29 November 2021 19:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZI?KUJEMY! UDA?O SI?! FINA? KONCERTU! DZIECIAKI Z KAYAH NA SCENIE!!
To by? ogromy zaszczyt i wyró?nienie. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? go?ci?o na XIV Zje?dzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. G?ównym punktem naszego udzia?u by? Koncert Charytatywny z udzia?em Kayah, z którego dochód zostanie przeznaczony na Ogólnopolski Program Stypendialny „S?odycz Wiedzy”.

Podczas uroczysto?ci otwarcia, Prezes PTD Prof. Leszek Czupryniak zapowiedzia?, ?e po raz pierwszy w historii lekarze diabetolodzy i lekarze rodzinni uczestnicz?c w zje?dzie naukowym b?d? mogli wesprze? swoich zdolnych pacjentów - dzieci i m?odzie? chore na cukrzyc?. Przy nieocenionej pomocy Profesora Czupryniaka te s?owa sta?y si? rzeczywisto?ci?.

Nasza reprezentacja dotar?a do ?odzi ju? w czwartkowe popo?udnie. Od razu mieli?my okazj? wita? go?ci Zjazdu i serdecznie zaprasza? do zakupu cegie?ek na Koncert. W trzydniowym zje?dzie wzi??o udzia? prawie 2 tys. diabetologów i lekarzy rodzinnych zajmuj?cych si? chorymi na cukrzyc?. Rozmawiali o niezwykle istotnych kwestiach dotycz?cych leczenia a przede wszystkim o zmianach zachodz?cych w zasadach diagnozowania i leczenia cukrzycy oraz jej powik?a?, nowych lekach, do których chorzy w Polsce nie maj? jednak praktycznie dost?pu, poniewa? nie s? one refundowane czy cukrzycy u kobiet ci??arnych.

Nie zabrak?o równie? analizy dzia?a? dotycz?cych sposobów radzenia sobie z powik?aniami cukrzycy oraz nowych kierunków w leczeniu cukrzycy, w tym przeszczepów trzustki i nowych preparatów.

Udzia? w zje?dzie wzi??o znakomite grono lekarzy i naukowców. W?ród nich znale?li si? wyró?nieni tytu?em Honorowego Cz?onka PTD – znakomity pediatra i diabetolog, niezwykle nam bliska Prof. Ewa Otto-Buczkowska, a tak?e Prof. Anna Czech oraz twórca genu insuliny Prof. Adam Kraszewski.

Na ka?dym kroku mo?na by?o odczu? spo?eczny wymiar cukrzycy. Jak podkre?lali diabetolodzy – jest to choroba, która wp?ywa na ca?e ?ycie chorych i ich rodzin. Mi?dzy innymi w zwi?zku z tym oprócz znakomitych lekarzy i naukowców go??mi zjazdu by?y osoby znane z ?ycia publicznego – sportowcy, aktorzy, prezenterzy, gwiazdy telewizji. W?ród nich Jerzy Owsiak, Robert Korzeniowski, Micha? Jeli?ski czy Magdalena Ró?czka, Pawe? Ma?aszy?ski, Dorota Wellman i Marcin Prokop.

Owocem tej lekarskiej i zarazem spo?ecznej odpowiedzialno?ci by? pi?tkowy koncert charytatywny na rzecz Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Na ogromnej scenie w Atlas Arenie wyst?pi?a Kayah, daj?c wsparcie idei programu stypendialnego S?odycz Wiedzy. Oprócz doskona?ego wyst?pu byli?my ?wiadkami niezwyk?ego zaanga?owania i ciep?ego przyj?cia naszej ekipy.

Nasi wolontariusze i stypendy?ci, goszcz?cy podczas koncertu i ca?ego zjazdu razem z Kayah zako?czyli wyst?p wspóln? obecno?ci? na scenie.

Przez ca?y pobyt ekipa wolontariuszy u?atwia?a uczestnikom codzienno?? zjazdow?. Stypendy?ci Jagoda, Gosia, Arek i Kuba oraz ich przyjaciele z ca?ej Polski - Julka, Asia, Ania, Zuzia, Ola, Asia i Olek dzielnie pomagali w orientowaniu si? w bardzo bogatym i zró?nicowanym programie Zjazdu i Koncertu.

Ogromne podzi?kowania za pomys?, zaanga?owanie i osobisty wk?ad w doprowadzenie do fantastycznego fina?u przekazujemy Profesorowi Leszkowi Czupryniakowi a tak?e pozosta?ym Cz?onkom Zarz?du Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Podzi?kowania w?druj? równie? do Bo?eny Chowaniec z Grupy TRIP z Zakopanego za profesjonaln? i niezwykle serdeczn? organizacj? naszego pobytu a tak?e do rodziców ?ódzkich diabetyków - Doroty Kar?o i Marzeny Michalak z UKRR „Trzymaj poziom” za pomoc i wsparcie naszej ekipy.

Dzi?kujemy!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,718 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!