29 Maj 2020 19:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
PIONERSKA OPERACJA - KOMENTARZ Prof. Dr hab. n. med. Ewa OTTO - BUCZKOWSKA
NewsyPrzeszczepy trzustki, wysp trzustkowych czy izolowanych komorek β.

Idea leczenia cukrzycy metoda przeszczepów nie jest nowa. W latach sze?ćdziesi?tych XX wieku rozpoczęto przeszczepianie trzustki, najczę?ciej jednocze?nie z przeszczepieniem nerki w stanach ich schyłkowej niewydolno?ci. Transplantacja trzustki, podobnie jak innych narz?dów ł?czy się z szeregiem ograniczeń. Kolejnym krokiem w poszukiwaniu możliwo?ci leczenia cukrzycy typu 1 były przeszczepy wysp trzustki czy izolowanych komorek β.
Przeszczepianie izolowanych komórek wysp trzustki stanowi atrakcyjn? alternatywę leczenia cukrzycy typu 1. Wyspy pobierane s? od osób zmarłych i specjalnie izolowane, konieczne jest powtarzanie tego zabiegu. Największym problemem pozostaje dostępno?ć materiału bowiem dla wyizolowania koniecznej ilo?ci wysp potrzebne s? trzustki od co najmniej 2 dawców. Przeszczepione komórki β trzustki zlokalizowane w łożysku naczyniowym w?troby maj? zdolno?ć do wytwarzania insuliny w ilo?ciach, które umożliwiaj? uzyskanie całkowitej insulinoniezależno?ci. Allogeniczny charakter przeszczepu wymaga podobnie jak w innych metodach konieczno?ć stosowania immunosupresji.
Poprawę sytuacji w zakresie liczby wysp trzustki używanych do przeszczepień wi?że się z rozwojem ksenogennych (obcych gatunkowo) przeszczepów.
Dla poprawy efektywno?ci przeszczepów komorek β prowadzone s? prace nad zamykaniem ich w mikrokapsułkach, które chroni? przeszczep przed odpowiedzi? immunologiczn? biorcy.
Istotnym problemem w przeszczepianiu wysp trzustki jest wydłużenie czasu ich funkcjonowania. Uważa się że 90% biorców przeszczepów traci swoj? insulinoniezależno?ć po 5 latach. Podejmowane s? próby hamowania procesów niszcz?cych tzw apoptozy, a także nad zapewnieniem ich prawidłowej waskularyzacji (unaczynienia).
W zwi?zku z istniej?cymi obecnie ograniczeniami dotycz?cymi pozyskiwania odpowiednio dużej ilo?ci wysepek trwaj? intensywne poszukiwania alternatywnych Ľródeł komórek wydzielaj?cych insulinę, którymi między innymi s?: sztucznie generowane komórki ß uzyskane drog? inżynierii genetycznej, albo komórki ß przekształcone z komórek macierzystych. Prace prowadzone na komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego wzbudzaj? duże w?tpliwo?ci natury etycznej. Z kolei komórki pochodz?ce z tkanek dojrzałych s? już w pewnym stopniu zróżnicowane, nie maj? zdolno?ci do wielokierunkowego różnicowania
W chwili obecnej możliwe jest wprawdzie takie zaprogramowanie komórek zastępczych aby spełniały one podstawowe funkcje wydzielnicze komórki β, jednak na razie istniej? zasadnicze różnice w sprawno?ci przebiegu procesów pomiędzy komórk? β a zmodyfikowan? genetycznie komórk? zastępcz?

Terapia genowa

Inn? prób? leczenia cukrzycy jest terapia genowa, polega ona na wprowadzeniu obcych genów do komórek funkcjonuj?cych nieprawidłowo. W zależno?ci od potrzeby ma za zadanie zast?pić w komórce zmutowany gen genem prawidłowym lub też ewentualnie wzmocnić funkcję genu prawidłowego, ale słabo funkcjonuj?cego, czy też wył?czyć gen, aby wzmóc działanie innych genów. Konieczne s? odpowiednie tzw no?niki, które przetransportuj? gen do komórki. Do tego celu najczę?ciej służ? genetycznie zmodyfikowane wirusy - retrowirusy czy adenowirusy, s? one modyfikowane genetycznie, aby były bezpieczne. Terapia genowa stanowi kolejn? próbę alternatywnego leczenia i prewencji cukrzycy typu 1
W omawianym doniesieniu jest mowa o przeszczepie wysp trzustkowych wyizolowanych z trzustki chorego. Warunkiem zastosowania takiej metody jest więc obecno?ć w trzustce chorego, aktywnych hormonalnie komorek β. Istot? cukrzycy typu 1 jest destrukcja komórek β wysp trzustki, co w konsekwencji prowadzi do braku insuliny w organizmie. Wyst?pienie tego procesu jest zwi?zane z istnieniem genetycznej predyspozycji oraz działaniem czynników ?rodowiskowych.
Tak więc zastosowanie takiej metody mogłoby być brane pod uwagę jedynie w bardzo wczesnym okresie choroby, wówczas kiedy w trzustce chorego obecne s? jeszcze czynne hormonalnie komórki. Pamiętać przy tym trzeba, że do klinicznego ujawnienia się cukrzycy dochodzi dopiero przy zniszczeniu 80-90% komorek β

Perspektywy

Poszukiwanie metod, pozwalaj?cych na pozbawienie, przygotowanych do transplantacji komórek β, działania immunogennego, co pozwoliło by na rezygnacje ze stosowania leków immunosupresyjnych.
Poszukiwanie alternatywnych Ľródeł pozyskiwania komórek do transplantacji z odnawialnych Ľródeł, komórek zdolnych zarówno do samoodnawiania jak i do wielolinijnego różnicowania. Nadzieje wi?zane s? także z uzyskiwaniem komórek i tkanek przy wykorzystaniu somatycznych komórek własnych biorcy przeszczepu, jednak metoda ta wzbudza kontrowersje także natury etycznej zwi?zane z metodami klonowania.
Wielkie nadzieje budzi wykorzystanie inżynierii genetycznej dla zahamowanie procesów autoimmunizacji i apoptozy komórek β, zarówno u osób z ryzykiem rozwoju cukrzycy jak i u chorych po transplantacji komórek wyspowych
Bardzo ważnym zadaniem, którego rozwi?zanie w dużej mierze przyczynić się będzie mogło do sukcesów w wykorzystaniu nowych metod prewencji cukrzycy typu 1, będzie opracowanie nowych, nadaj?cych się do szerokiego zastosowania metod skryningu osób zagrożonych wyst?pieniem cukrzycy. Obecnie stosowane metody tzn badania genetyczne i immunologiczne s? bardzo kłopotliwe i kosztowne.

Podsumowanie

Na podstawie analizy omawianego w mediach zdarzenia należy s?dzić, że zastosowana tam metoda przeszczepu własnych wysp trzustkowych pacjenta może być skuteczna w bardzo ograniczonej grupie chorych, u których zachowana jest funkcja endokrynna komorek β, a trzustka musi być usunięta ze względu na choroby zewn?trzwydzielniczej jej czę?ci (przewlekłe zapalenie, choroba nowotworowa, urazy, zwłóknienie itd.). Taka sytuacja miała miejsce u chorego poddanego omawianemu zabiegowi.
Z cał? pewno?ci? nie jest to metoda do zastosowania u chorych z klinicznie jawn? cukrzyca typu 1 ani też cukrzyc? typu 2. W tej pierwszej postaci mamy bowiem do czynienia ze zniszczeniem komórek β przez procesy autoimmunologiczne a w tej drugiej mechanizmy prowadz?ce do jej rozwoju s? bardzo zróżnicowane i u podstawy leż? tu procesy prowadz?ce do insulinooporno?ci.

Apel

Na zakończenie pragnę zaapelować do naszych pacjentów aby starali się w sposób maksymalny wykorzystać obecnie dostępne, sprawdzone metody leczenia cukrzycy.
Cukrzyca typu 1 będzie chorob? uleczaln? ale to jeszcze nie teraz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,940,369 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!