29 November 2021 19:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LIST LEKARZY W SPRAWIE REFUNDACJI
Prezes PTD - Prof. Leszek Czupryniak - wystosowa? list otwarty do Minister Zdrowia, Ewy Kopacz, w sprawie planowanych list leków refundowanych, maj?cych zastosowanie w diabetologii. Przypomnijmy, i? w ramach konsultacji spo?ecznych Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zaj??o podobne stanowisko. ZOBACZ


Pani
Dr Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
Warszawa

11 sierpnia 2011 roku

List otwarty w sprawie planowanych list leków refundowanych

Szanowna Pani Minister,

Ukaza?y si? doniesienia o planach og?oszenia w najbli?szych dniach nowej listy leków refundowanych. Z informacji dost?pnych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wynika, ?e nie umieszczono na nich ?adnego nowego leku przeciwcukrzycowego, mimo wielu obietnic sk?adanych od grudnia ub.r. przez ró?nego szczebla w?adze Ministerstwa.
Jest to dla nas ogromne rozczarowanie i ?ród?o rozgoryczenia. Od lat i miesi?cy reprezentuj?c ?rodowisko chorych na cukrzyc?, przedstawiaj?c liczne merytoryczne argumenty, poparte opiniami Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), upominamy si? o uwzgl?dnienie potrzeb terapii ponad dwumilionowej grupy chorych na cukrzyc? w naszym kraju. Pomijania drugiej pod wzgl?dem cz?sto?ci wyst?powania choroby przewlek?ej w planach refundacji leków przez Ministerstwo Zdrowia nie sposób racjonalnie wyt?umaczy?. Rozwi?zania, które proponowali?my i nadal proponujemy, nie powodowa?y znacznego wzrostu wydatków na ochron? zdrowia, a przynios?yby oszcz?dno?ci w przysz?o?ci. Wiadomo bowiem, ?e optymalne leczenie przeciwhiperglikemiczne pozwala znacz?co ograniczy? ogromne koszty zwi?zane z rozwojem i post?pem przewlek?ych powik?a? cukrzycy.
W ubieg?ym roku po raz kolejny Ministerstwo podj??o decyzj? o nierefundowaniu analogów d?ugodzia?aj?cych, w zamian proponuj?c - mimo naszego sceptycyzmu - wprowadzenie programu terapeutycznego dla tej grupy leków. Jak dot?d, nic nie zapowiada, aby program ten - a mia? ruszy? wed?ug s?ów Pani Minister w marcu br. - przybra? realne kszta?ty.
Od wielu miesi?cy przestawiamy przyt?aczaj?ce argumenty natury naukowej, klinicznej i finansowej za zwi?kszeniem dost?pu chorych na cukrzyc? typu 2 do leków inkretynowych. Leki te istniej? na rynku ju? od 4 lat, charakteryzuj? si? wyj?tkowo korzystnym profilem dzia?ania i podobnie jak analogi d?ugodzia?aj?ce uzyska?y pozytywn? opini? AOTM. Przedstawiali?my dowody wskazuj?ce, ?e wprowadzenie tych leków na list refundacyjne pozwoli?oby zmniejszy? wydatki NFZ na insulinoterapi? i samokontrol? glikemii.
Okazuje si? jednak, ?e to wszystko za ma?o. Ponad dwa miliony chorych na cukrzyc?, w?ród nich tysi?ce dzieci i nastolatków, choroba o charakterze przewlek?ym, nieuleczalna, w leczeniu której w ostatnich latach dokona? si? wielki post?p - to wszystko za ma?o, aby Ministerstwo Zdrowia zechcia?o podj?? powa?n?, a nie pozorowan? prób? pomocy pacjentom na ni? cierpi?cym. W wypowiedziach Pani Minister troska o chorego jest wymieniana jako podstawowa motywacja Pani dzia?a? - dlaczego w?ród tych chorych nie ma chorych na cukrzyc??
Prosimy o ponowne przeanalizowanie planowanego do wprowadzenia spisu leków refundowanych i uwzgl?dnienie w nim potrzeb osób z cukrzyc?. Mimo wielu rozczarowa? nie tracimy nadziei, ?e ci?gle istnieje po stronie Pani Minister dobra wola pomocy i wys?uchania za naszym po?rednictwem g?osu bardzo licznej grupy chorych.

Z powa?aniem,
w imieniu Zarz?du G?ównego

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prezes PTD
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,762 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!