21 June 2021 07:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMY







JAK DO NAS TRAFI??
zumi
2012 - B?DZIE ?ATWIEJ O DOFINANSOWANIE TURNUSU
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej poinformowa?o o zwi?kszeniu o 55 mln z? dofinansowanie do wynagrodze? osób niepe?nosprawnych ze ?rodków PFRON. Oznacza to i? wi?cej pieni?dzy b?dzie przeznaczane na pozosta?e dzia?ania, w tym na dop?aty do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z cukrzyc?.

Ka?de dziecko chore na cukrzyc?, a tak?e jego opiekun (w przypadku uzasadnienia konieczno?ci jego wyjazdu przez lekarza) mog? stara? si? o uzyskanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z funduszy PFRON. W celu uzyskania dofinansowania nale?y z?o?y? wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej w miejscu swojego zamieszkania.

Do?wiadczenie uczy, ze najlepiej sk?ada? takie wnioski na pocz?tku roku.

W sk?ad koniecznych do z?o?enia dokumentów wchodz?:

- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze ?rodków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnego – wype?nia wnioskodawca
- Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – wype?nia lekarz prowadz?cy
- Kopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci dziecka

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna by? wydana przez PCPR/MOPS w ci?gu miesi?ca od z?o?enia wniosku.


POBIERZ WNIOSEK LEKARSKI

POBIERZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


?rodki PFRON przeznaczone s? m.in. na utrzymanie istniej?cych, a zagro?onych likwidacj? miejsc pracy osób niepe?nosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i turystyki niepe?nosprawnych, warsztatów terapii zaj?ciowej, a tak?e na dotacje dla przedsi?biorców produkuj?cych np. ?rodki pomocnicze lub sprz?t rehabilitacyjny, dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów s?u??cych rehabilitacji oraz likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu si? i technicznych.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,975,034 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!