29 November 2021 11:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STANOWISKO W SPRAWIE NOWEJ LISTY REFUNDACYJNEJ
W zwi?zku z opublikowaniem nowego wykazu leków refundowanych Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministra Zdrowia Bartosza Ar?ukowicza.

Oto jego tre??.


Szanowny Pan

Bartosz Ar?ukowicz
Minister Zdrowia
Warszawa


W zwi?zku z najnowszym wykazem leków refundowanych obowi?zuj?cym od 1 marca 2012 w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów przedstawiamy nast?puj?ce stanowisko.

Kolejna lista refundacyjna tworzona wed?ug nowych zasad spowodowa?a wzrost wydatków jakie ponosz? pacjenci z cukrzyc?, w szczególno?ci z cukrzyc? typu 1, na któr? choruj? dzieci i m?odzi Polacy.

Zapisy zawarte w wykazie z 1 marca 2012 roku, uzupe?nione o pozycje, które nie znalaz?y si? w wykazie z 1 stycznia 2012, dotycz?ce pasków do glukometrów, absolutnie nie zmieni?y sytuacji najm?odszych pacjentów, lecz tylko pog??bi?y stan rozgoryczenia.

Aktualny wykaz leków refundowanych w efekcie przywróci? stan z grudnia 2011, z t? tylko ró?nic?, ?e zdecydowanie wzros?y koszty odp?atno?ci pacjentów, prawie trzykrotnie je?li we?miemy pod uwag? insuliny analogowe szybko dzia?aj?ce. Wzrost ten dotkn?? przede wszystkim dzieci i m?odzie? a tak?e doros?ych stosuj?cych intensywn? insulinoterapi?.

Do tego, kolejny raz, z niezrozumia?ych dla pacjentów wzgl?dów, na li?cie refundacyjnej nie umieszczono analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych.

Jest to nie do zaakceptowania bior?c pod uwag? stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione w pi?mie MZ-PLA-460-12499-42/LP/12 z dn. 11.01.2012. Ponadto pod koniec sierpnia 2011 roku w przekazanej opinii publicznej informacji Europejska Agencja Leków - EMA o?wiadczy?a, ?e nie prowadzi w tej chwili ?adnej analizy bezpiecze?stwa d?ugo dzia?ajacych insulin, ani nie uwa?a, aby ich stosowanie by?o niebezpieczne. Jednocze?nie nie dotar?y do pacjentów ?adne informacje o zmianie pozytywnej rekomendacji dla wspomnianych preparatów wydanej przez Agencj? Oceny Technologii Medycznych w dniu 29.03.2010. Ponadto w wydanym 1 stycznia 2012 roku stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uspokaja chorych na cukrzyc?, ?e mog? bezpiecznie stosowa? terapi? wspomnianymi lekami.

Podczas publicznych wyst?pie? Pan Minister wielokrotnie powtarza, i? nadrz?dnymi kwestiami towarzysz?cymi zmianom w ustawie refundacyjnej jest dobro pacjenta a tak?e zmniejszenie odp?atno?ci za nowoczesne leki. Trudno wi?c podejrzewa?, ?e dzia?ania Ministerstwa Zdrowia w kwestii chorych na cukrzyc? wynikaj? ze z?ej woli. Raczej z braku zrozumienia trudnej sytuacji prawie 2,5 miliona diabetyków w Polsce. W zwi?zku z tym kolejny raz gor?co prosimy o jak najszybsze spotkanie w gronie lekarzy, organizacji pacjentów oraz urz?dników pa?stwowych w celu wyja?nienia skomplikowanych kwestii dotycz?cych leczenia cukrzycy oraz wypracowania wspólnych kroków zmierzaj?cych do poprawy obecnej sytuacji.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?


---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,590 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!