09 December 2021 03:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETYCY SPOTKALI SI? Z POS?AMI
Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? odby?o si? pierwsze roboczego spotkania po ponad roku od powo?ania Parlamentarnego Zespo?u ds. Diabetyków. Podczas posiedzenia przedstawili?my najbardziej pal?ce problemy Diabetyków, zarówno z cukrzyca typu 1 jak i typu 2.

W posiedzeniu wzi?li udzia? parlamentarzy?ci Zespo?u na czele z jego przewodnicz?cym Cezarym Tomczykiem a tak?e Wicemarsza?kiem Sejmu Cezarym Grabarczykiem oraz przewodnicz?cym sejmowej Komisji Zdrowia Tomaszem Latosem.

Towarzystwo reprezentowali przewodnicz?cy Mariusz Masiarek i sekretarz Irena Guszczy?ska. W?ród zaproszonych go?ci by?a reprezentacja Ministerstwa Zdrowia z Dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej Arturem Fa?kiem na czele oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – z prezesem Andrzejem Baumanem, Alicja Szewczyk prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii Prof. Dorota Zozuli?ska-Zió?kiewicz z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego a tak?e przedstawiciele Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzyc?.

Znacz?c? cze?? prawie dwugodzinnego spotkania zaj??a prezentacja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zawieraj?ca nast?puj?ce kwestie, podzielone na cztery zagadnienia, w tym zg?aszane w ramach akcji "Diabetyku! Zadaj pytanie pos?om!" Obecni na sali przedstawiciel odnie?li si? do poni?ej poruszanych kwestii

1. Skutki wprowadzenia ustawy refundacyjnej
- Oszcz?dno?ci NFZ w wysoko?ci 500 mln na refundacji leków i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy
- Brak wprowadzenia ogólnodost?pnych nowoczesnych leków, w tym leków inkretynowych oraz analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych dla wszystkich pacjentów, zarówno z cukrzyc? typu 1 jak i z cukrzyc? typu 2
- Zwi?kszenie odp?atno?ci pacjentów.
- Brak skutecznych negocjacji w celu obni?ania cen leków.

2. Brak przemy?lanej i d?ugofalowej strategii dzia?a? w zakresie leczenia i profilaktyki cukrzycy.
W ostatniej dekadzie istotnie wzrós? odsetek osób oty?ych. Oty?ych m??czyzn jest obecnie 5% wi?cej ni? 10 lat temu. Stanowi? prawie jedn? czwart? wszystkich m??czyzn w Polsce. Odsetek osób z nadwag? w przedziale 18–34 lata wzrós? z 21,5% w 2002 r. do 25,7% w badaniu z br. Problem ten widoczny jest zw?aszcza u m??czyzn: 36,1% (wzrost o 6,2%). Powi?kszy? si? tak?e odsetek oty?ych m?odych ludzi: 9,1% (wzrost o 2,2%), g?ównie kobiet – 7,4% w 2011 r. wobec 4,4% 9 lat wcze?niej. Wzrost liczby osób choruj?cych na cukrzyc? oraz zagro?onych cukrzyc?. Jest to przede wszystkim konsekwencja wi?kszej liczby osób oty?ych, gdy? oty?o?? jest najistotniejszym czynnikiem zwi?kszaj?cym ryzyko wyst?pienia cukrzycy typu 2. ?ród?o: Badanie NATPOL 2011

Proponowane rozwi?zania:
Zwi?kszenie nak?adów na Narodowy Program Prewencji i Edukacji Diabetologicznej
Opracowanie Narodowego Programu Leczenia Cukrzycy

3. Ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów - rozporz?dze? i stanowisk MZ i MEN w kwestii przebywania dzieci z chorob? przewlek??, w tym cukrzyc? w placówkach o?wiatowych, dla dzieci w ka?dym wieku.

Proponowane rozwi?zania:

Wprowadzenie rozporz?dze? reguluj?cych kwestie podania leku, w tym podania insuliny i wykonywania innych czynno?ci - pomiar poziomu cukru przez osoby nie posiadaj?ce wykszta?cenia medycznego, w tym nauczycieli i opiekunów.
Powrót medycyny szkolnej do placówek o?wiatowych.

4. Ujednolicenie przepisów dotycz?cych orzekania o niepe?nosprawno?ci dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?.

Proponowane rozwi?zania:

Wprowadzenie jasnych i jednoznacznych zasad oceny stanu zdrowia. Wprowadzenie obowi?zku zasiadania specjalisty diabetologa w sk?adzie komisji orzekaj?cej lub konieczno?ci wi???cej opinii specjalisty diabetologa.

Wyra?ne okre?lenie sytuacji kiedy dziecko ze zdiagnozowan? chorob? przewlek??:
- wymaga opieki lub pomocy w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji do 16 r. ?.

Wyra?ne okre?lenie sytuacji kiedy dziecko ze zdiagnozowan? chorob? przewlek??:
- wymaga wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do 16 r.?.

Wspomniane okre?lenia dotycz? nast?puj?cych sytuacji
- na pocz?tku choroby, do 12 mies. od zdiagnozowania, z mo?liwo?ci? wyd?u?enia o kolejne okresy w uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci chwiejnej cukrzycy lub wieku do 10 r. ?
- przy wspó?istniej?cych chorobach przewlek?ych

W odniesieniu do przedstawionych problemów Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Artur Fa?ek potwierdzi? fakt oszcz?dno?ci NFZ na wydatkach na leki cukrzycowe i jednocze?nie zwróci? uwag? na ogóln? kwot? wydatków ponoszonych na leki zwi?zane z cukrzyc?, która zdaniem MZ jest najwy?sza ze wszystkich kosztów chorób jakich leczenie jest refundowane. Ponadto nie zaprzeczy? faktycznemu wzrostowi odp?atno?ci pacjentów z cukrzyc?, spowodowanemu wprowadzonym przez ustaw? zakazem promocji. Doda?, ?e kwestie ceny leków le?? po stronie producentów.

W sprawie refundacji analogów d?ugo dzia?aj?cych w cukrzycy typu 2 zaznaczy?, i? co prawda w opublikowanym w?a?nie projekcie wykazu leków refundowanych, który zacznie obowi?zywa? od 1 lipca si? nie znalaz?y, ale proces ich wprowadzania na listy jeszcze trwa i Ministerstwo jest otwarte na dalsze negocjacje.

W kwestii leków inkretynowych Artur Fa?ek stwierdzi?, i? s? zbyt drogie jak na polski system opieki zdrowotnej oraz ich koszty s? zbyt wysokie w stosunku do efektów jakie przynosz?. Jednocze?nie zapowiedzia? i? Komisja Ekonomiczna Ministerstwa Zdrowia prowadz?ca negocjacje zwraca uwag? na popraw? jako?ci leków i wyrobów medycznych i w zwi?zku z tym b?dzie weryfikowa?a jako?? pasków do glukometrów podczas odnawiania decyzji refundacyjnych.

Spore zainteresowanie wzbudzi?y przedstawianie przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? kwestie uregulowania rozporz?dze? dotycz?cych pobytu dzieci z cukrzyc? w przedszkolach i szko?ach oraz kwestie orzekania o niepe?nosprawno?ci dzieci chorych na cukrzyc?.

Przewodnicz?cy Zespo?u ds. Diabetyków zapowiedzia?, ?e na podstawie przedstawionych informacji i sugerowanych rozwi?za? wyst?pi do odpowiednich Ministerstw o wyja?nienia i podjecie odpowiednich dzia?a?.

Atmosfer? ostudzi? Przewodnicz?cy sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos uznaj?c za s?uszne zg?aszane problemy jednak zauwa?y?, i? bud?et jest ograniczony i nie b?dzie lepiej.

Prezes PSD Andrzej Bauman zaapelowa? o uznanie cukrzycy jako priorytetu polityki zdrowotnej na kolejne lata a Prof. Dorota Zozuli?ska-Zió?kiewicz przedstawi?a konieczno?? opracowania Narodowego Programu Cukrzycy. Natomiast Alicja Szewczyk zaapelowa?a o znalezienie ?rodków na zatrudnianie kszta?conych za publiczne pieni?dze piel?gniarek na stanowiskach edukatorów diabetologicznych finansowanych ze ?rodków NFZ.

Przebieg spotkania by? transmitowany. Retransmisj? mo?na zobaczy? klikaj?c w poni?szy obrazek.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,308 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!