29 November 2021 11:11
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETOLODZY ZAPROTESTOWALI, MINISTERSTWO ZROBI?O SWOJE
Pomimo protestu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia nie zmieni?o nic w kwestii chorych na cukrzyc? typu 2 i dost?pu przez nich do nowoczesnych leków inkretynowych. "Minister Zdrowia chwali si? wpisaniem na list? leków na chorob? Huntingtona, na któr? choruje 2-3 tys. osób w Polsce, a nie zauwa?a ponad 2,5 mln chorych na cukrzyc?… " pisz? lekarze.

Jak czytamy dalej w li?cie protestacyjnym: "Mija kolejny rok bez poprawy mo?liwo?ci leczenia chorych na cukrzyc? typu 2 w naszym kraju. Wysocy urz?dnicy Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie zapewniali (m.in. w trakcie posiedze? Komisji Zdrowia Sejmu, podczas rozmów z w?adzami PTD), ?e nowe leki przeciwcukrzycowe z grupy leków inkretynowych b?d? w najbli?szym czasie refundowane, przynajmniej w okre?lonych wskazaniach.

Kontynuowanie nierefundowania leków inkretynowych jest dla pacjentów i ich lekarzy ca?kowicie niezrozumia?e. Dwa leki z grupy inhibitorów DPP-4 umieszczono w projekcie wykazu leków refundowanych z dn. 17 listopada 2011 r., niestety usuni?to je w wykazie obowi?zuj?cym od 1 stycznia br. Od lat ?rodowisko diabetologiczne przedstawia rozwi?zania, które pozwalaj? – dzi?ki nowym instrumentom finansowym, jak np. dzielenie ryzyka – w pe?ni kontrolowa? wydatki zwi?zane z refundacj? tych leków."

Leki inkretynowe wprowadzono prawie 5 lat temu. We wszystkich krajach Unii Europejskiej s? one w ró?nym stopniu refundowane, przynosz? ewidentn? korzy?? pacjentom, opó?niaj? rozpocz?cie insulinoterapii (co tak?e pozwala obni?y? koszty leczenia cukrzycy), a najnowsze dane wskazuj?, ?e równie? mog? zmniejsza? ryzyko rozwoju powik?a? naczyniowych cukrzycy. Ponadto trzy z czterech inhibitorów DPP-4 i obaj agoni?ci receptora GLP-1 czyli niemal wszystkie leki z grupy preparatów inkretynowych uzyska?y ju? dawno pozytywn? rekomendacj? AOTM dotycz?c? ich refundacji, nie ma zatem obecnie obaw zwi?zanych z bezpiecze?stwem stosowania tych preparatów.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Prof. Leszek Czupryniak dodaje: "W mijaj?cym roku MZ planowa?o oszcz?dzi? ok. 1 mld z? z wydatków refundacyjnych. Ostatnie analizy wskazuj?, ?e kwota ta b?dzie bliska 2 mld z?. Oszcz?dno?ci te zosta?y w znacznym stopniu poczynione dzi?ki ograniczeniu refundacji niektórych preparatów insulin oraz pasków testowych do glukometrów – co bezpo?rednio obci??y?o osoby chore na cukrzyc?.

Nie istniej? zatem jakiekolwiek powody – ani merytoryczne, ani finansowe - aby nie refundowa?, chocia?by w okre?lonych wskazaniach (np. nietolerancja metforminy, znaczna oty?o?? itp.), leków inkretynowych, zw?aszcza, ?e wed?ug propozycji podzia?u ryzyka sk?adanych MZ przez producentów tych leków kwoty refundacji wynios?yby 10-30 mln z?otych rocznie. Refundowanie leków inkretynowych mia?oby tak?e charakter racjonalnego (a w oczach chorych tak?e sprawiedliwego) redystrybuowania ?rodków przeznaczonych na leczenie cukrzycy – z refundacji pasków testowych na nowoczesne terapie."

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,585 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!