01 December 2021 18:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIEDZA NA S?ODKO
Z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc? 30 diabetyków z ca?ej Polski otrzyma?o stypendium naukowe w ramach II edycji Programu „S?odycz Wiedzy”, realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Bardzo, baaardzooo si? ciesz?, ?e jestem jednym z trzydziestu i otrzyma?em stypendium "S?odycz wiedzy" Jeszcze nie mam konkretnego celu ale my?l?, ?e cz??? tej sumy przeznacz? na sprz?t w?dkarski. Bardzo lubi? ?owi? ryby – mówi 11 Szymon z Bornego Sulinowa. Jest jednym z 30 m?odych i zdolnych diabetyków, którzy b?d? otrzymywali przez ca?y rok szkolny stypendium naukowe, po 50 pln na miesi?c.

Stypendium móg? otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Zosta?o przyznane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Otrzymali je uczniowie, którzy w danej kategorii szkolnej uzyskali najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

„To mi?e uczucie jak ,kto? docenia moj? prac?. – mówi stypendystka Jagoda z Raciborza - Ola z Ostródy wspomina: „Kiedy mama otworzy?a list? stypendystów, nie mog?am uwierzy?, ?e moje nazwisko tam widnieje. Rado?? by?a ogromna. Ca?y dom krzycza? i cieszy? si?. Moj? pasj? s? ksi??ki, dlatego cz??? stypendium chc? przeznaczy? w?a?nie na nie.”

Od dawna wiadomo, ?e pozytywne emocje, spe?nienie ?yciowe i zadowolenie z otaczaj?cego ?wiata generuj? energi?, która po?rednio wp?ywa na rezultaty leczenia. Dzieci i m?odzie? chore na cukrzyc? to bohaterowie, którzy codziennie pokonuj? chorob?.

Niesamowity potencja? drzemi?cy w m?odych diabetykach od wielu lat dostrzega Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wspiera ich w codziennej walce z chorob?, zach?ca do aktywno?ci mimo ogranicze?, wynajduje talenty, eksponuje osobowo?ci, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebuj?cych, walczy o lepsze traktowanie w szko?ach, domaga si? równych szans w edukacji, skraca dystans pomi?dzy diabetykami a spo?ecze?stwem, stara si? zmienia? wizerunek diabetyków, czuwa nad dzia?aniami decydentów. Codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu warto?ci, sk?ania do wzajemnej pomocy, tworzy dobr? atmosfer? i wzbogaca mo?liwo?ci ?ycia z chorob?. Prze?amuj?c bariery dla najm?odszych diabetyków budzi w nich poczucie w?asnej warto?ci.

LISTA STYPENDYSTÓW - ZOBACZ TUTAJ

GALERIA STYPENDYSTÓW PROGRAMU "S?ODYCZ WIEDZY"

Kategoria Szko?a Podstawowa - ZOBACZ ZDJ?CIA
Kategoria Gimnazjum - ZOBACZ ZDJ?CIA
Kategoria Szko?a Ponadgimanzjalna - ZOBACZ ZDJ?CIA


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Bayer Health Care, Sanofi-Aventis, Roche Diagnostics Polska, serwis NaszaCukrzyca.pl

Upominki stypendystom przekazuje:

Oceanic – AA Therapy

Patronat medialny:

Magazyn "Szugarfrik"


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,296 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!