29 November 2021 20:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACYJNY DIABETYK
Aktywne wakacje z cukrzyc?! - to temat nowego numeru Diabetyka. Wakacje maj? to do siebie, ?e d?ugo si? na nie czeka, a mijaj? bardzo szybko. Wszystko dlatego, ?e oto wreszcie znajdujemy czas na przyjemno?ci, spe?nianie podró?niczych marze?, mo?emy pozwoli? sobie na szalone przygody. Aktywno?? to jest to co lubimy i podczas letnich dni nie powinno jej brakowa?. I zawsze mo?na do??czy? do Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL

Do wyboru mamy tyle ró?nych aktywno?ci: zwiedzanie, p?ywanie w morzu czy basenie, jazd? na rowerze, ?eglowanie (i inne sporty wodne), imprezowanie. Na wzmo?on? aktywno?? musimy si? jednak przygotowa?, bior?c pod uwag? cukrzyc?.

(…) Na wakacjach, gdy codziennie jeste?my bardzo aktywni, np. ka?dego dnia chodzimy po górach, mo?emy pój?? krok dalej i wprowadzi? modyfikacje tak?e w bazie. Stosuj?c wstrzykiwacze, ?mia?o mo?emy zmniejszy? dawk? insuliny d?ugo dzia?aj?cej. Nie napisz?, o jaki procent – ka?dy stosuje
inne dawki, na ka?dego inaczej dzia?aj? ro?ne dyscypliny sportu.

Co jeszcze w nowym numerze Diabetyka?

Niewydolno?? serca– kardiologiczne wyzwanie
Jednym z najwa?niejszych czynników modyfikowalnych, który niestety cz?sto bywa pomijany, jest wysi?ek fizyczny. Wiele wiemy zarówno o jego dobroczynnym wp?ywie, jak i konsekwencjach zaniedba? w tym zakresie, ale stosowanie si? do lekarskich zalece? w praktyce wygl?da ju? znacznie gorzej.

Zmagania z absurdami orzecznictwa

Niesprawiedliwo??, jaka dotyka rodziców podczas komisji orzekaj?cych, uderza oczywi?cie najbardziej
w nieuleczalnie chore dzieci. Przecie? tu nie chodzi o pieni?dze. Zasi?ki to naprawd? niewielkie kwoty, które ledwo wystarczaj? na pokrycie podstawowych potrzeb zwi?zanych z chorob?. Wiemy,
czym jest cukrzyca i jak nale?y ni? zarz?dza?. Jest to z?o?ony proces codziennych czynno?ci, decyzji i konsekwencji tych decyzji. ?adne dziecko obarczone przewlek?? chorob? nie jest w stanie
przej?? ca?kowitej kontroli w dzie? i w nocy oraz ponosi? konsekwencji swojej niedojrza?o?ci do podejmowania decyzji zwi?zanych z terapi?. Jednak?e oba zespo?y do spraw orzekania o niepe?nosprawno?ci, S?d Okr?gowy Wydzia?u Pracy i Ubezpiecze? Spo?ecznych, a nawet S?d Apelacyjny bywaj? innego zdania.


_________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,829 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!