04 December 2021 02:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PTD: ANALOGI I LEKI INKRETYNOWE BEZPIECZNE
W zwi?zku z bardzo niepokoj?cymi informacjami jakie pojawi?y si? w ostatnich dniach na temat stosowania analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych i leków inkretynowych otrzymali?my oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:


O?wiadczenie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

W zwi?zku z publicznymi wypowiedziami wiceministra zdrowia p. Andrzeja W?odarczyka w dniach 29 i 30 grudnia 2011 dotycz?cymi niektórych leków stosowanych w Polsce w leczeniu cukrzycy (analogi insulin, leki inkretynowe) diabetolodzy w ca?ym kraju otrzymali wiele zapyta? od zaniepokojonych pacjentów odno?nie bezpiecze?stwa ich stosowania.

PTD pragnie uspokoi? chorych na cukrzyc?, ?e mog? bezpiecznie kontynuowa? terapi? wspomnianymi lekami. Ocen? ich bezpiecze?stwa zajmuj? si? specjalnie powo?ane agencje krajowe i mi?dzynarodowe. W Europie jest to EMA (European Medicines Agency), w Polsce AOTM (Agencja Oceny Technologii Medycznych), w USA FDA (Food and Drug Administration). Leki te zosta?y przez te agencje ocenione jako bezpieczne i dopuszczone do obrotu; w najbli?szym czasie nie s? oczekiwane ?adne nowe stanowiska w tym zakresie, ma miejsce jedynie rutynowe monitorowanie sytuacji, tak jak w przypadku wszystkich innych dost?pnych na rynku ?wiatowym preparatów medycznych. Dotyczy to tak?e oficjalnego stanowiska EMA dotycz?cego kwestii analogów d?ugodzia?aj?cych insuliny. Agencje opieraj? swoje opinie i decyzje na podstawie ca?okszta?tu wiedzy pochodz?cej z wielu bada? naukowych, a nie pojedynczych doniesie? o bardzo zró?nicowanej warto?ci naukowej, które przynosz? czasem sprzeczne wyniki.

PTD pozostaje w kontakcie ze swoim reprezentantem prawnym i analizuje, czy w trakcie wspomnianych wypowiedzi nie dosz?o do rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomo?ci mog?cych wywo?a? niepokój spo?eczny i czy nie zosta?y naruszone dobra osobiste cz?onków PTD. W oddzielnym o?wiadczeniu Towarzystwo w sposób bardziej szczegó?owy odniesie si? do nieprecyzyjnych lub nieznajduj?cych odzwierciedlenia w faktach opinii, które zosta?y wypowiedziane.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne jest jedn? z najwi?kszych w kraju organizacji naukowych, zrzeszaj?cym ponad 1000 cz?onków, g?ównie lekarzy diabetologów, w tym kilkudziesi?ciu profesorów medycyny, ekspertów o mi?dzynarodowej pozycji. Zjazd PTD w Krakowie w maju 2011 zgromadzi? ponad 3000 uczestników, w tym delegacj? Ministerstwa Zdrowia – p. minister Ew? Kopacz reprezentowa? na nim p. wiceminister Andrzej W?odarczyk. Zadeklarowa? on wtedy w imieniu resortu wol? dzia?ania na rzecz dwóch milionów chorych na cukrzyc? w Polsce. Przypominamy o tej deklaracji, poniewa? mimo cz??ciowej, bo ograniczonej jedynie do pacjentów na intensywnej insulinoterapii oraz niektórych rodzajów glukometrów, korekty listy refundacyjnej w kwestii pasków do oznaczania glukozy, szereg spraw pozostaje nadal do za?atwienia. Zaliczy? tu nale?y znacz?c? odp?atno?? za analogi krótkodzia?aj?ce oraz brak cho?by cz??ciowej refundacji d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny i leków inkretynowych.

Zarz?d G?ówny PTD---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,698 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!