01 December 2021 17:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROTEST W SPRAWIE LISTY
Do Ministra Zdrowia Bartosza Ar?ukowicza trafi? dzi? oficjalny protest w sprawie opublikowania listy refundacyjnej.


Szanowny Pan

Bartosz Ar?ukowicz
Minister Zdrowia
Warszawa


W odpowiedzi na opublikowanie w dniu 23 grudnia 2011 wykazu leków refundowanych, który zacznie obowi?zywa? od 1 stycznia 2012 roku w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów wyra?amy zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z zawartymi w nim zapisami.

Nowy wykaz leków refundowanych przynosi dla chorych na cukrzyc? i ich otoczenia katastrofalne w skutkach uregulowania. Dla wielu polskich diabetyków, a szczególno?ci najm?odszych – dzieci i m?odzie?y jest to skandaliczna decyzja, która odbije si? na zdecydowanym pogorszeniu jako?ci leczenia a w efekcie stanu zdrowia najm?odszych i najbardziej bezbronnych pacjentów, którzy nie s? winni tego, ?e dotkn??a ich uci??liwa choroba jak? niew?tpliwie jest cukrzyca.

?rodowisko polskich diabetyków nie mo?e sta? oboj?tnie wobec k?amliwych informacji, jakie s? przekazywane opinii publicznej, jakoby na ostatnich zmianach listy leków refundowanych, zyskiwali pacjenci z cukrzyc?. Jak takie wypowiedzi maj? si? do faktów, ?e odp?atno?? za paski testowe do glukometrów wzros?a o 500 procent!!! Jednocze?nie na nowej li?cie ograniczono dost?p tylko do wybranych rodzajów pasków. Na dodatek za nowoczesne insuliny, z których korzystaj? chorzy na cukrzyc? typu 1, na któr? choruj? prawie wy??cznie dzieci i m?odzie? ich rodzice zap?ac? ponad trzykrotnie wi?cej? Co w sytuacji, kiedy w rodzinie choruje wi?cej ni? jedno dziecko?

Niewiarygodn? i absolutnie nieuczciw? postaw? jest w tej sytuacji insynuowanie, ?e pacjenci z cukrzyc? nadu?ywaj? samokontroli, zu?ywaj?c zbyt wiele pasków testowych. Takie stwierdzenia pokazuj?, i? ?wiadomo?? sposobów leczenia cukrzycy w?ród osób decyduj?cych o jej finansowaniu jest poni?ej wszelkich standardów! Nie tylko europejskich.

Jak dzia?ania Ministerstwa Zdrowia zmierzaj?ce do zwi?kszania odp?atno?ci za paski testowe do glukometrów oraz za nowoczesne insuliny, tzw. szybko dzia?aj?ce analogi, maj? si? do jednoczesnego rozszerzania do 26 roku ?ycia finansowania ze ?rodków publicznych nowoczesnych form terapii cukrzycy przy pomocy pomp insulinowych, w których wielokrotne, (co najmniej 7-8 razy na dob?) pomiary poziomu cukru we krwi stanowi? absolutn? konieczno??, i s? podstaw? do podawania odpowiednich dawek wspomnianych nowoczesnych insulin?

Nie mo?na pozwoli? na to, aby wydawane z jednej strony ?rodki publiczne na nowoczesny sposób terapii by?y z drugiej strony marnowane poprzez ograniczenie dost?pu do w?a?ciwego jej wykorzystania. Nie wspominaj?c ju? o dost?pie, na równych zasadach do terapii analogami d?ugo dzia?aj?cych insulin, które pomimo zapewnie? nie trafi?y na listy refundacyjne od ponad 8 lat!

Jako ?rodowisko polskich diabetyków nie mo?emy w ?aden sposób zaakceptowa? sytuacji, ?e oszcz?dno?ci w wydatkach publicznych maj? odbywa? si? kosztem zdrowia m?odych polskich pokole?! T?umaczenia podejmowania skandalicznych decyzji z uwagi na wzgl?dy bud?etowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, post?puj?ca. Koszty powik?a? mog? wielokrotnie przekroczy? fa?szywe oszcz?dno?ci Ministerstwa Zdrowia. Niech o tym co jest najlepsze dla pacjenta decyduje lekarz w gabinecie a nie suchy zapis na kartce papieru. Czy to zbyt du?e wymagania?

Je?li Polska aspiruje do miana kraju, lidera nowoczesnej Europy, to powinna dba? o swoich obywateli tak jak robi? to inne pa?stwa. Polskie dzieci i m?odzie? chora na cukrzyc? oraz doro?li diabetycy, a jest ich ponad 2 miliony musz? wiedzie?, ?e mog? leczy? si? tak samo jak pacjenci z innych krajów w Unii Europejskiej. Takie dzia?ania, jak wprowadzenie nowej listy leków refundowanych powoduj?, ?e Polska w wi?kszo?ci zestawie? na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego pa?stwa w ?rodku Europy.

I na koniec do wielu postawionych powy?ej pyta? dok?adam jeszcze jedno. Jak po wprowadzeniu nowych przepisów od 1 stycznia ma prze?y? samotna matka, której w przeci?gu ostatniego roku zachorowa?a na cukrzyc? dwójka dzieci, a jej dochody stanowi? minimaln? p?ac? krajow??
Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,172 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!