29 November 2021 19:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
10 TYSI?CY KROKÓW OD CUKRZYCY - OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

W ?odzi ruszy?a kampania edukacyjna „O 10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy” której inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Pomys?odawcy projektu chc? przekona? wszystkich do aktywno?ci na ?wie?ym powietrzu jako najlepszej formy profilaktyki zdrowotnej. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zosta?o honorowym patronem tej kampanii.

Celem kampanii „O 10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy” jest uwra?liwienie opinii publicznej na problem, jakim jest rosn?ca liczba zachorowa? na cukrzyc? i promowanie zdrowego stylu ?ycia, jako najlepszej formy prewencji cukrzycy u osób zdrowych i skuteczn? pomoc w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych.

Kluczowym elementem kampanii s? „Marsze 10 tysi?cy kroków”. 10 tysi?cy kroków, to optymalna, codzienna dawka ruchu dla ka?dego niezale?nie, czy zmagamy si? z cukrzyc?, czy te? jeste?my zdrowi i zdrowie chcemy zachowa? na d?ugo.

Inauguracyjny marsz odby? si? 15 czerwca w ?odzi. Udzia? w marszu móg? wzi?? ka?dy, komu bliskie s? zasady profilaktyki zdrowotnej.

W ci?gu dnia osoby poruszaj?ce si? niewiele wi?cej ni? tylko po domu i biurze pokonuj? ?rednio 2 tysi?ce kroków. 5 tysi?cy kroków robi przeci?tnie ka?dego dnia osoba bardziej aktywna, nie stroni?ca cho?by przed krótkim spacerem z psem. Wi?kszo?? z nas nie znajduje czasu i ochoty, aby pokona? zalecane dla zdrowia 10 tysi?cy kroków.

W ramach kampanii planowane s? równie? kolejne marsze w kilku najwi?kszych miastach Polski. Zwie?czeniem kampanii b?dzie marsz w Warszawie, w dniu 14 listopada podczas ?wiatowego Dnia Cukrzycy. Przebieg kampanii relacjonowany b?dzie na profilu na Facebooku. Znajd? si? tam równie? pomys?y, gdzie i jak zorganizowa? swój w?asny Marsz 10 tysi?cy kroków oraz konkursy z nagrodami dla najaktywniejszych animatorów.

Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Patroni honorowi: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Patroni medialni: naszacukrzyca.pl, Radio Parada, Dziennik ?ódzki, mojacukrzyca.org,


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,739 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!