29 November 2021 19:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROZ?PIEWANE WARSZTATY Z MIKO?AJEM
Po raz kolejny prawie stuosobowa grupa dzieci, m?odzie?y i opiekunów wzi??a udzia? w ostatnich w tym roku Warsztatach Edukacyjno – Rehabilitacyjnych. Czterodniowy pobyt w O?rodku Wypoczynkowym w Bystrej pozwoli? zdoby? kolejne wiadomo?ci z zakresu prowadzenia cukrzycy i zdrowego trybu ?ycia. W czasie zaj?? mo?na by?o tak?e pozna? najnowsze osi?gni?cia w dziedzinie naukowej walki z cukrzyc? oraz interesuj?ce produkty pomocne w codziennym ?yciu diabetyka.
Pomimo grudniowej pory towarzyszy? nam wiosenno-jesienny krajobraz. Brak ?niegu najbardziej zmartwi? najm?odszych uczestników, którzy z ut?sknieniem wyczekiwali ?wi?tego Miko?aja...
Ale i ?wi?ty dostosowa? si? do panuj?cej aury...
Pi?tkowe przedpo?udnie min??o na interesuj?cym spotkaniu z lekarzem okulist? dr n. med. El?biet? Cie?lick?. Podczas wyk?adu m?odzie? i opiekunowie zapoznali si? anatomi? narz?du wzroku, schorzeniami oraz powik?aniami ?le leczonej cukrzycy – retinopati? cukrzycow?. Po prezentacji odby?a si? bardzo interesuj?ca, warsztatowa cz??? spotkania, podczas której uczestnicy na konkretnych przyk?adach omawiali w?a?ciwe post?powanie przy terapii cukrzycy. Po spotkaniu Dr Cie?licka przeprowadzi?a u dzieci i m?odzie?y badanie dna oka.
Po po?udniu przy szczelnie wype?nionej sali rozpocz??o si? spotkanie z przedstawicielem firmy Oceanic – Agnieszk? Miler, która zaprezentowa?a najnowsza lini? kosmetyków piel?gnacyjnych przeznaczonych dla diabetyków. Podczas spotkania by?a mo?liwo?? przekonania si? „na w?asnej skórze” jak dzia?a odpowiednio dobrany, leczniczy kosmetyk. Dodatkowo uczestnicy mogli dowiedzie? si? jak wa?na jest dba?o?? o higien? skóry w czasie terapii cukrzycowej.
Najm?odsi nie mogli doczeka? si? wizyty ?wi?tego Miko?aja i ju? od wczesnego popo?udnia przygotowywali si? na jego przyj?cie. Jak wielkie by?o ich zdziwienie, gdy okaza?o si?, ?e zamiast na tradycyjnych saniach ulubiony ?wi?ty przyjecha? na skuterze prosto ze s?onecznej Italii i przywita? si? po w?osku... Potem by?y wyczekiwane prezenty, u?miechy na twarzach naszych milusi?skich i rado?? ze wspólnej zabawy.

Po kolacji przyszed? czas na upominki dla m?odzie?y. Ze wzgl?du na nadmiar obowi?zków ?wi?ty Miko?aj nie móg? osobi?cie ich wr?czy? i grozi? rózg?, ale przekaza? swoje pe?nomocnictwo roz?piewanemu Elfowi i Chórowi M?odych Diabetyków. I tak rozpocz?? si? niezapomniany wieczór karaoke...

Sobota by?a dniem przeznaczonym na szkolenia medyczne i edukacyjne. Obecny na Warsztatach Dr Krzysztof Tucholski z Górno?l?skiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach Ligocie poza sta?ymi konsultacjami indywidualnymi zaprezentowa? podczas wyk?adów repetytorium z dotychczasowej wiedzy na temat leczenia cukrzycy a tak?e skupi? si? na przypomnieniu najistotniejszych wska?ników, których znajomo?? pozwala na okre?lenie jako?ci terapii w cukrzycy.
Po wyk?adzie rozgorza?a dyskusja na temat przysz?o?ci w leczeniu cukrzycy i kierunków rozwoju bada? naukowych prowadz?cych do znalezienia ewentualnego rozwi?zania problemów m?odych diabetyków. Z zaprezentowanych pogl?dów wynika, ?e najszybciej mo?na spodziewa? si? rozwi?za? polegaj?cych na modyfikacji komórek macierzystych i usprawnieniu sprz?tu ci?g?ej insulinoterapii.
O najwa?niejszych zagadnieniach zwi?zanych z u?ytkowaniem pomp insulinowych podczas spotkania opowiada?a piel?gniarka edukacyjna Gra?yna Kowalska. Praktyczne ?wiczenia mia?y miejsce podczas codziennych zaj?? z m?odzie?? i dzie?mi.
Popo?udnie min??o po znakiem zapoznawania si? z najnowszym sprz?tem do monitorowania glikemii, a dok?adniej z produktami firmy Roche, reprezentowanej przez Ew? Gwó?d? i firmy Genexo, reprezentowanej przez Roksan? Usarek. Po kolacji wszyscy wspólnie bawili si? przy muzyce.
Niedzielne przedpo?udnie up?yn??o na wypoczynku i relaksie oraz korzystaniu z wyj?tkowo sprzyjaj?cej pogody. A po obiedzie... - ?al by?o wyje?d?a?...


Skomentuj to wydarzenie!

Zdj?cia z Warszatów s? dost?pne pod Tym Adresem
Warsztaty zosta?y dofinansowane ze ?rodków:

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,754 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!