29 November 2021 09:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MOJA CUKRZYCA i JA
Magdalena Chomka

By? grudzie? 1994 roku. Si?ce pod oczami, kaszel, silne pragnienie, z?e samopoczucie - wszystko to lekcewa?y?am odk?adaj?c wizyt? u lekarza. Koniec semestru, klasówki, sprawdziany, dla mnie wa?ne by?y dobre oceny. Prawie do ?wi?t Bo?ego Narodzenia chodzi?am do szko?y. Gdy jednak czu?am si? ju? bardzo ?le, rodzice zamówili wizyt? lekarza w domu. Pani doktor powiedzia?a jedynie, ?e nale?y zrobi? badania. Nast?pnego dnia nie mog?am ju? wsta? z ?ó?ka, rodzice wezwali pogotowie. Lekarz os?ucha? p?uca i o nic wi?cej nie pytaj?c, stwierdzi?, ?e to przezi?bienie. Po godzinie rodzice ponownie wezwali karetk?. Tym razem zabrano mnie do szpitala. Obudzi?am si? na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w?ród migaj?cych ??wiat?ami urz?dze?. Nic nie rozumia?am, ale wiedzia?am, ?e ?yj?. To by?y trudne dni. Zas?oni?te ?aluzje w oknach i zapalone ?wiat?a 24 godziny na dob?.

O cukrzycy dowiedzia?am si? od lekarzy na oddziale wewn?trznym szpitala. Powiedziano mi, ?e ju? do ko?ca ?ycia b?d? musia?a robi? sobie zastrzyki i cz?sto mierzy? poziom cukru. Nie p?aka?am, nie by?am bardzo za?amana - chyba jeszcze wówczas nie zdawa?am sobie sprawy, czym tak naprawd? jest cukrzyca. Zastanawia?am si? tylko, dlaczego to mnie musia?a ona dotkn??.

Wsparcie rodziców i brata pozwoli?y mi, mimo zmian w ?yciu, pogodzi? si? z chorob?. Mama za?o?y?a zeszyt z informacjami i pytaniami do lekarzy. W kuchni na ??cianie pojawi?y si? notatki o godzinach robienia zastrzyków z insuliny, tabele wymienników w?glowodanowych i kalorii. Ja na w?asn? r?k? zdobywa?am i ch?on??am informacje. ?y?am z zegarkiem w r?ku od zastrzyku do zastrzyku.

Na pocz?tku dawa?am sobie rad? z chorob? bardzo dobrze. Pó?niej jednak, nadesz?y chwile zw?tpienia i okres buntu przeciwko cukrzycy. Z pomoc? lekarzy, ale przede wszystkim metod? obserwacji reakcji w?asnego organizmu przejmowa?am coraz wi?ksz? odpowiedzialno?? za leczenie i zapanowa?am nad chorob?. Aktualnie sama modyfikuj? dawki insuliny i czuj?, ?e moje ?ycie nie ró?ni si? od ?ycia osób bez cukrzycy. Moj? pasj? zawsze by?o wszystko, co zwi?zane z górami - wspinaczka ska?kowa, w?drówki, kolarstwo górskie. Mimo cukrzycy nie rezygnuj? z moich zainteresowa? - p?ywam, je?d?? rowerem. Mam wielu przyjació? w?ród osób zdrowych i chorych, prowadz? ?ycie towarzyskie. Stosowanie si? do diety nie sprawia mi trudno?ci. Coraz cz??ciej przekonuj? si? o tym, ?e dieta cukrzycowa jest po prostu tym, co powinien je?? ka?dy zdrowy cz?owiek. Panuj? nad swoj? chorob? na tyle, ?e raz na jaki? czas pozwalam sobie ?os?odzi?? cukrzyc?.

Najbardziej uci??liwe w terapii s? jednak zastrzyki, które czasami trzeba wykonywa? w miejscu publicznym. ?wiadomo?? cukrzycy w spo?ecze?stwie nie jest zbyt du?a i cz?sto mo?na napotka? na ciekawskie spojrzenia innych np. przy pomiarze poziomu cukru.

Wiele osób z mojego otoczenia nie wierzy?o, ?e z cukrzyc? mo?na normalnie ?y?. My?l?, ?e uda?o mi si? ich do tego przekona?. Zda?am matur?, wyjecha?am z rodzinnego Koszalina i uko?czy?am studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa?am w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie moja choroba nie by?a dla mnie i przede wszystkim dla innych przeszkod? w sumiennym wype?nianiu du?ej ilo?ci obowi?zków.

Teraz jako psycholog staram si? pomaga? innym, nie tylko osobom z cukrzyc?. Prowadz? badania do pracy doktorskiej dotycz?ce psychologicznego inwalidztwa?w chorobie cukrzycowej.

Uwa?am, ?e wszystko, co dzieje si? w naszym ?yciu, dzieje si? z jakiej? przyczyny. Tak te? patrz? na cukrzyc?. My?l?, ?e dzi?ki chorobie mog? jeszcze lepiej zrozumie? sam? siebie, a tak?e innych ludzi. Cukrzyca da?a mi dojrza?o?? i wiar? w siebie, nie zatracaj?c we mnie ?yciowej energii. Moja cukrzyca nie jest niczym niezwyk?ym, jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, któremu staram si? sprosta? w codziennym ?yciu.

DIA/50/07-08/11-09

Prawa autorskie:

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. 2008

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,440 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!