29 November 2021 18:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WYBORCZA O LI?CIE DO MINISTRA ZDROWIA
Kolejny materia? prasowy opisuj?cy sytuacj? z brakiem analogów d?ugo dzia?ajacych na listach refundacyjnych i wyst?pieniu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? do Ministra Zdrowia.

Tym razem o problemie pisze Judyta Wato?a z Gazety Wyborczej w artykule "Chorzy na cukrzyc?, chc? nowych leków".

- Brak nowych leków na cukrzyc? na li?cie refundacyjnej to znak, ?e jeste?my dyskryminowani. Domagamy si?, by natychmiast je tam umie?ci? - mówi? chorzy ze ?l?ska i pisz? list do minister zdrowia

Sylwia z Raciborza ma 18 lat. Cukrzyc? wykryto u niej pi?? lat temu. Choroba nie przeszkadza jej w studiowaniu, je?dzie na nartach, raftingach. Z powodzeniem startowa?a nawet w konkursie Miss Polonia - by?a w finale wojewódzkim. - Od czterech lat nie za?ywam zwyk?ej insuliny, tylko tzw. d?ugo dzia?aj?ce analogi. Nie musz? ju? wstawa? w ?rodku nocy, by kontrolowa? cukier. Mog? ?y? aktywniej - przekonuje Sylwia.

Najwi?ksze znaczenie ma jednak to, ?e analogi pozwalaj? zminimalizowa? ryzyko powik?a?. - Po za?yciu zwyk?ej insuliny dochodzi do du?ych waha? poziomu cukru. Kiedy zaczyna si? on obni?a?, cz?owiekowi dr?? r?ce, pl?cze si? j?zyk. To jednak nic w porównaniu z tym, ?e dochodzi do trwa?ych uszkodze? narz?dów. Nie wida? ich dzi?, kumuluj? si? latami i wtedy cz?owiek zaczyna traci? wzrok, psuj? si? nerki, przestaj? goi? rany. To dlatego walcz?, by analogi refundowano - wyja?nia Sylwia.

D?ugo dzia?aj?cy analog insuliny utrzymuje równy poziom cukru we krwi przez 12-24 godziny. Dlatego tak bardzo zale?y na nim chorym. Sylwia kupuje go sobie sama, ale ma wielu znajomych, których na to nie sta?. Opakowanie kosztuje ok. 200 z?. Gdyby analogi wesz?y na list? refundacyjn?, by?yby dla kupuj?cych je chorych o po?ow? ta?sze.

- Analogi s? refundowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polsk?. My s?yszymy tylko kolejne m?tne t?umaczenia - zwraca uwag? Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, które ma siedzib? w Gliwicach.

Polska walka o analogi trwa od trzech lat. W grudniu 2008 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych wyda?a pozytywn? rekomendacj?: analogi mog? by? refundowane. Minister Ewa Kopacz zadeklarowa?a, ?e latem znajd? si? na nowej li?cie leków. Lista ukaza?a si? jednak jesieni? i analogów na niej nie by?o. - AOTM nie potwierdzi?a nadzwyczajnej efektywno?ci tych insulin - t?umaczy? "Gazecie" rzecznik ministerstwa Piotr Olechno. Ale dzieci z gliwickiego stowarzyszenia i tak napisa?y do Kopacz: "Niech o tym, jaka insulina b?dzie dla nas najlepsza, decyduje lekarz w gabinecie... Prosimy o pomoc!".

Pomocy nie by?o, bo pojawi?y si? za to doniesienia, ?e jeden z dwóch obecnych na rynku analogów mo?e by? rakotwórczy. AOTM wyda? w marcu 2010 r. opini?, ?e nie ma na to dowodów, wi?c analogi mog? by? refundowane. Takie samo stanowisko wcze?niej zaj??a ameryka?ska Agencja ds. ?ywno?ci i Leków oraz jej europejski odpowiednik EMA. Ministerstwo znów zapewni?o, ?e wprowadzi analogi do refundacji. W listopadzie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków "w zwi?zku z planowanym umieszczeniem analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych na li?cie leków refundowanych" przyzna?o nawet Ewie Kopacz honorowy medal "Przyjaciela PSD".

Lista jednak znów ukaza?a si? bez analogów. Ministerstwo t?umaczy?o, ?e pojawi?y si? kolejne pog?oski o tym, ?e s? rakotwórcze. Poinformowa? o tym polski przedstawiciel w EMA prof. Piotr Fiedor. - Agencja nie wyda?a ?adnej opinii, bo czeka na wyniki szczegó?owych bada? - mówi? w grudniu zesz?ego roku Olechno. Jednocze?nie zapowiedzia? wprowadzenie programu terapeutycznego. Wybrani chorzy mieli dosta? analogi ca?kiem za darmo. - Planujemy, ?e program zacznie by? realizowany w pierwszym kwartale 2011 r.

- Jest wrzesie?, a program nie ma jeszcze opinii AOTM - skar?y si? Masiarek. Prawdziw? burz? w ?rodowisku diabetyków wywo?a?a jednak informacja z zesz?ego tygodnia, ?e EMA wcale nie bada analogów. "Europejska Agencja Leków nie przeprowadza obecnie kontroli bezpiecze?stwa d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny" - czytamy w e-mailu z EMA.

To w?a?nie sprowokowa?o chorych do napisania kolejnego listu do minister zdrowia. "Brak refundacji analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych przy jednoczesnym braku programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy na cukrzyc? mogliby by? nimi leczeni, to dyskryminacja polskich diabetyków, w tym dzieci i m?odzie?y choruj?cych na cukrzyc?".

- Je?li analogi by?yby naprawd? szkodliwe, powinny by? w ogóle wycofane z aptek. Skoro nie s?, to nie ma te? przeszkód, by wpisa? je na list? refundacyjn? - mówi Masiarek.

- Oddali?my spraw? w r?ce ekspertów. Czekamy na stanowisko na AOTM - odpowiada Olechno.

Chorzy tymczasem trac? wiar?, ?e analogi trafi? w ko?cu na list?. - My czekamy, a inni tylko nas zwodz? - mówi El?bieta Gody? ze stowarzyszenia diabetyków w Zabrzu.

?ród?o: wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,699 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!