29 November 2021 19:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EDUKATORZY - APEL I KONFERENCJA
Zatrudnianie w placówkach medycznych piel?gniarek na stanowisku „edukator ds. diabetologii” oraz finansowanie us?ugi edukacyjnej jako odr?bnego ?wiadczenia kontraktowanego przez NFZ. To g?ówne punkty apelu uczestników Konferencji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii pod has?em „Kobieta i cukrzyca”. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? jest jednym z organizacji wspieraj?cych t? inicjatyw?. „Apel ten trafi do ministerstwa, NFZ, Departamentu Piel?gniarek i Po?o?nych Ministerstwa Zdrowia, konsultantów krajowych w niektórych dziedzinach piel?gniarstwa, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny oraz prominentnych organizacji piel?gniarskich: Naczelnej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych i Polskiego Towarzystwa Piel?gniarskiego.” – zapewnia Alicja Szewczyk, prezes Federacji.

Warszawsk? Konferencj? szkoleniow? dla edukatorów i piel?gniarek diabetologicznych rozpocz?? wyk?ad Profesora Angusa Forbsesa, dzi?ki któremu uczestnicy mogli skonfrontowa? sposoby terapii i mo?liwo?ci personelu edukacyjnego w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Program Konferencji wype?ni?y cztery sesje wyk?adowe. W pierwszej z nich „?ycie na starcie” omówiono problem dorastania z cukrzyc?. W kolejnej pod tytu?em „?ycie w biegu” sporo czasu po?wi?cono problematyce zwi?zanej z cukrzyca ci??arnych i wyzwaniami jakie stwarza praca edukacyjna i post?powanie ze „s?odkimi”, przysz?ymi Mamami.

Okaza?o si?, i? najwi?kszy problem stanowi przekazanie odpowiedniej ilo?ci informacji w przyst?pny i nieskomplikowany sposób, który b?dzie skuteczny i doprowadzi do odpowiedniego post?powania w trakcie cukrzycy ci??owej.

W trakcje kolejnej sesji pod has?em „Pe?nia ?ycia” omówiono post?p w insulinoterapii, tak?e przy pomocy pomp insulinowych a codziennym ?yciem kobiety z cukrzyc?, jej problemami emocjonalnymi oraz trudno?ciami w pogodzeniu roli matki i pacjenta.
Ostatnim elementem spotkania by?a sesja zatytu?owana „Oczami Kobiety”, prowadzona przez animatork? i psychoterapeutk?, prowadz?cymi zaj?cia taneczno-ruchowe.

Na zdj?ciu: Alicja Szewczyk, Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii oraz Irena Guszczy?ska i Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y w Gliwicach.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,743 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!