01 December 2021 17:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ENDOSKOPOWY PRZESZCZEP WYSP TRZUSTKOWYCH
Pierwszy na ?wiecie udany przeszczep wysp trzustkowych pod ?luzówk? ?o??dka z u?yciem endoskopu przeprowadzi? u pacjenta polski zespó? chirurgów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieci?tka Jezus w Warszawie.

- Uzyskali?my pe?en sukces kliniczny – przeszczepione wyspy podj??y czynno??, o czym ?wiadczy fakt, ?e pacjent, któremu usuni?to ca?? trzustk? nie wymaga podawania insuliny i ma prawid?owy poziom glukozy we krwi – poinformowa? kieruj?cy operacj? prof. Andrzej Chmura, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieci?tka Jezus. Doda?, ?e obecnie m??czyzna przebywa ju? w domu i czuje si? dobrze.

Endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod ?luzówk? ?o??dka jest ma?o inwazyjn? metod?, której dot?d nie stosowano u ludzi. Dwa lata wcze?niej zespó? prof. Chmury wykona? eksperymentaln? wersj? takiego zabiegu na modelu ?wi?skim. Równolegle taki zabieg przeprowadzili naukowcy z Kalifornii.

Wspomniana procedura jest bardzo wygodna zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, poniewa? nie wymaga operacji. Wyspy wstrzykuje si? pod ?luzówk? ?o??dka na drodze endoskopowej, tj. podczas zwyk?ej gastroskopii.

Pierwszy pacjent, który zosta? poddany temu zabiegowi, przeszed? wcze?niej skomplikowan? kilkugodzinn? operacj? usuni?cia trzustki z powodu przewlek?ego zapalenia tego narz?du. By?a ona trudna, poniewa? m??czyzna ju? wcze?niej by? poddany operacji z tej przyczyny – wykonano mu wówczas tzw. bypass ?o??dkowo-jelitowy, po którym w jamie otrzewnej pozosta?o wiele zrostów.
- Wycinaj?c pacjentowi trzustk? wywo?ujemy u niego cukrzyc? typu 1, która wymaga podawania insuliny. Aby tego unikn?? z usuni?tego narz?du natychmiast wyizolowali?my wyspy trzustkowe i wszczepili?my je pod ?luzówk? ?o??dka chorego. By?o to zatem autoprzeszczepienie, co jest korzystne, poniewa? nie grozi odrzuceniem przeszczepu i nie wymaga stosowania leków immunosupresyjnych – wyja?nia? prof. Chmura.

Przypomnia?, ?e obecnie wyizolowane wyspy trzustkowe wstrzykuje si? pacjentom przez ?y?? wrotn?, licz?c na to, ?e zagnie?d?? si? w w?trobie. – Jednak nasz pacjent mia? zakrzep ?y?y wrotnej, zatem nie mogli?my skorzysta? z tej drogi, st?d wybór przeszczepienia wysp endoskopowo pod ?luzówk? ?o??dka – zaznaczy? prof. Chmura.

Jak podkre?li?, pozytywnym zaskoczeniem by? fakt, ?e uda?o si? wyizolowa? du?? liczb? wysp, mimo i? chory mia? zapalenie trzustki: to wa?ne, poniewa? wyspy traci si? na etapie izolowania ich z narz?du, a nast?pnie w czasie przygotowania i krótkiego przechowywania. Poza tym cz??? z nich mo?e obumrze? po przeszczepie. – Niestety, nie mamy mo?liwo?ci kontrolowania tego procesu, od momentu przeszczepienia przebiega on ?ywio?owo, a ocena jest mo?liwa dopiero po wykonaniu bada? biochemicznych – powiedzia? specjalista.

Wyja?ni?, ?e w przypadku niepowodzenia, gdy wyspy si? nie przyjm?, przeszczep mo?na powtórzy? wykorzystuj?c wyspy od zmar?ego dawcy.


KOMENTARZ Prof. Dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej:

W opublikowanej w mediach relacji znalaz?o si? kilka nie?cis?o?ci, które warto wyja?ni? bowiem mog? si? one sta? ?ród?em przedwczesnych nadziei pacjentów z cukrzyc? typu 1.

Otó? w notatce jest zdanie „Wycinaj?c pacjentowi trzustk? wywo?ujemy u niego cukrzyc? typu 1, która wymaga podawania insuliny.” Wycinaj?c pacjentowi trzustk? powodujemy wyst?pienie cukrzycy wtórnej, a nie cukrzycy typu 1. To s? zupe?nie ró?ne typy cukrzycy. Ró?na jest etiopatogeneza, ró?ne leczenie i rokowanie.

Z notatki tej wynika, ?e pacjent z powodu przewlek?ego zapalenia trzustki przeszed? wcze?niej zabieg operacyjny polegaj?cy na usuni?ciu narz?du.

W cukrzycy typu 1 nast?puje stopniowa destrukcja komórek ß trzustki, najcz??ciej na pod?o?u autoimmunologicznym. W pewnym niewielkim odsetku przypadków cukrzycy typu 1 mówimy o postaci idiopatycznej, co jest prawdopodobnie wyrazem niedostatecznie poznanych mechanizmów destrukcji komórek.

W ka?dym razie przedstawiony w notatce przypadek nie daje podstaw do nadziei zastosowania takiego post?powania u pacjentów z cukrzyc? typu 1, u których przeszczepienie komórek ß nie hamuje procesów ich destrukcji.

To jeszcze ci?gle „nie to na co czekaj? pacjenci z cukrzyc? typu 1”.


?ród?o: PAP, rynekzdrowia.pl, naszacukrzyca.pl

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,225 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!