29 November 2021 11:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
IGNORANCJA MINISTERSTWA ZDROWIA
Nowa lista refundacyjna jest dowodem ignorowania przez w?adze Ministerstwa Zdrowia potrzeb diabetyków i post?pu naukowego, jaki dokona? si? w ostatnich latach w diabetologii. – grzmi Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. I dodaje: „W sferze ?ycia publicznego jest równie? jaskrawym przyk?adem niedotrzymywania przez MZ danego publicznie s?owa o poprawie dost?pu do nowoczesnych terapii, jaki mia?a przynie?? nowa ustawa refundacyjna.”

Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w opublikowanym o?wiadczeniu wylicza:

1. Wed?ug informacji NFZ wydatki na refundacj? leków w ubieg?ym roku wynios?y o prawie 2 mld z?otych mniej ni? w roku 2011 r. Ok. 25% tej kwoty czyli ok. 500 mln z? zaoszcz?dzono zmniejszaj?c poziom refundacji pasków testowych do glukometrów i nowoczesnych insulin.

2. W okresie wprowadzania nowej ustawy refundacyjnej Pan Minister Bartosz Ar?ukowicz wielokrotnie i jednoznacznie w mediach deklarowa? – zapowiadaj?c du?o mniejsze oszcz?dno?ci tj. jak zak?adano wówczas ok. 1 mld z? – ?e celem MZ nie jest oszcz?dzanie na zdrowiu chorych, ale racjonalizowanie wydatków refundacyjnych w taki sposób, aby nowoczesne – czyli tak?e dro?sze – terapie by?y dost?pne dla ogó?u pacjentów.

3. Od kilku lat domagamy si? refundacji leków inkretynowych dla tych pacjentów, którzy odnie?liby z ich stosowania najwi?ksze korzy?ci; odpowiednie opracowania zaw??aj?ce wskazania refundacyjne i szacuj?ce liczb? chorych spe?niaj?ce takie kryteria by?y wielokrotnie przedstawiane w?adzom MZ. Wed?ug najnowszych analiz koszty w pierwszym roku obwi?zywania w ten sposób zdefiniowanej refundacji leków inkretynowych wynosi?yby 50-70 mln z?, co stanowi u?amek dwumiliardowych oszcz?dno?ci. Nale?y podkre?li?, ?e stosowanie tych leków pozwala na dalsze oszcz?dno?ci – odsuwa w czasie konieczno?? wdro?enia insulinoterapii i zmniejsza konieczno?? cz?stego oznaczania glikemii przez chorych przy u?yciu glukometru.

4. Leki inkretynowe s? skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane, uzyska?y pozytywn? ocen? AOTM, stanowi? obecnie w wielu krajach podstaw? leczenia cukrzycy typu 2 w okre?lonych grupach pacjentów (chorzy ze znaczn? oty?o?ci?, nietoleruj?cy metforminy, chorzy, którzy nie powinni by? nara?eni na hipoglikemi?, np. po przebytym udarze mózgu itd.).

5. Chorzy na cukrzyc? s? grup?, która ponios?a najwi?ksze koszty wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej. Jest rzecz? oczywist?, ?e zaoszcz?dzone ?rodki powinny wróci? do tej grupy pacjentów poprzez finansowanie nowoczesnych metod leczenia – to w?a?nie obiecywa? Pan Minister Bartosz Ar?ukowicz ponad rok temu.

6. Od ponad 12 lat na listy refundacyjne nie wprowadzono ?adnego nowego leku dla chorych na cukrzyc? typu 2.


Nowa lista refundacyjna obowi?zywa? b?dzie od 1 marca 2013. Znane paski wróci?y do refundacji, nie zmieni?y si? ceny insulin. Poznaj ceny jakie obowi?zywa? b?d? w aptekach - kliknij

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,619 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!