01 December 2021 17:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WYJA?NIENIA DLA KOMISJI EKONOMICZNEJ
Kontynuuj?c dzia?ania w sprawie ogranicze? dla diabetyków, które wprowadza nowa ustawa refundacyjna Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przekaza?o do Ministerstwa Zdrowia uwagi maj?ce wp?yn?? na post?powanie Komisji Ekonomicznej.

Szanowny Pan

Artur Fa?ek
Dyrektor Departamentu
Polityki Lekowej i Farmacji
Przewodnicz?cy Komisji Ekonomicznej
Ministerstwa Zdrowia
Warszawa


W zwi?zku z pracami Komisji Ekonomicznej i wej?ciem w ?ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku „Ustawy o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych.” w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? oraz ich opiekunów przekazujemy nast?puj?ce informacje:

Z uwagi na typ cukrzycy istnieje zdecydowane zró?nicowanie w zapotrzebowaniu na paski do glukometrów. W typie 1 cukrzycy, na który choruj? prawie wy??cznie dzieci i m?odzie? a tak?e m?odzi doro?li stosowana mo?e by? wy??cznie insulinoterapia, przy pomocy penów lub pompy insulinowej. W zwi?zku z tym w zale?no?ci od intensywno?ci insulinoterapii zwi?ksza si? zapotrzebowanie na oznaczanie poziomów cukru we krwi i wynosi zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego od 6 do 12 pomiarów na dob? - (Stanowisko Zarz?du G?ównego PTD w sprawie prawdziwych kosztów nowej ustawy refundacyjnej z dnia 23 pa?dziernika 2011 oraz Diabetologia Praktyczna 2011, tom 12, supl. A,)

Ponadto ze wzgl?du na choroby wspó?istniej?ce czy takie stany organizmu jak infekcja czy nie?yt ?o??dka, ilo?? pomiarów mo?e si? jeszcze zwi?ksza?, nawet do 20.Podwy?szenie odp?atno?ci, ponad rycza?tow?, spowoduje powa?ne ograniczenie ilo?ci pomiarów i w efekcie obni?enie jako?ci leczenia.

Dzia?ania Ministerstwa Zdrowia zmierzaj?ce do zwi?kszania odp?atno?ci za paski testowe do glukometrów wydaj? si? zupe?nie niezrozumia?e w sytuacji gdy od nowego roku b?dzie rozszerzona refundacja leczenia pomp? insulinow? do 26 roku ?ycia. W tej formie leczenia ilo?? pomiarów ma ogromny wp?yw na jako?? stosowanej terapii. Nie mo?na pozwoli? na to, aby wydawane z jednej strony ?rodki publiczne na nowoczesny sposób terapii by?y z drugiej strony marnowane poprzez ograniczenie dost?pu do w?a?ciwego jej wykorzystania.

W cukrzycy typu 2 przebieg choroby nie wymaga a? tak wielu pomiarów poziomów cukru we krwi i waha si? od 1 do 4.

Mam nadziej?, ?e przekazane informacje b?d? przydatne w procesie decyzyjnym w zwi?zku wprowadzaniem nowych przepisów Ustawy. Wzi?cie ich pod uwag? przy podejmowaniu decyzji w wy?ej wymienionych kwestiach jest niezmiernie wa?na i zdecydowanie u?atwi ?ycie wielu m?odym Polakom i ich opiekunom, którzy na co dzie? zmagaj? si? z trudami jakie przynosi im cukrzyca.Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,243 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!