29 November 2021 20:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RECEPTY B?D? REFUNDOWANE
Po 1 stycznia polscy pacjenci b?d? mogli czu? si? bezpiecznie u lekarza i w aptece - mówi? na konferencji prasowej minister zdrowia Bartosz Ar?ukowicz. - Ciesz? si? bardzo, ?e doprowadzili?my do sytuacji, kiedy pacjent b?dzie móg? realizowa? recept? na leki refundowane - doda? minister. Razem z szefem resortu zdrowia w konferencji wzi?li udzia? przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej i pacjentów. NRL po dzisiejszym spotkaniu zawiesi?a decyzj? o wypisywaniu tylko pe?nop?atnych recept, tak?e na leki refundowane.

Minister dzi?kowa? lekarzom i aptekarzom za "dobr? wol? w szukaniu kompromisów". - Ciesz? si?, ?e zarówno ?rodowisko lekarzy, aptekarzy jak i pacjentów do??czy?o si? do dyskusji przy stole. Nic tak dobrze nie robi dla sprawy jak dobra merytoryczna dyskusja przy stole i taki stó? stoi u mnie w gabinecie - zapewnia? Ar?ukowicz.

- Ciesz? si? bardzo, ?e doprowadzili?my do sytuacji, kiedy pacjent b?dzie móg? bezpiecznie realizowa? recept? na leki refundowane. Ustawa refundacyjna gwarantuje znaczne oszcz?dno?ci. Te zaoszcz?dzone pieni?dze zostan? przekazane na kolejne refundowane leki - mówi? minister zdrowia podkre?laj?c, ?e "od 1 stycznia polski pacjent b?dzie móg? i?? do lekarza i zrealizowa? bezpiecznie recept? na leki refundowane".

Ar?ukowicz poinformowa? tak?e, i? realizacja ustawy refundacyjnej b?dzie na bie??co monitorowana. Jak powiedzia?, MZ przygotowa?o przepisy doprecyzowuj?ce niejasno?ci ws. wypisywania recept. Zaznaczy?, ?e zosta?y one zaakceptowane przez lekarzy i aptekarzy.


NRL ostrzega?a wcze?niej, ?e je?eli przepisy refundacyjne nie zostan? zmienione, od 1 stycznia lekarze i denty?ci b?d? wypisywali tylko recepty pe?nop?atne. Mieli na nich umieszcza? natomiast adnotacj?: "Refundacja leku do decyzji NFZ".

NRL sprzeciwia si? zapisom ustawy refundacyjnej mówi?cym, ?e wystawienie recepty osobie nieuprawnionej ma skutkowa? na?o?eniem kar umownych i obowi?zkiem zwrotu kwoty wydanej przez NFZ. Lekarze nie chc? okre?la? na receptach, czy pacjentowi przys?uguje refundacja. Argumentuj?, ?e to zadania biurokratyczne, które nie s? elementem leczenia.

Rada domaga si? tak?e zmian w projekcie rozporz?dzenia wykonawczego do ustawy refundacyjnej, które wprowadza nowe wzory recept i przewiduje, ?e lekarze b?d? musieli okre?la? na nich stopie? refundacji (30 proc., 50 proc., 100 proc.).


Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwi?? poinformowa? po spotkaniu z ministrem zdrowia, ?e powstanie zespó?, który ma pracowa? nad zmianami przepisów ustawy refundacyjnej.

Radziwi?? powiedzia? dziennikarzom, ?e Ar?ukowicz przedstawi? NRL propozycj? nowych przepisów. ?agodz? one zapisy dotycz?ce odpowiedzialno?ci lekarzy za niew?a?ciw? refundacj? leków. Zak?adaj? tak?e, i? o?wiadczenie pacjenta b?dzie dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.

?ród?o: PAP/onet.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,796 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!