01 December 2021 17:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WARSZTATY I WALNE ZEBRANIE W ISTEBNEJ
Za nami kolejne Warsztaty Edukacyjne tym razem po??czone z Walnym Zebraniem Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Podczas obrad podsumowali?my ubieg?y rok w naszej dzia?alno?ci oraz ca?? czteroletni? kadencj?. By?o sporo okazji do wspomnie? i powrotów do wakacyjnych wspomnie?, bowiem w trakcie tych czterech lat zorganizowali?my a? 5 dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w których wzi?? udzia 529 uczstników z ca?ej Polski.

Nie oby?o si? bez ulubionych weekendowych Warsztatów edukacyjnych, których jak si? okaza?o odby?o si? a? 17 i wzi??o w nich udzia? prawie 1000 osób!

Wspó?prowadzili?my równie? tym okresie Poradni? Diabetologiczn? NZOZ Specjalistycznego Centrum Medycznego DIASOMED w Gliwicach. Niezwykle istotnym elementem ostatnich dwóch lat by?y szkolenia w placówkach o?wiatowych na temat bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc?. Przeszkolili?my 1050 osób. Lista placówek, gdzie odby?y si? szkolenia opublikujemy ju? niebawem.

Niezwykle istotnym elementem by?y dzia?ania prowadzone na rzecz poprawy opieki i leczenia chorych na cukrzyc? w Polsce. Nasza dzia?alno?? to nieustanna potyczki z administracj? odpowiedzialn? za jako?? ?ycia Polaków z cukrzyc?.

Najwi?kszym sukcesem by?o doprowadzenie do refundacji pomp insulinowych oraz zestawów infuzyjnych dla chorych na cukrzyc? do 26 roku ?ycia. Dzi?ki wspó?tworzeniu Rozporz?dzenia, które wprowadzi?o te regulacje, ka?dy z pacjentów leczonych pomp? insulinow? zyska? co miesi?c 300 PLN, bo tyle wynosi kwota refundacji zestawów.

Podobnie w kwestii rozszerzenia programu leczenia pompami. Tutaj niew?tpliwym sukcesem by?o doprowadzenie do wyd?u?enia finansowania przez NFZ zakupu pomp insulinowych do momentu kiedy m?ody cz?owiek z cukrzyc? osi?gnie 26 rok ?ycia.

Jednocze?nie stale monitorujemy realizacj? leczenia pompami insulinowymi prowadz?c program „Pompowa Mapa Polski”

Jednocze?nie nasze dzia?ania doprowadzi?y tak?e to wprowadzenia w ubieg?ym roku refundacji analogów d?ugo dzia?aj?cych dla osób z cukrzyc? typu 1. Oznacza to, ?e obecnie ka?dy pacjent, który zachoruje na cukrzyc? do 26 roku ?ycia mam wybór czy chce si? leczy? nowoczesnymi insulinami przy pomocy penów czy pompy insulinowej. Obie formy s? refundowane!

Niew?tpliwym sukcesem by?o doprowadzenie do okre?lenia stanowisk Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobytu dziecka z cukrzyca w placówce o?wiatowej. Dzi?ki temu powsta? zbiór przepisów, które reguluj? i okre?laj? obowi?zki dyrektora placówki o?wiatowej w momencie pojawienia si? w niej dziecka z chorob? przewlek??.

Dzi?ki spójnym dzia?aniom doprowadzili?my do wprowadzenia przez 16 kuratoriów w ca?ej Polsce zapisów w regulaminach na temat warunków przeprowadzania konkursów przedmiotowych i olimpiad z udzia?em dzieci przewlekle chorych.

Wprowadzony w 2009 roku ogólnopolski Program Stypendialny S?ODYCZ WIEDZY sta? si? nasza wizytówk?. W trzech edycjach programu przyznali?my stypendia dla 90 zdolnych m?odych Diabetyków ze wszystkich stron Polski!!!

Prowadzili?my ogólnopolsk? akcj? spo?eczn? „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny mo?esz pomóc” oraz konkurs dla dzieci i m?odzie?y z Cukrzyc? „Mój ?wiat”

W naszej siedzibie dzia?a psychologiczna grup? wsparcia dla m?odych diabetyków i ich rodzin. Wspierali?my ich równie? poprzez udost?pnienie mo?liwo?ci zbierania ?rodków finansowych z darowizn.

To tylko najwa?niejsze elementy dzia?alno?ci z ostatnich 4 lat.

Podczas Walnego Zebrania przyj?to sprawozdanie Zarz?du, który przez ostatnie 4 lata dzia?a? w sk?adzie:
Mariusz Masiarek– Przewodnicz?cy
Joanna Ko?oczek-Wybierek – Wiceprzewodnicz?cy
Barbara Malanowicz – Skarbnik
Irena Guszczy?ska – Sekretarz
Dieter Ploch, Arkadiusz Pietrzykowski, Dominika Mazur – Cz?onkowie

A tak?e Komisja Rewizyjna w sk?adzie: Anna Jasi?ska, Gra?yna ?uczyk, Grzegorz Kugiel, Barbara Wojciechowska

I powo?a? nowy sk?ad Zarz?du na kolejn? kadencj?. W jego sk?ad weszli: Irena Guszczy?ska, Barbara Malanowicz, Alina Strza?a-K?eczek, Monika Poloczek, Pawe? Grajper, Arkadiusz Pietrzykowski i Mariusz Masiarek. Na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu zgodnie ze Statutem Zarz?d zostanie uprawomocniony oraz zostan? rozdzielone funkcje. W sk?ad nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli – Anna Jasi?ska, Gra?yna ?uczyk oraz Beata Kuczerawy.

Wa?nym elementem Zebrania by?o podjecie uchwa?y o konieczno?ci kolejnych dzia?a? na rzecz poprawy opieki nad diabetykami w Polsce poprzez wspó?prac? z parlamentem oraz administracj? publiczn?.

Ale Warsztaty to nie tylko Walne Zebranie. Nie zabrak?o równie? spotka? edukacyjnych dla dzieci i M?odzie?y pod has?em "Jak radzimy sobie z cukrzyc??" prowadzonych przez specjalist? diabetologa i pediatr? Dr Alin? Strza??-K?eczek oraz dietetyka Lucyn? Ziajk?. Indywidulane problemy omawiano podczas konsultacji.

W trakcie pobytu na spotkaniu z przedstawicielami firmy Akuna poznali?my nowe sposoby suplementacji wspomagaj?cej leczenie cukrzycy oraz doskonale uczyli?my si? bawi?c podczas „Wiosennej przygody”, czyli gry edukacyjnej.

Podczas warsztatów zapoznali?my si? ze szczegó?ami raportu niezale?nej Agencji Sequence HC Partners pod has?em „Jak NFZ zaoszcz?dzi? 500 milionów z?otych na cukrzykach”. Szeroka dyskusj? wywo?a?y kwestie zwi?zane z badaniami na temat wp?ywu diety pszennej na nasze zdrowie.

Wizyty w Aqua Parku i spacery w s?o?cu pozwoli?a na udana regeneracj? po napi?tym programie.

Go?cimy w Komplaksie ZAGRO? z AquaParkiem w Istebnej.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,260 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!