01 December 2021 17:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK B?DZIE LECZONA CUKRZYCA?
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w systemie leczenia cukrzycy. Resort chce utrzyma? trzykrotn? stawk? kapitacyjn? dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale tylko wtedy, gdy skutkiem zastosowanej u diabetyków terapii b?d? konkretne efekty zdrowotne.

podczas spotkania sejmowej komisji ds zdrowia publicznego.

Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki powiedzia? - Zwi?kszenie stawki kapitacyjnej za leczenie diabetyków w POZ poprawi?o wykrywalno?? cukrzycy. Trzeba jednak ten mechanizm zmodernizowa?: im lepszy wynik, tym wi?ksza stawka. - Hemoglobina glikowana na poziomie 6,5 - trzykrotna stawka. Je?li wynik jest gorszy to odpowiednio mniej - t?umaczy? Igor Radziewicz-Winnicki. Dobre leczenie cukrzycy na poziomie POZ jest, zdaniem ministra, konieczne, cho?by ze wzgl?du na to, ?e mamy w Polsce 860 diabetologów, a to za ma?o, ?eby mogli skutecznie pomaga? dwumilionowej rzeszy chorych.

A co z lekami?

Nie oby?o si? bez dyskusji na temat farmakoterapii. ?rodowiska lekarzy i pacjentów zabiegaj? o refundacj? leków inkretynowych oraz insulin d?ugodzia?aj?cych dla chorych na cukrzyc? typu 2.

Igor Radziewicz-Winnicki sceptycznie odnosi? si? do wpisania nowych leków na listy refundacyjne: - Rozszerzamy katalog leków, wprowadzili?my analogi insulin dla chorych na cukrzyc? typu 1. Cukrzyca to klasyczna choroba, której jednak nie pokonamy pigu?k?. Nowe generacje leków s? nieznacznie lepsze, je?li w ogóle s? lepsze, a ?aden z nich nie wyleczy chorych, nie powoduje te? du?ych zmian je?li chodzi o komfort ?ycia - mówi? wiceminister zdrowia.

Nie zgodzi? si? z nim prof. Czupryniak, który t?umaczy?, ?e leki inkretynowe pozwalaj? na unikni?cie niedocukrze? i zmniejszenie wagi chorych. Stwierdzi?, ?e do leczenia cukrzycy potrzeba zmiany stylu ?ycia, ale te? i dobrej farmakoterapii.

Profilaktyka przede wszystkim

Ministerstwo uwa?a, ?e lekarze POZ powinni zaj?? si? profilaktyk? cukrzycy, m.in. poradnictwem w zakresie zdrowego od?ywiania, a tak?e odchudzaniem oty?ych pacjentów. Radziewicz-Winnicki przypomnia?, ?e co roku NFZ przeznacza wi?ksze ?rodki na leczenie cukrzycy w POZ. W 2011 roku by?o to 370 mln z?, a w 2012 roku ju? 380 mln z?.

Do samej idei p?acenia lekarzom rodzinnym za efekt leczenia diabetyków nie ma zastrze?e? prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jednak ju? kryteria zwi?zane z poziomem hemoglobiny glikowanej, jego zdaniem, nale?y przedyskutowa?. - Zmieni?y si? zalecenia. Wska?nik 6,5 dotyczy tylko osób, które lecz? si? na cukrzyc? 5-7 lat - podkre?la? prezes PTD.

Pos?anka Beata Ma?ecka-Libera (PO), przewodnicz?ca podkomisji, zwróci?a uwag? na niedostateczn? profilaktyk? dotycz?c? cukrzycy. - Mówienie o zdrowym od?ywianiu oraz o ruchu wydaje si? trywialne, jednak okazuje si?, ?e chyba tego spo?ecze?stwu potrzeba. Musimy wróci? do podstaw. Widocznie zagubili?my si? gdzie? w tym zabieganym ?wiecie - zauwa?y?a.

Zwróci?a si? do przedstawicieli resortu zdrowia o zorganizowanie kampanii medialnej, która promowa?aby dzia?ania profilaktyczne w zakresie cukrzycy. - Profilaktyk? trzeba zaczyna? od dzieci. W sklepikach szkolnych nie mog? królowa? niezdrowe, wysokokaloryczne produkty. Kulminacj? szkolnych wycieczek nie mo?e by? wizyta w popularnej restauracji typu fast food. Ludzie musz? poczu? si? odpowiedzialni za w?asne zdrowie - stwierdzi? pose? Czes?aw Czechyra (PO)

Prof. Czupryniak zwróci? uwag?, ?e w polskiej diabetologii brakuje d?ugoletniej strategii post?powania. Dotyczy to równie? profilaktyki. - Nie umiemy sprecyzowa? i wdro?y? konkretnych dzia?a?. Trzeba z pomoc? specjalistów zastanowi? si? jak oddzia?ywa? na spo?ecze?stwo, ?eby chcia?o ?y? zdrowo. Taka „manipulacja" za par? lat przyniesie efekty - zapewnia? profesor.

Wed?ug prezesa PTD dzia?ania profilaktyczne w cukrzycy wykraczaj? poza kompetencje lekarzy czy resortu zdrowia. - To powinna by? pa?stwowa, skoordynowana dzia?alno?? i to kilku resortów: Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministerstwa Zdrowia, a tak?e Ministerstwa Finansów. W krajach zachodnich tak w?a?nie si? dzieje. Przyk?adowo w Danii, w ubieg?ym roku na?o?ono wy?szy podatek na produkty spo?ywcze zawieraj?ce wysoki poziom szkodliwych t?uszczów - przypomina? prof. Czupryniak.

Wyja?nia?, ?e w niektórych krajach o zdrowiu obywateli my?li si? nawet przy budowie hipermarketów - jest zasada, ?e parkingi przy tych sklepach maj? zajmowa? rozleg?e tereny, ?eby ludzie spacerowali, mieli do przej?cia pewien dystans.

- Trzeba pami?ta?, ?e profilaktyka jest bardzo ekonomiczna, bo cztery ok. razy ta?sza ni? leczenie - zaznaczy? z kolei prof. Waldemar Karnafel, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii.

Nadzieje budzi przygotowywana ustawa o zdrowiu publicznym, która do ko?ca br. - wed?ug s?ów min. I. Radziewicza-Winnickiego - ma zosta? przes?ana przez MZ do parlamentu. Przewodnicz?ca podkomisji obieca?a, ?e do problemów cukrzycy na pewno jeszcze nieraz gremium to powróci.

?ród?o: naszacukrzyca.pl, PTD, rynekzdrowia.pl

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,256 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!