21 Października 2020 16:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DIABETYCY SPOTKALI SIĘ Z POSŁAMI
Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? odbyło się pierwsze roboczego spotkania po ponad roku od powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Diabetyków. Podczas posiedzenia przedstawili?my najbardziej pal?ce problemy Diabetyków, zarówno z cukrzyca typu 1 jak i typu 2.

W posiedzeniu wzięli udział parlamentarzy?ci Zespołu na czele z jego przewodnicz?cym Cezarym Tomczykiem a także Wicemarszałkiem Sejmu Cezarym Grabarczykiem oraz przewodnicz?cym sejmowej Komisji Zdrowia Tomaszem Latosem.

Towarzystwo reprezentowali przewodnicz?cy Mariusz Masiarek i sekretarz Irena Guszczyńska. W?ród zaproszonych go?ci była reprezentacja Ministerstwa Zdrowia z Dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej Arturem Fałkiem na czele oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – z prezesem Andrzejem Baumanem, Alicja Szewczyk prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego a także przedstawiciele Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzyc?.

Znacz?c? cze?ć prawie dwugodzinnego spotkania zajęła prezentacja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? zawieraj?ca następuj?ce kwestie, podzielone na cztery zagadnienia, w tym zgłaszane w ramach akcji "Diabetyku! Zadaj pytanie posłom!" Obecni na sali przedstawiciel odnie?li się do poniżej poruszanych kwestii

1. Skutki wprowadzenia ustawy refundacyjnej
- Oszczędno?ci NFZ w wysoko?ci 500 mln na refundacji leków i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy
- Brak wprowadzenia ogólnodostępnych nowoczesnych leków, w tym leków inkretynowych oraz analogów insulin długo działaj?cych dla wszystkich pacjentów, zarówno z cukrzyc? typu 1 jak i z cukrzyc? typu 2
- Zwiększenie odpłatno?ci pacjentów.
- Brak skutecznych negocjacji w celu obniżania cen leków.

2. Brak przemy?lanej i długofalowej strategii działań w zakresie leczenia i profilaktyki cukrzycy.
W ostatniej dekadzie istotnie wzrósł odsetek osób otyłych. Otyłych mężczyzn jest obecnie 5% więcej niż 10 lat temu. Stanowi? prawie jedn? czwart? wszystkich mężczyzn w Polsce. Odsetek osób z nadwag? w przedziale 18–34 lata wzrósł z 21,5% w 2002 r. do 25,7% w badaniu z br. Problem ten widoczny jest zwłaszcza u mężczyzn: 36,1% (wzrost o 6,2%). Powiększył się także odsetek otyłych młodych ludzi: 9,1% (wzrost o 2,2%), głównie kobiet – 7,4% w 2011 r. wobec 4,4% 9 lat wcze?niej. Wzrost liczby osób choruj?cych na cukrzycę oraz zagrożonych cukrzyc?. Jest to przede wszystkim konsekwencja większej liczby osób otyłych, gdyż otyło?ć jest najistotniejszym czynnikiem zwiększaj?cym ryzyko wyst?pienia cukrzycy typu 2. Ľródło: Badanie NATPOL 2011

Proponowane rozwi?zania:
Zwiększenie nakładów na Narodowy Program Prewencji i Edukacji Diabetologicznej
Opracowanie Narodowego Programu Leczenia Cukrzycy

3. Ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów - rozporz?dzeń i stanowisk MZ i MEN w kwestii przebywania dzieci z chorob? przewlekł?, w tym cukrzyc? w placówkach o?wiatowych, dla dzieci w każdym wieku.

Proponowane rozwi?zania:

Wprowadzenie rozporz?dzeń reguluj?cych kwestie podania leku, w tym podania insuliny i wykonywania innych czynno?ci - pomiar poziomu cukru przez osoby nie posiadaj?ce wykształcenia medycznego, w tym nauczycieli i opiekunów.
Powrót medycyny szkolnej do placówek o?wiatowych.

4. Ujednolicenie przepisów dotycz?cych orzekania o niepełnosprawno?ci dzieci i młodzieży z cukrzyc?.

Proponowane rozwi?zania:

Wprowadzenie jasnych i jednoznacznych zasad oceny stanu zdrowia. Wprowadzenie obowi?zku zasiadania specjalisty diabetologa w składzie komisji orzekaj?cej lub konieczno?ci wi?ż?cej opinii specjalisty diabetologa.

WyraĽne okre?lenie sytuacji kiedy dziecko ze zdiagnozowan? chorob? przewlekł?:
- wymaga opieki lub pomocy w zwi?zku ze znacznie ograniczon? możliwo?ci? samodzielnej egzystencji do 16 r. ż.

WyraĽne okre?lenie sytuacji kiedy dziecko ze zdiagnozowan? chorob? przewlekł?:
- wymaga współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do 16 r.ż.

Wspomniane okre?lenia dotycz? następuj?cych sytuacji
- na pocz?tku choroby, do 12 mies. od zdiagnozowania, z możliwo?ci? wydłużenia o kolejne okresy w uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci chwiejnej cukrzycy lub wieku do 10 r. ż
- przy współistniej?cych chorobach przewlekłych

W odniesieniu do przedstawionych problemów Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Artur Fałek potwierdził fakt oszczędno?ci NFZ na wydatkach na leki cukrzycowe i jednocze?nie zwrócił uwagę na ogóln? kwotę wydatków ponoszonych na leki zwi?zane z cukrzyc?, która zdaniem MZ jest najwyższa ze wszystkich kosztów chorób jakich leczenie jest refundowane. Ponadto nie zaprzeczył faktycznemu wzrostowi odpłatno?ci pacjentów z cukrzyc?, spowodowanemu wprowadzonym przez ustawę zakazem promocji. Dodał, że kwestie ceny leków leż? po stronie producentów.

W sprawie refundacji analogów długo działaj?cych w cukrzycy typu 2 zaznaczył, iż co prawda w opublikowanym wła?nie projekcie wykazu leków refundowanych, który zacznie obowi?zywać od 1 lipca się nie znalazły, ale proces ich wprowadzania na listy jeszcze trwa i Ministerstwo jest otwarte na dalsze negocjacje.

W kwestii leków inkretynowych Artur Fałek stwierdził, iż s? zbyt drogie jak na polski system opieki zdrowotnej oraz ich koszty s? zbyt wysokie w stosunku do efektów jakie przynosz?. Jednocze?nie zapowiedział iż Komisja Ekonomiczna Ministerstwa Zdrowia prowadz?ca negocjacje zwraca uwagę na poprawę jako?ci leków i wyrobów medycznych i w zwi?zku z tym będzie weryfikowała jako?ć pasków do glukometrów podczas odnawiania decyzji refundacyjnych.

Spore zainteresowanie wzbudziły przedstawianie przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? kwestie uregulowania rozporz?dzeń dotycz?cych pobytu dzieci z cukrzyc? w przedszkolach i szkołach oraz kwestie orzekania o niepełnosprawno?ci dzieci chorych na cukrzycę.

Przewodnicz?cy Zespołu ds. Diabetyków zapowiedział, że na podstawie przedstawionych informacji i sugerowanych rozwi?zań wyst?pi do odpowiednich Ministerstw o wyja?nienia i podjecie odpowiednich działań.

Atmosferę ostudził Przewodnicz?cy sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos uznaj?c za słuszne zgłaszane problemy jednak zauważył, iż budżet jest ograniczony i nie będzie lepiej.

Prezes PSD Andrzej Bauman zaapelował o uznanie cukrzycy jako priorytetu polityki zdrowotnej na kolejne lata a Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz przedstawiła konieczno?ć opracowania Narodowego Programu Cukrzycy. Natomiast Alicja Szewczyk zaapelowała o znalezienie ?rodków na zatrudnianie kształconych za publiczne pieni?dze pielęgniarek na stanowiskach edukatorów diabetologicznych finansowanych ze ?rodków NFZ.

Przebieg spotkania był transmitowany. Retransmisję można zobaczyć klikaj?c w poniższy obrazek.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,539 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!