04 December 2021 03:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PYTANIA DO MINISTERSTWA
Z uwagi na publiczne wypowiedzi Wiceministra Zdrowia Andrzeja W?odarczyka na temat niebezpiecze?stwa stosowania d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin przekazane podczas konferencji w dniu 29 grudnia 2011 oraz w zwi?zku z obawami i dezorientacj? pacjentów Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami: Czy pacjenci stosuj?cy d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny powinni zaprzesta? terapii? oraz Czy w zwi?zku z posiadanymi informacjami Ministerstwo Zdrowia rozwa?a wycofanie tych preparatów z aptek?


Oto tre?? wyst?pienia:


Szanowny Pan

Bartosz Ar?ukowicz
Minister Zdrowia
WarszawaZ uwagi na publiczne wypowiedzi Wiceministra Zdrowia Andrzeja W?odarczyka na temat niebezpiecze?stwa stosowania d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin przekazane podczas konferencji w dniu 29 grudnia 2011 roku w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów wnioskujemy o nast?puj?ce wyja?nienia.

1. Z ogromnym niepokojem przyj?li?my informacje o mo?liwym szkodliwym wp?ywie d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin na organizm stosuj?cych je pacjentów. Preparaty te s? dost?pne na polskim rynku i s? stosowane przede wszystkim u osób z cukrzyc? typu 1, na któr? choruj? przede wszystkim dzieci i m?odzie?. W zwi?zku z powy?szym prosimy o odpowied? na pytanie: Czy pacjenci stosuj?cy d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny powinni zaprzesta? terapii?

2. Podczas konferencji przekazywano polskim diabetykom informacj? o wynikach bada? na temat bezpiecze?stwa stosowania analogów d?ugo dzia?aj?cych. Czy w zwi?zku z posiadanymi informacjami Ministerstwo Zdrowia rozwa?a wycofanie tych preparatów z aptek?

Wyja?nienia tych kwestii s? niezmiernie wa?ne dla wielu polskich diabetyków, którzy s?ysz?c niepokoj?ce i niejednokrotnie sprzeczne informacje s? ogromnie zdezorientowani. Powoduje to u nich uczucie strachu przed u?ywaniem tych leków.

Szczególnie, ?e pod koniec sierpnia 2011 roku w przekazanej opinii publicznej informacji Europejska Agencja Leków - EMA o?wiadczy?a, ?e nie prowadzi w tej chwili ?adnej analizy bezpiecze?stwa tych insulin, ani nie uwa?a, aby ich stosowanie by?o niebezpieczne. Jednocze?nie w przys?anym o?wiadczeniu przekaza?a informacj?, ?e nie zamierza w najbli?szym czasie zajmowa? si? t? spraw? i wydawa? nowych o?wiadcze?. Na przes?ane w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia pismo KT 226 /11 z dnia 30.08.2011 roku do tej pory nie otrzymali?my odpowiedzi.
Jednocze?nie nie dotar?y do pacjentów ?adne informacje o zmianie pozytywnej rekomendacji dla wspomnianych preparatów wydanej przez Agencj? Oceny Technologii Medycznych w dniu 29.03.2010.

Ponadto w wydanym 1 stycznia 2012 roku stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uspokaja chorych na cukrzyc?, ?e mog? bezpiecznie kontynuowa? terapi? wspomnianymi lekami.

Z uwagi na niezwyk?? wag? problemu, chodzi o bezpiecze?stwo tysi?cy pacjentów, prosimy o niezw?oczn? odpowied?.Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,741 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!