29 November 2021 20:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTER ODPOWIADA: PROGRAM MO?E RUSZY?
Program terapeutyczny dla diabetyków z wykorzystaniem d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny czeka na opini? Agencji Oceny Technologii Medycznych – poinformowa?a minister zdrowia Ewa Kopacz, odnosz?c si? do zarzutu diabetologów, ?e program mia? ruszy? w marcu.

- Miejmy odrobin? cierpliwo?ci, bo dla mnie najwa?niejsz? rzecz? jest to, aby lek by? bezpieczny dla pacjentów - powiedzia?a minister zdrowia. Wed?ug niej program „mo?e ruszy? w ci?gu kilku dni, a mo?e te? ruszy? w ci?gu miesi?ca". - Wszystko to zale?y od ilo?ci programów i preparatów, które s? w tej chwili w ocenie w agencji - wyja?ni?a Kopacz.

W li?cie skierowanym w czwartek do minister zdrowia prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszek Czupryniak napisa? m.in., ?e brak na li?cie leków refundowanych (lista ma by? og?oszona w przysz?ym tygodniu) nowego leku przeciwcukrzycowego jest dla ?rodowiska diabetologów i chorych na cukrzyc? „ogromnym rozczarowaniem i ?ród?em rozgoryczenia”.

Prof. Czupryniak przypomnia?, ?e w ub. roku Ministerstwo Zdrowia podj??o decyzj? o nierefundowaniu tzw. analogów d?ugo dzia?aj?cych. W zamian resort zdrowia zaproponowa? program terapeutyczny dla tej grupy leków. Mia? on ruszy? w marcu, ale do tej pory nie zosta? wdro?ony.

Kopacz wyja?ni?a, ?e d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny nie znalaz?y si? na li?cie leków refundowanych ze wzgl?du na zastrze?enia co do ich bezpiecze?stwa, jakie mia?a Europejska Agencja Leków (EMA). Wed?ug minister zdrowia EMA za??da?a od firm wprowadzaj?cych analogi na rynek dodatkowych bada? klinicznych.

Szefowa resortu zdrowia poinformowa?a, ?e leki te na razie nie b?d? ogólnodost?pne, ale zostan? wykorzystane w programie terapeutycznym. Kopacz przekonywa?a, ?e pacjenci obj?ci programem zyskaj?, bo b?d? dostawa? lek za darmo, a gdyby lek by? refundowany, musieliby dop?aca? ponad 100 z? do ka?dego opakowania.

Z szacunków Ministerstwa Zdrowia wynika, ?e program obejmie 7-10 tys. osób.


Agencja Oceny Technologii Medycznych juz si? w tej kwestiI wypowiedzia?a - ZOBACZ. Z wypowiedzi jej szefa wynika, i? program terapeutyczny, w którym diabetycy mieli dostawa? analogowe insuliny d?ugo dzia?aj?ce, prawdopodobnie b?dzie gotowy dopiero od przysz?ego roku.

Przypomnijmy, i? w ramach konsultacji spo?ecznych Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? podnios?o zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z nieumieszczeniem analogów d?ugo dzia?aj?cych na li?cie refundacyjnej i braku programu terapeutycznego. ZOBACZOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,797 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!