04 December 2021 04:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LECZENIE CUKRZYCY - POLSKA NA KO?CU EUROPY
?ród?o: ONET.PL/PAP msu /00:35 7 grudnia 2008
W poniedzia?ek 8 grudnia Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych ma wyda? rekomendacj? nt. refundacji insulin d?ugodzia?aj?cych w leczeniu cukrzycy typu I i typu II. Obecnie, Polska jako jedyny kraj w Europie nie refunduje insulin z tej grupy.
Zdaniem polskich diabetologów, jest to jeden z powodów, dla których nasz kraj znalaz? si? ostatnio na jednym z ostatnich miejsc (25 miejsce na 29 krajów) w rankingu konsumenckim odno?nie leczenia chorych na cukrzyc? w Europie (pt.: "Euro Consumer Diabetes Index").

Odpowiedzialna za przeprowadzenie rankingu dr Beatriz Cebolla Garrofe do najwa?niejszych problemów polskiej diabetologii zaliczy?a brak dost?pu pacjentów do nowoczesnej terapii. - Jednym z zalece? dla Polski by?oby wprowadzenie na list? leków refundowanych tzw. d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny - napisa?a w komentarzu do rankingu. Wa?ne jest te? obj?cie refundacj? pomp insulinowych, na które mog? sobie pozwoli? nieliczni pacjenci. - Oczywi?cie d?ugodzia?aj?ce analogi insuliny nie s? potrzebne wielu chorym na cukrzyc?, poniewa? uzyskuj? oni dobre wyniki leczenia bez ich pomocy. Ale jest grupa pacjentów, którzy tego wymagaj?, bo maj? bardzo g??bokie spadki poziomu cukru w nocy czy wysokie poziomy cukru nad ranem. Bez d?ugodzia?ajacych insulin u tych chorych trudno uzyska? dobry poziom wyrównania cukrzycy - powiedzia? prof. W?adys?aw Grzeszczak prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Bez refundacji pacjent musi wydawa? na d?ugodzia?aj?c? insulin? 200-300 z? miesi?cznie, w zale?no?ci od dawki.

Tymczasem, skutki z?ego leczenia lub nieleczenia cukrzycy s? bardzo powa?ne. - S? to powik?ania dotycz?ce du?ych i ma?ych naczy? krwiono?nych i wynikaj?ce z nich inwalidztwo, a wi?c stopa cukrzycowa i wynikaj?ce st?d amputacje, retinopatia cukrzycowa i wynikaj?ca z niej ?lepota, a przede wszystkim trzykrotnie wy?sza cz?sto?? chorób uk?adu kr??enia i trzykrotnie wi?ksza ?miertelno?? w porównaniu do ogólnej populacji - wymieni? prof. Jacek Sieradzki. Decydenci powinni zrozumie?, ?e zapewniaj?c dobre leczenie cukrzycy oszcz?dzaj? te? na wydatkach na lecznictwo, bo leczenie powik?a? jest o?miokrotnie dro?sze ni? dobre leczenie cukrzycy, podkre?li?.

Diabetolog potwierdzi?, ?e pod wzgl?dem dost?pno?ci do nowoczesnego leczenia cukrzycy, polscy chorzy s? w jednej z najgorszych sytuacji w Europie.

Jak oceni? prof. Sieradzki, jednym z najwa?niejszych problemów polskiej diabetologii jest te? poprawa edukacji pacjentów i lekarzy pierwszego kontaktu, tak aby zwi?kszy? wykrywalno?? cukrzycy we wczesnych etapach jej rozwoju. Szacuje si?, ?e ocenie tylko u 35 proc. chorych cukrzyca jest rozpoznawana w trakcie rutynowego badania kontrolnego. U 23 proc. chorob? wykrywa si? przypadkowo, u 28 proc. w zwi?zku ze z?ym samopoczuciem a u 7 proc. w zwi?zku z wyst?pieniem wyra?nych objawów cukrzycy, a nawet jej powik?a?.

- Najlepiej, aby edukacj? na temat cukrzycy rozpocz?? ju? w szkole podstawowej. Chodzi o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, o konieczno?ci wysi?ku fizycznego, zdrowej diety i nieprzejadania si?. Profilaktyka cukrzycy jest najwa?niejsza, bo póki co nie mo?na liczy? na cudown? pigu?k?, która nas z cukrzycy uleczy - zaznaczy? prof. Grzeszczak.
Cukrzyca jest chorob? metaboliczn?, która objawia si? zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. 90 proc. przypadków tej choroby stanowi cukrzyca typu II, która jest wynikiem niew?a?ciwego wykorzystywania insuliny przez tkanki organizmu. Najbardziej s? na ni? nara?one osoby oty?e i ma?o aktywne. Z kolei, rzadziej wyst?puj?ca cukrzyca typu I jest chorob? autoagresywn? spowodowan? zniszczeniem wysepek trzustki produkuj?cych insulin?. Wyró?nia si? te? cukrzyc? pojawiaj?c? si? w ci??y, tzw. ci??ow?.

?wiatowa Organizacja Zdrowia uznaje cukrzyc? za jedno z najwi?kszych wspó?czesnych zagro?e? dla zdrowia spo?ecze?stw. Wed?ug danych organizacji, na ?wiecie ?yje ok. 250 mln. chorych na cukrzyc?, ale do roku 2025 liczba ta mo?e wzrosn?? do 380 mln. Szacuje si?, ?e w Polsce na cukrzyc? choruje 2-2,5 mln osób, przy czym po?owa z nich o tym nie wie.

"Euro Consumer Diabetes Index" jest pierwszym rankingiem, którego celem by?o porównanie systemów opieki i leczenia w ró?nych krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia konsumentów. Mierzy jako?? opieki diabetologicznej w pi?ciu g?ównych obszarach: dost?p do informacji, prawa konsumenta, "szczodro??" systemu zdrowia, dzia?ania prewencyjne, dost?p do procedur terapeutycznych oraz wyniki leczenia. Polska otrzyma?a w nim 544 punkty na 1000 mo?liwych. Pierwsze miejsce w rankingu zaj??a Dania, a dwa kolejne Wielka Brytania i Francja.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,843 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!