04 December 2021 02:42
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIGILIA DIABETOLOGÓW I PRZYJACIÓ?
Coroczne spotkanie ?l?skich diabetologów i ich przyjació? przynios?o wiele ciekawych informacji na temat do?wiadcze? w leczeniu pacjentów z cukrzyc?. Jednak g?ównymi tematami wieczoru by? jubileusz 65-lecia uzyskania dyplomu nestora ?l?skich lekarzy Dr Mieczys?awa Buczkowskiego oraz szkolenie na temat kwestii zwi?zanych z uzyskiwaniem prawa jazdy przez pacjentów z cukrzyc?.

Po wyk?adzie Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej, która jako pierwsza z diabetologów ju? kilkana?cie lat temu wielokrotnie apelowa?a w swoich naukowych publikacjach o unormowanie zagadnie? i przepisów prawnych dotycz?cych kwalifikowania osób z cukrzyca typu 1 oraz chorych na cukrzyc? typu 2 jako kierowców. Najwi?cej kontrowersji od lat wzbudza? fakt ukrywania przez Diabetyków przed lekarzami medycyny pracy, przeprowadzaj?cymi badanie przed uzyskaniem prawa jazdy. Tak sytuacja ju? na wst?pie prowadzi?a do stwarzania potencjalnego zagro?enia dla siebie i dla innych kieruj?cych. Je?li do tego do?o?ony zostanie brak odpowiedniej samokontroli, nawet w postaci zwyk?ej kontroli glikemi przed rozpocz?ciem jazdy samochodem jako kierowca, problem osób z cukrzyc? za kierownic? wzbudza? wiele w?tpliwo?ci.

Obecnie wprowadzono zasady, które reguluj? proces uzyskiwania praw jazdy przez osoby z cukrzyc? a tak?e monitoringu osób b?d?cych pacjentami z cukrzyc? posiadaj?cym jednocze?nie prawo jazdy.
Szczegó?owy wyk?ad na ten temat przedstawi? Dr. Ryszard Szozda, specjalista medycyny pracy. W prezentacji uj?? warto?ci glikemii oraz hemoglobiny glikowanej, które stanowi? kryteria oceny pacjenta przez diabetologa podczas kwalifikacji przed badaniem na prawo jazdy. Obecnie obowi?zuj?ce przepisy s? zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej. Wi?cej na ten temat mo?na znale?? klikaj?c w ten link - CHCESZ PRAWO JAZDY? PRZECZYTAJ!

Artyku? Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej CUKRZYCA A KIEROWANIE SAMOCHODEMWyj?tkow? cz??? ?wi?tecznego wieczoru stanowi? jubileusz 65-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego przez Dr Mieczys?awa Buczkowskiego, nestora ?l?skich lekarzy, zwi?zanego ze ?l?sk? s?u?ba zdrowia od roku 1946, kiedy to jako absolwent Wydzia?u Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozpocz?? swoj? prac? pod kierunkiem profesora Wiktora Brossa w Szpitalu przy ul Francuskiej w Katowicach.

W?ród wielu gratulacji i ?ycze? nie zbrak?o tych sk?adanych przez Prezesa ?l?skiej Izby Lekarskiej Dr Jacka Kozakiewicza który przedstawi? Dr Buczkowskiego jako niezwyk?ego lekarza z powo?aniem i wzór do na?ladowania dla wszystkich pokole? polskich lekarzy.

Uroczysto?? by?a równie? okazj? do z?o?enia szczególnych podzi?kowa? dla Pa?stwa Ewy i Mieczys?awa Buczkowskich za ogromne serce, wieloletnie zaanga?owanie i prac? na rzecz dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? oraz za wspieranie Programu Stypendialnego „S?odycz Wiedzy”, które w imieniu najm?odszych podopiecznych przekazali Irena Guszczy?ska i Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Nie zabrak?o równie? serdeczno?ci i ?wi?tecznych ?ycze?.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,687 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!