29 November 2021 19:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LISTA LEKÓW - STANOWISKO TOWARZYTSWA
Wysoka odp?atno?? za analogi szybko dzia?aj?ce oraz brak analogów d?ugo dzia?aj?cych to dwie zasadnicze uwagi jakie znalaz?y znalaz?y si? w stanowisku Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Pismo trafi?o do Ministra Bartosza Ar?ukowicza.


Oto tre?? wyst?pienia:

Szanowny Pan
Bartosz Ar?ukowicz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
Warszawa

W zwi?zku z opublikowaniem projektu najnowszego wykazu leków refundowanych maj?cego obowi?zywa? od 1 maja 2012 w imieniu ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów przedstawiamy nast?puj?ce stanowisko.

1. Z ogromn? przykro?ci? i rozczarowaniem po raz kolejny przyj?li?my brak na li?cie nowoczesnych preparatów i leków, w tym przede wszystkim analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych. Sytuacja ta jest absolutnie niezrozumia?a i nie do zaakceptowania dla pacjentów. Szczególnie, ?e stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione w pi?mie MZ-PLA-460-12499-42/LP/12 z dn. 11.01.2012 nie wykazuje przeciwwskaza? do ich stosowania. Ponadto Europejska Agencja Leków - EMA w przekazanej opinii publicznej informacji o?wiadczy?a, ?e nie prowadzi w tej chwili ?adnej analizy bezpiecze?stwa d?ugo dzia?aj?cych insulin, ani nie uwa?a, aby ich stosowanie by?o niebezpieczne. Jednocze?nie nie dotar?y do pacjentów ?adne informacje o zmianie pozytywnej rekomendacji dla wspomnianych preparatów wydanej przez Agencj? Oceny Technologii Medycznych w dniu 29.03.2010. Dodatkowo w wydanym 1 stycznia 2012 roku stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne uspokaja chorych na cukrzyc?, ?e mog? bezpiecznie stosowa? terapi? wspomnianymi lekami.

2. Kolejn? niepokoj?ca kwesti? jest utrzymuj?ca si? od 1 stycznia 2012 roku na wysokim poziomie odp?atno?? za analogi szybko dzia?aj?ce w stosunku do innych preparatów insulin. Analogi szybko dzia?aj?ce stanowi? lek ratuj?cy ?ycie w terapii cukrzycy typu pierwszego z wykorzystaniem pomp insulinowych, w tym refundowanego ze ?rodków publicznych ?wiadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pomp insulinowych”. Utrzymywanie wysokich odp?atno?ci zdecydowanie zwi?ksza koszt tego rodzaju terapii. Z przedstawionych w pi?mie MZ-PLA-460-12499-104/LP/12 z dnia 9.03.2012 danych wynika, i? odp?atno?? uleg?a korzystnej zmianie, jednak nie mo?emy zapomina?, i? przedstawione liczby odnosz? si? do cen detalicznych z ko?ca 2011 roku a nie do faktycznie ponoszonej przez pacjenta odp?atno?ci w „okienku w aptece”. Sytuacja ta jest wynikiem wprowadzenia nowych przepisów, z powodu których realna dop?ata pacjenta do nowoczesnych analogów szybko dzia?aj?cych uleg?a zdecydowanemu wzrostowi.

Ministerstwo Zdrowia podkre?la, i? przeprowadzane przez Komisj? Ekonomiczn? negocjacje cenowe maj? prowadzi? do zmniejszenia odp?atno?ci za leki, zarówno przez bud?et pa?stwa jak i pacjentów a tak?e zwi?kszenia dost?pno?ci nowoczesnych preparatów. W zwi?zku z tym, apelujemy o podj?cie skutecznych dzia?a? zmierzaj?cych do sytuacji, w której pacjenci w równym stopniu mogliby korzysta? ze wszystkich, w tym nowoczesnych rodzajów leków.

Z uwagi na brak zrozumienia trudnej sytuacji prawie dwóch i pó? miliona diabetyków w Polsce kolejny raz gor?co prosimy o jak najszybsze spotkanie w gronie lekarzy, organizacji pacjentów oraz urz?dników pa?stwowych w celu wyja?nienia skomplikowanych kwestii dotycz?cych leczenia cukrzycy oraz wypracowania wspólnych kroków zmierzaj?cych do poprawy obecnej sytuacji.

Z powa?aniem

Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?---------------------------------------------------------
15 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Wesprzyj nas! KUP CEGIE?K?! - ZOBACZ JAK TO ZROBI??Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,769 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!