29 November 2021 11:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZKO?Y MAJ? ZDROWO ?YWI?
Ministrowie zdrowia, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki przyj?li stanowisko w sprawie dzia?a? podejmowanych przez szko?y w zakresie zdrowego ?ywienia uczniów.

Jak informuje MEN, przy wspó?udziale Ministerstwa Zdrowia, G?ównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia, po raz pierwszy w Polsce przygotowano stanowisko w sprawie zdrowego ?ywienia uczniów w szko?ach.

Dokument zosta? podpisany przez szefów resortów edukacji narodowej, zdrowia oraz sportu i turystyki. Tre?? stanowiska nawi?zuje m.in. do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015; POLHEALTH Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Oty?o?ci oraz Przewlek?ym Chorobom Niezaka?nym przez popraw? ?ywienia i Aktywno?ci Fizycznej na lata 2007-2011.

Stanowisko jest podstaw? do wdra?ania i upowszechniania w Polsce europejskiego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools), realizowanego w latach 2009-2011 z funduszy UE w ramach Programu Zdrowia Publicznego. Aktualnie w Polsce opracowano adaptacj? programu oraz rozpocz?to realizacj? projektu pilota?owego w szko?ach.


Wed?ug autorów stanowiska, niezb?dne jest podj?cie przez szko?y wszystkich typów dzia?a? w zakresie wspierania zdrowego ?ywienia uczniów, w tym m.in.:

- dobór asortymentu produktów ?ywno?ciowych i napojów w sklepikach szkolnych zgodny z zasadami zdrowego ?ywienia (zw?aszcza ograniczenie produktów i napojów o du?ej zawarto?ci cukru, soli i t?uszczów);
- tworzenie warunków umo?liwiaj?cych spo?ywanie ?niada? szkolnych w klasach przez wszystkich uczniów, wspólnie z nauczycielem;
- zapewnienie uczniom dost?pu do wody pitnej;
- uwzgl?dnianie specyficznych potrzeb ?ywieniowych uczniów z chorobami przewlek?ymi (m.in. z oty?o?ci?, cukrzyc?, celiaki?, fenyloketonuri?, nietolerancj? mleka).

Tymczasem, jak podaje Gazeta Wyborcza, ostatnia kontrola w Ma?opolsce wykaza?a, ?e uczniowie dostaj? kluski przez pi?? dni w tygodniu, pij? przes?odzone kompoty, jedz? pó?kilogramowe purée z ziemniaków (by obiad sprosta? ustalonej przez dietetyków warto?ci kalorycznej).

Dyrektorzy szkó? czytaj?c zalecenia wskazuj?, ?e baniaki z wod? na korytarzach to koszt powy?ej 300 z? miesi?cznie. Pytaj?, kto ma za ni? zap?aci?. ?adna z krakowskich szkó? nie serwuje równie? na sto?ówce osobnych obiadów dla dzieci z cukrzyc?, nietolerancj? mleka czy oty?ych.

?ród?o: rynekzdrowia.pl/MEN/gazeta.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,565 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!