29 November 2021 19:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEKTÓRE PASKI BEZ REFUNDACJI
Na nowej li?cie refundacyjnej nie znalaz?y si? paski do popularnych glukometrów Accu Check, Xido i Optium. Spowodowa?a to lawin? pyta? do naszego Towarzystwa od zdezorientowanych u?ytkowników. Przentujemy stanowiska producentów tych glukometrów.

LIST FIRMY ABBOT:

Szanowni Pa?stwo,

Testy paskowe do monitorowana glukozy o nazwach Optium Xido i Optium Omega s? wykorzystywane przez ponad 200 tysi?cy osób chorych na cukrzyc? w Polsce. Mimo tak du?ej liczby pacjentów Ministerstwo Zdrowia podj??o decyzj? o nie umieszczeniu naszych testów na li?cie refundacyjnej, która zosta?a opublikowana 23 grudnia 2011 roku. O decyzji tej dowiedzieli?my si? z obwieszczenia. Do dzisiaj nie otrzymali?my jeszcze pisemnej decyzji z Ministerstwa Zdrowia i tym samym nie mogli?my si? od niej odwo?a?.

Firma Abbott Laboratories podj??a ju? dzia?ania zmierzaj?ce do obj?cia powy?szych testów refundacj? w 2012 roku. Nie ustaniemy w staraniach by zapewni? U?ytkownikom naszych glukometrów dost?p do refundowanych pasków a tym samym bezpiecze?stwo ka?dego dnia.

Do ko?ca 2011 roku testy paskowe Optium Xido i Optium Omega s? jeszcze refundowane. Nie mo?na w tej chwili powiedzie?, czy i na jak d?ugo nast?pi przerwa w refundacji testów Optium Xido i Optium Omega po 1 stycznia, ale na pewno w tym okresie b?d? one dost?pne w aptekach bez refundacji.

B?dziemy Pa?stwa informowa? na bie??co o wynikach naszych dzia?a?.

Z powa?aniem
Jerzy Grzesiak
Country Manager
Abbott Diabetes Care

O?WIADCZENIE FIRMY ROCHE DOTYCZ?CE PRODUKTU ACCU CHECK

Szanowni Pa?stwo,

w dniu 30 grudnia 2011 ukaza?o si? kolejne obwieszczenie Ministra Zdrowia wraz z nowym, obowi?zuj?cym od 1 stycznia 2012 wykazem refundowanych leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych. W wykazie tym nie znalaz?y si? testy paskowe do oznaczania glukozy we krwi Accu-Chek Active i Accu-Chek Go stosowane przez ponad 600 tysi?cy polskich diabetyków.

Z przykro?ci? informujemy, i? do dnia dzisiejszego post?powanie o obj?cie refundacj? w/w produktów nie uleg?o zako?czeniu i jest w toku. Firma Roche nie otrzyma?a ?adnych decyzji w w/w sprawach.

Pragniemy zapewni?, ?e nasza firma pozostaje w sta?ym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Jeste?my przekonani, ?e zaistnia?a sytuacja, która jest wynikiem skomplikowanego procesu wprowadzania nowej ustawy refundacyjnej, ulegnie szybko zmianie.

System Accu-Chek to od wielu lat najpopularniejszy system w Polsce oraz wielu innych krajach ?wiata. Systemy Accu-Chek Active do samodzielnej kontroli glikemii, stosowane s? przez wiele milionów osób z cukrzyc? na ca?ym ?wiecie.

Dokonujemy wszelkich stara?, aby dialog z Ministerstwem Zdrowia przyniós? pozytywne rozwi?zania dla wszystkich polskich u?ytkowników systemów Accu-Chek.

Z powa?aniem

Rafa? Walas
Roche Diabetes Care

KTÓRE PASKI ZNALAZ?Y SI? NA LI?CIE? - Zobacz


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,740 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!