29 November 2021 20:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
FORUM LIDERÓW
Konferencja "Na co mo?e liczy? polski pacjent?, wr?czenie nagród im. ?w. Kamila to g?ówne elementy VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które odby?o si? w ramach obchodów ?wiatowego Dnia Chorego.

Dyskusja z udzia?em Ministra Zdrowia Bartosza Ar?ukowicza oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz by?a po?wi?cona g?ownie problemom pacjentów onkologicznych i usprawnieniu leczenia chorób nowotworowych. przedstawiciele organizacji pacjentów z ca?ej Polski, w tym Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wzieli udzia? w debacie na temat systemu zdrowia w Polsce.

W ?wiatowym Dniu Chorego wr?czono równie? Nagrody ?wi?tego Kamila. Wyró?nienia przyznano po raz 7., w tym roku za wybitne osi?gni?cia w s?u?bie chorym. Nagrody specjalne odebrali: aktor Jerzy Stuhr, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii - profesor Jerzy Rowi?ski oraz Fundacja Ewy B?aszczyk "Akogo?". W uroczystej gali w Galerii Porczy?skich uczestniczy? premier Donald Tusk.

Profesor Wojciech Rowi?ski zosta? uhonorowany mi?dzy innymi za wk?ad w rozwój transplantologii w Polsce. Jerzy Stuhr odebra? nagrod? za "odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach ?ycia, dzielenie si? ni? z innymi i ukazanie w?asnym przyk?adem, ?e cierpieniu mo?na nada? sens". Fundacja Ewy B?aszczyk "Akogo?" zosta?a uhonorowana mi?dzy innymi za determinacj? w skutecznym zrealizowaniu projektu kliniki Budzik". W kategorii "Pracownicy s?u?by zdrowia z pasj? realizuj?cy swoj? misj? dla dobra chorych i cierpi?cych", nagrod? g?ówn? uhonorowano krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii profesora Macieja Krzakowskiego. W kategorii "Stowarzyszenia i organizacje pacjentów, b?d?ce wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami" g?ówna nagroda przypad?a fundacji "Wygrajmy zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja - "w uznaniu za wieloletni? edukacj? spo?eczn? w dziedzinie uroonkologii oraz za dotychczasow? dzia?alno?? dla dobra chorych".

Nagroda ?wi?tego Kamila - patrona chorych i pracowników s?u?by zdrowia - ustanowiona zosta?a w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Pos?uguj?cych Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,856 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!