29 November 2021 10:50
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LEKI INKRETYNOWE - CO TO JEST?
Leki inkretynowe to preparaty wp?ywaj?ce na regulacj? poziomu i dzialania hormonów inkretynowych. Hormony inkretynowe wydzielane s? g?ównie przez komórki L i K nab?onka przewodu pokarmowego.

Do najwa?niejszych hormonów inkretynowych, wp?ywaj?cych na regulacj? homeostazy glukozy zalicza si? GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1) oraz GIP (glukozozale?ny peptyd insulinotropowy). Hormony te wp?ywaj?, mi?dzy innymi, na sekrecj? insuliny i glukagonu, a tak?e na wiele innych procesów metabolicznych. Odgrywaj? wa?n? rol? w metabolizmie glukozy. Ju? od lat 60-tych ubieg?ego stulecia podejmowane s? badania zmierzaj?ce do ustalenia funkcji hormonów inkretynowych, a tak?e mo?liwo?ci ich zastosowania w leczeniu cukrzycy. Dotychczasowe badania dotycz? g?ównie cukrzycy typu 2, ale podejmowane s? te? próby zastosowania leków z tej grupy w terapii cukrzycy typu 1 jako leczenia wspomagaj?cego terapi? insulinow?.

Obecnie stosowane s? dwie grupy leków inkretynowych:

- analogi GLP-1 oraz agoni?ci receptora GLP-1 (GLP-1R) oraz
- inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4).


Analogi GLP-1 stymuluj? sekrecj? insuliny pod wp?ywem glukozy, hamuj? sekrecj? glukagonu, zwi?kszaj? wychwyt glukozy przez komórki. Poprzez dzia?anie protekcyjne
na komórki β wysp Langerhansa podtrzymuj? ich czynno?? oraz poprawiaj? insulinowra?liwo??. Zwalniaj?c opró?nianie ?o??dka i hamuj?c ?aknienie zmniejszaj? ilo?? przyjmowanego pokarmu powoduj? obni?anie masy cia?a. Uwa?a si? tak?e, ?e zmniejszaj? ryzyko powik?a? sercowo-naczyniowych.

Drug? grup? leków s? inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) powoduj?ce wzrost
st??enia endogennych hormonów inkretynowych poprzez zahamowanie ich proteolizy.
Obie grupy leków mog? by? stosowane w monoterapii jak i w skojarzeniu z wi?kszo?ci? dotychczas stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 preparatów.

Badania wykaza?y, ?e leki inkretynowe obni?aj? glikemi?, zarówno na czczo jak i poposi?kow?, a tak?e obni?aj? poziom HbA1c.

Dodatkow? korzy?ci? wynikaj?c? ze stosowania leków inkretynowych jest fakt, ?e nie powoduj? one przyrostu masy cia?a, a niektóre z nich wp?ywaj? wyra?nie na jej obni?enie. Dla pacjentów z cukrzyc? typu 2 ma to istotne znaczenie, bowiem wi?kszo?? z nich ma nadwag?, a najcz??ciej oty?o?? i to znacznego stopnia. Obecnie leki te s? one zalecane jako leki II rzut

W Polsce na przeszkodzie ich szerszego zastosowania stoi wysoka cena i brak refundacji.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Wybrane pozycje pi?miennictwa

Kluz J., Adamiec R. Nowe perspektywy terapii chorych na cukrzyc? typu 2 oparte na glukagonopodobnym peptydzie 1 (GLP-1) i ?o??dkowym peptydzie hamuj?cym (GIP). Postepy Hig Med Dosw. (online), 2006; 60: 15-23.
Krz?towski A. D?ugo dzia?aj?ce analogi GLP-1 – aktualny stan bada?. Diabetologia na co dzie?. 2010;3:45.
Matyaszczyk M. , Gawry? J., Bana? I., Jaczewska-Matyjaszczyk J. Leki inkretynowe – nowe horyzonty w terapii cukrzycy typu 2. Geriatria 2010; 4: 209-213.
Mundahar S., Henry RR. Incretin therapies : effects beyond glycemic control. Am J Med. 2009;122:52-56.
Otto-Buczkowska E. Mechanizmy kontroli metabolicznej homeostazy organizmu. [w] Cukrzyca patogeneza, diagnostyka, leczenie. Otto-Buczkowska E. (red.) Borgis, Warszawa 2005:9-82.
Otto-Buczkowska E. Czynno?? endokrynna osi jelitowo-trzustkowej – sekrecja i dzia?anie hormonow oraz wp?yw na procesy metaboliczne. [w] Endokrynologia wieku rozwojowego – co nowego? Otto-Buczkowska E. (red.) Cornetis, Wroc?aw 2008:136-150.
Stephens JW. Rola uk?adu inkretynowego w leczeniu cukrzycy typu 2. Medycyna po Dyplomie 2011;20(4):28-32.
Tato? J. Zastosowanie sitagliptyny w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2 – rekomendacje praktyczne oparte na patofizjologii i zasadach EBM. Medycyna Metaboliczna 2011;15(1):48-56.


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,542 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!