj?cych na cukrzyc? na tle diabetyków z innych krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej, bowiem Polska jako jedyny kraj w UE nie finansuje ich zakupu z ?rodków publicznych.
W przedstawionej sytuacji brak refundacji insulin d?ugodzia?aj?cych nawet w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny jest absolutnie niezrozumia?y i nie znajduj?cy ?adnego uzasadnienia, a tym samym wymagaj?cy niezw?ocznej zmiany.
Ponadto protestujemy przeciwko „rzucaniu s?ów na wiatr” w niezmiernie wa?nych kwestiach dla ponad 2 milionów osób w Polsce. Przypomnijmy, ?e zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia Ewy Kopacz program terapeutyczny, w ramach którego chorzy na cukrzyc? mogliby by? leczeni analogami d?ugo dzia?aj?cymi mia? obowi?zywa? pod koniec I kwarta?u 2011 roku, zgodnie z za?o?eniami opracowanymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofa Strojka. Do tej pory AOTM nie wypowiedzia? si? na temat tego programu, a Ministerstwo Zdrowia nie podj??o ?adnej decyzji.

Stworzenie mo?liwo?ci wyboru przez lekarza wspólnie z pacjentem odpowiedniego modelu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów z pewno?ci? wp?ynie na jako?? leczenia cukrzycy w Polsce. Nieprzemy?lane i dora?ne dzia?ania powoduj?, ?e Polska w wi?kszo?ci zestawie? na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego pa?stwa w ?rodku Europy. Wzgl?dy bud?etowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, post?puj?ca. Koszty powik?a? mog? wielokrotnie przekroczy? fa?szywe oszcz?dno?ci Ministerstwa Zdrowia.
Reformowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest dzia?aniem koniecznym, jednak musi by? przy tym równie? dzia?aniem odpowiedzialnym, a zatem nie mo?e odbywa? si? kosztem pacjentów.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,693 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!