29 November 2021 09:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MILIONY NA BROSZURKI I REKLAMÓWKI
Ministerstwo Zdrowia wyda jeszcze w tym roku 2,6 miliona z?otych na kampani? informacyjn? na temat cukrzycy. To 5 procent kwoty jaka wydano od stycznia do sierpnia na refundacj? wszystkich leków dla cukrzyków. Na co zostan? wydane te pieni?dze?

"Ministerstwo podj??o decyzj? o realizacji programu zdrowotnego pod nazw? "Narodowy program przeciwdzia?ania chorobom cywilizacyjnym - modu? prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce w latach 2010-2011". Jego celem jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa o roli zdrowego trybu ?ycia, nabycia umiej?tno?ci istotnych w profilaktyce cukrzycy i zapobiegania powik?aniom oraz wykszta?cenia w spo?ecze?stwie postaw prozdrowotnych, oraz promocji dzia?a? dotycz?cych pierwszej pomocy" - poinformowa? wiceminister zdrowia Andrzej W?odarczyk.

Zdaniem Mariusza Masiarka przewodniczacego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? "Wydawanie, nawet planowe, dodatkowych pieni?dzy na programy informacyjne w sytuacji gdy brakuje ich na refundacj? pasków do glukometrów czy niektórych insulin jest nie do zaakceptowania."

W porównaniu do innych programów zdrowotnych cukrzyca wypada bardzo blado. Na program sercowy wydano w tym roku 25 milionów z?otych a na nowotworowy a? 250 milionów!

Co sk?ada si? na kampani? informacyjna zwi?zan? z cukrzyc??

M. in wydane zosta?y broszury: "Informacje ogólne o cukrzycy", "Dziecko z cukrzyc? w szkole" oraz broszury dla rówie?ników: "Jak Marcy? ma?y z cukrzyc? sobie radzi", "Jak Marcy? ma?y cukrzyd?o-m?czyd?o okie?zna?", "Co o cukrzycy wiedzie? musisz".

Przygotowano tak?e filmy instrukta?owe: "Kontroluj cukrzyc?, ciesz si? ?yciem", "Cukrzyca - przewodnik dla rówie?ników", "Cukrzyca - poradnik dla rodziców".

Materia?y edukacyjne zostan? wys?ane do ponad 2,8 tys. szkó? podstawowych i gimnazjalnych oraz do wszystkich 97 poradni diabetologicznych dla dzieci. Wszystkie materia?y s? dost?pne na stronie www.edu-cukrzyca.pl, a od 1 stycznia 2012 r. na stronie www.cukrzyca.gov.pl

Ponadto zosta?y nagrane cztery spoty telewizyjne, które b?d? emitowane przez TVP (7-21 listopada) oraz TVN (31 pa?dziernika-14 listopada).

W ramach programu odbywaj? si? tak?e szkolenia dla piel?gniarek i po?o?nych przygotowuj?cych si? do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy. W 2011 r. przeszkolonych zostanie ok. 70 piel?gniarek i po?o?nych.

Jednym z zada? programu, jest te? prowadzenie bezp?atnych bada? profilaktyczno-diagnostycznych m.in. pomiaru cukru we krwi, ci?nienia t?tniczego oraz bada? wysokospecjalistycznych jak echo serca, badanie dna oka i pola widzenia. Badania s? realizowane w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 r. z bada? podstawowych skorzysta?o 1200 osób, a konsultacji diabetologicznych - 246 osób.

Wiceminister Zdrowia Andrzej W?odarczyk pytany przez dziennikarzy, czy od stycznia pacjenci z cukrzyc? b?d? p?aci? wi?cej za paski do badania poziomu cukru, zapewni?, ?e za?o?enia nowej ustawy refundacyjnej, która wejdzie w ?ycie od stycznia, s? takie, ?eby obni?a?, a nie podwy?sza? ceny leków. "Wed?ug naszych ekspertów ceny leków powinny spa??" - zapewni?. Resort zdrowia rozpocz?? ju? negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi.

Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiada?a, ?e nowa lista leków refundowanych ma by? gotowa w najbli?szych dniach, a kolejna przed ko?cem roku; wed?ug Kopacz, "znajdzie si? tam dobra informacja dla cukrzyków".
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,447 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!