29 November 2021 20:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
APEL DO MINISTRA
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa

Wyst?puj?c w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów w zwi?zku niepokoj?cym brakiem decyzji Ministerstwa Zdrowia w istotnych dla naszych podopiecznych sprawach zwracamy si? z apelem o jak najszybsze rozwi?zanie nast?puj?cych kwestii:

1.Obj?cie refundacj? d?ugodzia?aj?cych analogów insulin.
Wspomniane insuliny, o korzystnych charakterystykach, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótkodzia?aj?cych, a tym samym ilo?ci nak?u? koniecznych do pobrania krwi w celu pomiaru poziomu glukozy. Przedstawione wzgl?dy s? bardzo istotne w przypadku insulinoterapii bez stosowania pomp insulinowych w prowadzeniu cukrzycy typu I, na któr? prawie wy??cznie choruj? dzieci i m?odzie?. Poza tym brak refundacji wspomnianych insulin to dyskryminacja polskich dzieci i m?odzie?y choruj?cych na cukrzyc? na tle m?odych diabetyków z innych krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej, bowiem Polska jako jedyny kraj w UE nie finansuje ich zakupu z ?rodków publicznych. W przedstawionej sytuacji brak refundacji insulin d?ugodzia?aj?cych nawet w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny jest absolutnie niezrozumia?y i nie znajduj?cy ?adnego uzasadnienia, a tym samym wymagaj?cy niezw?ocznej zmiany.

2.Przed?u?enie okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do uko?czenia 26 roku ?ycia.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia rozporz?dzenie reguluj?ce wspomniane kwestie mia?o obowi?zywa? od 1 lipca 2008. Jednak do tej pory nie zosta?o wprowadzone w ?ycie. Brak ostatecznych decyzji w tej kwestii w wielu przypadkach powoduje rezygnacj? z terapii pomp? insulinow? przez m?odzie? chor? na cukrzyc? po uko?czeniu 18 roku ?ycia. Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e leczenie przy pomocy pompy insulinowej jest obecnie najbardziej efektywn? form? terapii cukrzycy typu I, pozwalaj?c? na najlepsze wyrównanie choroby a w efekcie unikni?cie w przysz?o?ci kosztownych w leczeniu powik?a?. Pozbawienie m?odzie?y chorej na cukrzyc? finansowania zakupu zestawów infuzyjnych po 18 roku ?ycia mo?na wi?c uzna? za marnowanie wydawanych dotychczas i w przysz?o?ci ?rodków publicznych.

Pozytywna decyzja w wy?ej wymienionych kwestiach jest niezmiernie wa?na i mo?e u?atwi? ?ycie wielu m?odym Polakom i ich opiekunom, którzy na co dzie? zmagaj? si? z trudami jakie przynosi im cukrzyca.

Z powa?aniem

Mariusz Masiarek
przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y
z Cukrzyc?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,826 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!