29 November 2021 10:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOMÓRKAMI W CUKRZYC?
Prof.Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

Terapia komórkowa w cukrzycy typu 1 – co nowego?

Istot? cukrzycy typu 1 jest destrukcja komórek β wysp trzustki przez procesy autoimmunizacji. Poszukiwania sposobów leczenia tego typu cukrzycy id? w dwóch kierunkach. Jednym z nich s? próby niedopuszczenia do rozwoju procesów autoimmunizacji u osób genetycznie predysponowanych do zachorowania. Jest to tzw prewencja pierwotna.

Niestety na razie nie jest ona mo?liwa bowiem, pomimo wielu programów badawczych, nie uda?o si? ustali? jakie czynniki decyduj? o uruchomieniu tych procesów. bardziej realne s? programy tzw prewencji wtórnej, przy czym wyró?ni? tu mo?na dwa okresy. Wczesna prewencja dotyczy okresu, kiedy ju? uruchomione zosta?y procesy autoimmunologiczne, ale ilo?? aktywnych komórek β jest jeszcze wystarczaj?ca aby nie dopu?ci? do ujawnienia si? choroby. Trzeci okres to próby zatrzymania rozwoju procesu chorobowego ju? po jego ujawnieniu. Je?li dojdzie ju? do pe?nego rozwoju cukrzycy i ca?kowitego zniszczenia komórek β.

Ostatnio wiele miejsca po?wi?ca si? terapii komórkowej. Podejmowane by?y próby przeszczepu wysp trzustki, izolowanych komórek β ludzkich i zwierz?cych. Wszystkie te próby obarczone s? wieloma obci??eniami i ryzykiem. Od jakiego? czasu wiele miejsca po?wi?cano komórkom macierzystym. Poszukiwano ró?nych ?róde? ich pozyskiwania. Za najbardziej przydatne uwa?ano niezró?nicowane komórki embrionalne. Na drodze ich szerszego zastosowania stoj? zarówno czynniki etyczne jak i ryzyko nieprawid?owego przekszta?cenia si? tych komórek np. w komórki nowotworowe.

Ostatnio ukaza?o si? nowe doniesienie autorów chi?skich i ameryka?skich o próbach modyfikacji autoimmunologiczne w?asnych komórek krwi pacjenta. Autorzy wykorzystali komórki macierzyste z krwi p?powinowej do reedukacji w?asnych limfocytów T.

Badanie przeprowadzone by?o w grupie kilkunastu pacjentów w wieku 15 – 41 lat z cukrzyc? typu 1 trwaj?c? od 1 roku do 21 lat. Autorzy uzyskali popraw? metabolicznego wyrównania i zmniejszenie zapotrzebowania na insulin?. Uwa?aj?, ?e jest to droga, która prowadzi? mo?e do zatrzymania procesów autoimmunizacji oraz do promowania regeneracji komórek β. Autorzy uwa?aj?, ?e jest to metoda bezpieczna i je?li dalsze badania wyka?? przydatno?? to b?dzie mog?a znale?? zastosowanie w leczeniu cukrzycy.Wybrane pozycje pi?miennictwa

Aguayo-Mazzucato C, Bonner-Weir S. Stem cell therapy for type 1 diabetes mellitus.
Nat Rev Endocrinol. 2010;6:139-48.

Abdi R. i wsp. Immunomodulation by mesenchymal stem cells: a potential therapeutic strategy for type 1 diabetes. Diabetes 2008, 57:1759-1767.

Fändrich F, Ungefroren H. Customized cell-based treatment options to combat autoimmunity and restore beta-cell function in type 1 diabetes mellitus: current protocols and future perspectives. Adv Exp Med Biol. 2010;654:641-65.

Fiorina P. i wsp. Immunomodulatory function of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in experimental autoimmune type 1 diabetes. J Immunol. 2009;183:993-1004.

Hori Y. Insulin-producing cells derived from stem/progenitor cells: therapeutic implications for diabetes mellitus. Med Mol Morphol. 2009;42:195-200.

Liu M, Han ZC. Mesenchymal stem cells: biology and clinical potential in type 1 diabetes therapy. J Cell Mol Med. 2008;12:1155-1168.

van Belle TL. i wsp. Type 1 diabetes: etiology, immunology, and therapeutic strategies. Physiol Rev 2011, 91:79-118. Zhao Y, Mazzone T: Human cord blood stem cells and the journey to a cure for type 1 diabetes. Autoimmun Rev 2010, 10:103-107.

Vija L. i wsp. Mesenchymal stem cells: Stem cell therapy perspectives for type 1 diabetes.
Diabetes Metab. 2009;35:85-93.

Zhao Y . i wsp. Reversal of type 1 diabetes via islet beta cell regeneration following immune modulation by cord blood-derived multipotent stem cells. BMC Med. 2012 Jan 10;10(1):3. [Epub ahead of print]
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,520 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!