04 December 2021 03:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2013 - D?WIRZYNO - 27.07-10.08.13
Zapraszamy na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wakacyjny wyjazd odb?dzie si? w terminie 27 lipca - 10 sierpnia 2013. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj szczegó?y wyjazdu poci?gu i listy rzeczy koniecznych do zabrania!

Wyjazd grupy jad?cej poci?giem odb?dzie si? z GLIWIC w sobot? 27 lipca!!! Zbiórka przed Dworcem PKP o godzinie 8.30!!! Planowy przyjazd do Ko?obrzegu o godzinie ok. 20.00, a nast?pnie przejazd autokarami do D?wirzyna.

W zwi?zku z tym osoby jad?ce transportem w?asnym proszone s? o przyjazd do o?rodka w D?wirzynie nie wcze?niej ni? o 15.00. Ch?? przyjazdu koniecznie nale?y zg?osi? w BIURZE TOWARZYSTWA - 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zako?czenie Turnusu i powrót poci?giem planowany jest na 10 sierpnia po ?niadaniu. Przyjazd poci?gu do Gliwic w godzinach wieczornych, ok 20.00

W A ? N E !!!!!!

Ka?de dziecko jad?ce poci?giem m u s i mie? ze sob?:
- wy?ywienie i napoje na czas podró?y
- Legitymacj? szkoln?
- Kopi? Orzeczenia o niepe?nosprawno?ci!!!! Je?eli osoby nie dostarczy?y kopii do Biura Towarzystwa prosimy o zabranie ich ze sob?. Orzeczenia b?d? zbierane prze odjazdem poci?gu, w przypadku braku osoba zostanie obci??ona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!


Prosimy o dostosowanie wielko?ci baga?u do mo?liwo?ci dziecka!!! Walizka nie mo?e by? zbyt ci??ka!!!


JAK TRAFI? NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz w Zumi »


Prosimy o zapoznanie si? z programem i list? rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Gliwice - kontakt 605 331 345


Adres o?rodka:
O?rodek Wypoczynkowy ANIA
78-131 D?WIRZYNO
ul. Wyzwolenia 44
tel/fax (094) 358 54 96
tel. (094) 358 54 85Program Turnusu przewiduje m. in.:

- wycieczki ca?odzienne
- wycieczki krajoznawcze
- aktywno?? sportow?
- rekreacj?
- inne atrakcje

W zwi?zku z powy?szym prosimy o zabranie:
- stroju turystycznego - odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
- stroju sportowego
- stroju do p?ywaniaKa?dy uczestnik turnusu musi zabra? ze sob?:

U?ytkownicy PENÓW:

- zeszyt samokontroli
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz z glukometrem!!!
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- wa?n? legitymacj? szkoln? oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci,
- Insulin? uczestnicy oddaj? piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.


U?ytkownicy POMP INSULINOWYCH

- zeszyt samokontroli
- rozpisane dawki insuliny na posi?ki (WW,WBT lub kcal) i dawki korekcyjne
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
- osprz?t do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wk?ucia
- baterie
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- dowód to?samo?ci : wa?n? legitymacj? szkoln? oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci
Insulin? uczestnik oddaje piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

Zobacz jak by?o w ubieg?ym roku - WAKACJE 2012

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,722 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!