04 December 2021 03:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
2012 - B?DZIE ?ATWIEJ O DOFINANSOWANIE TURNUSU
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej poinformowa?o o zwi?kszeniu o 55 mln z? dofinansowanie do wynagrodze? osób niepe?nosprawnych ze ?rodków PFRON. Oznacza to i? wi?cej pieni?dzy b?dzie przeznaczane na pozosta?e dzia?ania, w tym na dop?aty do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z cukrzyc?.

Ka?de dziecko chore na cukrzyc?, a tak?e jego opiekun (w przypadku uzasadnienia konieczno?ci jego wyjazdu przez lekarza) mog? stara? si? o uzyskanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z funduszy PFRON. W celu uzyskania dofinansowania nale?y z?o?y? wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej w miejscu swojego zamieszkania.

Do?wiadczenie uczy, ze najlepiej sk?ada? takie wnioski na pocz?tku roku.

W sk?ad koniecznych do z?o?enia dokumentów wchodz?:

- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze ?rodków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnego – wype?nia wnioskodawca
- Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – wype?nia lekarz prowadz?cy
- Kopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci dziecka

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna by? wydana przez PCPR/MOPS w ci?gu miesi?ca od z?o?enia wniosku.


POBIERZ WNIOSEK LEKARSKI

POBIERZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


?rodki PFRON przeznaczone s? m.in. na utrzymanie istniej?cych, a zagro?onych likwidacj? miejsc pracy osób niepe?nosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i turystyki niepe?nosprawnych, warsztatów terapii zaj?ciowej, a tak?e na dotacje dla przedsi?biorców produkuj?cych np. ?rodki pomocnicze lub sprz?t rehabilitacyjny, dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów s?u??cych rehabilitacji oraz likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu si? i technicznych.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,762 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!