29 November 2021 10:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NAJWA?NIESZE ODKRYCIE NAUKOWE W 2008 ROKU!!!
Ka?dego roku w tysi?cach laboratoriów naukowcy dokonuj? niezliczonych odkry?. Nawet je?li niektóre z nich wydaj? si? niepozorne, mog? zapowiada? wielki prze?om w nauce. Oto lista najwa?niejszych odkry? tego roku, u?o?ona przez presti?owe pismo "Science".
Tym razem zaszczytny tytu? prze?omowego osi?gni?cia roku przyznano pracom po?wi?conym hodowaniu komórek na zamówienie. Badania te daj? nadziej? na zrozumienie mechanizmu rodzenia si? gro?nych chorób oraz na opracowanie nowych terapii.

Komórki zaprogramowane na ?yczenie

"Szukali?my bada?, w których starano si? znale?? odpowied? na wielkie pytania dotycz?ce wszech?wiata oraz takich, które otwieraj? drogi do kolejnych odkry?" – mówi Robert Coontz, redaktor "Science". "Nasz wybór numer jeden, czyli mo?liwo?? przeprogramowania komórek, ods?oni? przed nami zupe?nie nowe pole bada? w biologii. I to niemal z dnia na dzie?" - dodaje.
Przed dwoma laty japo?skim naukowcom uda?o si? opracowa? nowy etyczny sposób pozyskiwania komórek macierzystych, to jest takich, które mog? zamieni? si? w dowoln? komórk? organizmu. Wcze?niej za g?ówne ?ród?o takich komórek uwa?ano embriony – jednak pozyskiwanie z nich cennych cudownych komórek budzi?o sporo kontrowersji, bo wymaga?o zabicia zarodka. Japo?czykom uda?o si? ów problem omin?? – badacze wykazali, ?e wprowadzaj?c zaledwie cztery geny do materia?u genetycznego doros?ej komórki (w do?wiadczeniu u?yto komórek z ogona myszy), mo?na przywróci? j? do stanu, gdy jej los by? jeszcze niezdefiniowany. Tak przerobione komórki mog?y da? pocz?tek dowolnym tkankom.
W ko?cz?cym si? w?a?nie roku kilka zespo?ów naukowych postanowi?o pój?? tropem Japo?czyków. Badaczom uda?o si? w analogiczny sposób cofn?? w rozwoju komórki pobrane od chorych pacjentów, co pozwoli?o na stworzenie komórkowych modeli schorze? i badanie ich w laboratorium.
Jeszcze innemu zespo?owi uda?o si? udoskonali? procedury wymy?lone w 2006 r. i opracowa? technologi? zamieniania jednych komórek w inne, bez konieczno?ci cofania ich w rozwoju, do fazy komórek macierzystych (w do?wiadczeniu komórki egzokrynne trzustki zamieniono w komórki beta trzustki produkuj?ce insulin?).
Coontz zauwa?a, ?e prace dotycz?ce zamieniania jednych komórek w drugie mog? w przysz?o?ci zaowocowa? opracowaniem nowych metod terapii bazuj?cych na wykorzystaniu genetycznie „naprawionych”, prawid?owo dzia?aj?cych tkanek pacjenta. W ten sposób by? mo?e uda?oby si? pomóc osobom cierpi?cym na cukrzyc? typu I lub schorzenia niszcz?ce uk?ad nerwowy, np. chorob? Parkinsona.

?ród?o: Dziennik 19.12.2008
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,476 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!