04 December 2021 02:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWE INFORMACJE - CUKRZYCA TYP 2
Podczas niedawnego kongresu diabetologicznego w Lizbonie przedstawiono równie? interesuj?ce wyniki bad?? na temat cukrzycy typu 2. Zdaniem niemieckich naukowców osoby ?yj?ce na terenach o silnym zanieczyszczeniu powietrza mog? by? bardziej nara?one na cukrzyc? typu 2 ni? mieszka?cy czystszych obszarów. Wed?ug innych bada? Cz??? chorych na cukrzyc? typu 2, u których zacz?to ju? stosowa? insulin?, mo?na przestawi? na kombinacj? dwóch leków doustnych - u?ywan? od ponad pó? wieku metformin? i nowy lek saksagliptyn?, z grupy tzw. leków inkretynowych.

Jak przypomnia? dr Wolfgang Rathmann z Instytutu Biometrii i Epidemiologii w Dusseldorfie, cukrzyca typu 2 rozwija si? w wyniku wzajemnych interakcji czynników genetycznych i ?rodowiskowych, z których najwa?niejszymi s? zbyt kaloryczna dieta prowadz?ca do nadwagi lub oty?o?ci oraz brak ruchu.

W ostatnich latach pojawi?y si? badania sugeruj?ce, ?e czynnikiem zwi?kszaj?cym ryzyko cukrzycy typu 2 mo?e by? równie? zanieczyszczenie powietrza, np. spalinami samochodowymi.

Dr Rathmann prowadzi? obserwacje w?ród 1 775 kobiet w wieku 54-55 lat mieszkaj?cych w silnie uprzemys?owionym regionie Niemiec - w Zag??biu Ruhry. Pocz?tkowo ?adna z nich nie mia?a objawów cukrzycy typu 2. Okaza?o si?, ?e u pa?, które by?y bardziej nara?one na wdychanie spalin samochodowych (zawieraj?cych dwutlenek azotu i py?y) cz??ciej dochodzi?o do rozwoju tej choroby w okresie bada?. Ryzyko wzrasta?o o 15-42 proc., zale?nie od zanieczyszczenia. W analizie uwzgl?dniono inne czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 - wiek i wska?nik masy cia?a. Brano te? pod uwag? palenie papierosów, które jest ?ród?em silnie toksycznych substancji.

Z kolei naukowcy z Instytutu Bada? Klinicznych i Rozwoju w Moguncji w Niemczech przeprowadzili badania w grupie 109 oty?ych pacjentów cierpi?cych ?rednio od 11 lat na cukrzyc? typu 2. Wszyscy od ponad roku byli na terapii insulinowej, ale u wszystkich stwierdzono zachowan? resztkow? funkcj? komórek beta. Wi?kszo?? z nich - 72 osoby - przestawiono z insuliny na kombinacj? metforminy i saksagliptyny. Reszta - 37 osób - pozosta?a na insulinie.

Wyniki tych bada? sugeruj?, ?e dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych leków inkretynowych pewna grupa diabetyków z zachowan? resztkow? funkcj? komórek beta trzustki mo?e by? przestawiona z terapii insulinowej na terapi? dwoma lekami doustnymi.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,704 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!