29 November 2021 19:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
INSLULINA W KAPSU?KACH???
Polimerowe kapsu?ki o nanometrycznej ?rednicy, zawieraj?ce w swym wn?trzu insulin?, mog? w przysz?o?ci sta? si?ánajpopularniejsz? i najbardziej komfortow? metod? leczenia cukrzycy, donosi "Nanomedicine"
"Ka?dy, kto mia? kontakt z osob? chor? na cukrzyc? wie, jak uci??liwa jest dla niej konieczno?? dokonywania insulinowych zastrzyków. Niestety, jak dot?d, badania nad metodami umo?liwiaj?cymi podawanie cukrzykom insuliny doustnie nie doprowadzi?y do satysfakcjonuj?cego rozwi?zania problemu" - wyja?nia doktor Morteza Rafiee-Tehrani z Tehran University of Medical Sciences (Iran).
Poniewa? doustne podawanie insuliny jest ma?o skuteczne, cho? wci?? pozostaje zdecydowanie najkorzystniejsz? metod? dostarczania tej substancji do cia?a cukrzyka, naukowcy si?gn?li po rozwi?zania nanotechnologiczne. Mi?dzynarodowy zespó? opracowa? metod?ásyntezy polimerowych nanokaspu?ek, wewn?trz których zamkni?ta jest porcja insuliny.

Nanokapsulki przypominaj? swym wygl?dem zwyk?e ?elatynowe kapsu?ki, jakie od lat stosowane s? w farmacji, z t? ró?nic?, ?e ich wielko?? mierzona jest nie w milimetrach, a w nanometrach - czyli miliardowych cz??ciach metra.

Mi?dzynarodowa grupa naukowców, któr? tworzyli badacze z Holandii, Tajlandii oraz Iranu, pracowa?a pod kierunkiem dr M. Rafiee- Tehrani. Do uformowania insulinowych nanokapsu?ek zastosowano metod? kompleksowania polielektrolitów, PEC (ang. polyelectrolyte complexation). Metoda ta wykorzystuje zdolno?? samoczynnego ??czenia si? dwóch odmiennie na?adowanych makrocz?steczek (jednej o ?adunku dodatnim - polikationu, drugiej o ?adunku ujemnym - polianionu) dzi?ki oddzia?ywaniom elektrostatycznym. PEC jest metod? powszechnie stosowan?áw naukach zwi?zanych z farmacj?, gdy? umo?liwia ??czenie ró?nych cz?steczek bez konieczno?ci stosowania cz?sto nieoboj?tnych dla zdrowia ludzi rozpuszczalników organicznych.

Naukowcom, w prosty i do?? tani sposób, uda?o si? zsyntetyzowa? du?e ilo?ci nanokapsu?ek zawieraj?cych w swym wn?trzu insulin?. Ich ?rednica wynosi?a oko?o 170 lub 260 nanometrów. W zale?no?ci od zastosowanego polimeru - chitozanu i jego pochodnych - TEC (ang. Triethylchitosan) lub DMEC (ang. dimethyl-ethylchitosan) - nanokapsu?ki maj? ró?ne w?a?ciwo?ci fizykochemiczne, m.in. wyd?u?ony czas uwalniania insuliny do otoczenia. Wed?ug oblicze?, insulina uwalniana by?aby przez ponad 5 godzin po wnikni?ciu do wn?trza organizmu przez uk?ad pokarmowy.

Cho?ánowe insulinowe nanokaspu?ki s? wytwarzane w oparciu o materia?y od dawna okre?lane jako bezpieczne dla zdrowia cz?owieka, to jednak, zanim zostan? wprowadzone do rejestru leków, musz? przej?? setki analiz, by naukowcy mogli dok?adnie pozna? sposób ich oddzia?ywania z ?ywymi komórkami w laboratorium oraz w ?ywym organizmie. Dotychczasowe badania prowadzone by?y wy??cznie in vitro, czyli na hodowlach komórkowych poza ?ywym organizmem. KLG

PAP - Nauka w Polsce

kap/bsz
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,707 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!