09 December 2021 02:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOLEJNE PROTESTY
LIST PROF. EWY OTTO - BUCZKOWSKIEJ

Ministerstwo Zdrowia Warszawa
Szanowni Pa?stwo

Po raz kolejny podj?ta zosta?a z?a i krótkowzroczna decyzja dotycz?ca refundacji analogów insuliny. Poniewa? jestem ju? starym cz?owiekiem i bardzo starym, ale jeszcze czynnym zawodowo diabetologiem, bardzo dobrze wiem jak si? ko?czy „byle jakie” leczenie cukrzycy.
Pami?tam czasy sprzed blisko 50 laty, kiedy zaczyna?am sw? zawodow? karier? i kiedy mo?liwo?ci leczenia cukrzycy by?y bardzo mizerne, „trup si? sia? g?sto”. Moi m?odociani pacjenci „marli jak muchy”, a ci co nie umarli, z powodu ostrych powik?a? po 10 – 15 latach choroby tzn w wieku 20-25 lat stawali si? w wi?kszo?ci ci??kimi inwalidami. W tej chwili ju? bardzo dobrze wiadomo, ?e na leczeniu cukrzycy, zw?aszcza cukrzycy typu 1 u dzieci, m?odzie?y i m?odych doros?ych osób nie wolno oszcz?dza?. Ci chorzy je?li s? dobrze, nowocze?nie leczeni mog? w pe?ni realizowa? swój program ?yciowy, zarówno w sferze ?ycia prywatnego jak i zawodowego. Mog? by? w pe?ni przydatni nie tylko dla swoich rodzin, ale tak?e dla szeroko poj?tego spo?ecze?stwa. Cukrzyca jest chorob? powa?n?, ale chorob? z któr? „mo?na ?y? d?ugo i szcz??liwie” pod warunkiem, ?e si? bardzo ?ci?le respektuje jej wymagania dotycz?ce leczenia. Obecne mo?liwo?ci leczenia cukrzycy typu 1 s? rzeczywi?cie bardzo du?e i jest wielk? nieodpowiedzialno?ci? nie wykorzysta? ich w pe?ni.
Cena nowoczesnego leczenie, chocia? wysoka, jest niczym w porównaniu z cen? jak? przyjdzie p?aci? spo?ecze?stwu na utrzymanie w przysz?o?ci rzeszy m?odych inwalidów.
Sprawa ta ma jeszcze jeden bardzo wa?ny aspekt. Wszystko wskazuje, ?e cukrzyca typu 1 b?dzie chorob? uleczaln?, ale z pewno?ci? tylko dla tych pacjentów, którzy nie b?d? mieli powik?a? przewlek?ych. Czy wi?c mo?emy ryzykowa?, ?e za kilkana?cie lat (??) ca?a rzesza m?odych chorych, których teraz b?dziemy niedostatecznie dobrze leczyli, nie b?dzie mog?a skorzysta? z tych osi?gni?? medycyny i stanie si? ogromnym obci??eniem dla spo?ecze?stwa.
Uwa?am, ?e pomijaj?c ju? wszelkie wzgl?dy humanitarne, czysty rachunek ekonomiczny nakazuje wykorzystanie mo?liwo?ci leczenia m?odych chorych na cukrzyc?.

Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska


LIST PROF. PRZEMYS?AWY JAROSZ - CHOBOT

Szanowni Pa?stwo,

Jestem pod dramatycznym i przygn?biaj?cym wra?eniem ponownego braku insulinowych analogów d?ugodzia?aj?cych na li?cie refundacyjnej!

Od ponad 25 lat prowadz? pacjentów z cukrzyc?, g?ównie z cukrzyc? typu 1 i wiem jak wazne sa dla nich analogii. Wiem jak analogii mog? pozwoli? na lepsze ?ycie z cukrzyc?. Zapewniaj? moim m?odym pacjentom wi?ksze bezpiecze?stwo, pozwalaj? zmniejszy? wahania glikemii, daj? sznse na mniej ostrych i przewlek?ych powik?a?. Za to bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie moi chorzy placa ze swojej kieszeni w 100% od kilku lat, o ile jeszcze ma kto za nich zap?acic, czyli rodzice, dziadkowie itd.

Pa?stwo powiedz?, ?e przecie? mog? sie oni leczyc za pomoca pompy insulinowej. Przede wszystkim trzeba mocno w tym miejscu podkre?li?, ?e nie wszystkie dzieci chc? i maj? wskazania do leczenia pompowego - i tak nadal - nie dost?pnego powszechnie, mimo oficjalnych, mocnych zapewnie? ministerstwa!
Na marginesie - ?laski NFZ przeznaczy? na program pompowy dla dzieci i m?odziezy nieco ponad 100 000PLN czyli na oko?o 10-14 pomp w 2009 roku! dla jednego z najwi?kszych regionów, gdzie rocznie zapada na cukrzyc? typu 1 oko?o 180 dzieci i m?odzie?y!! To budzi mój ogromny sprzeciw! Co mam powiedzie? chorym dzieciom, ich Rodzicom? Znów ich "wykiwali"? Kogo i jak mam wybra?, gdy ju? czeka na pompy oko?o 100 chorych dzieci!!

To oczywista stygmatyzacja tych ci??ko, przewlekle chorych, dzieci, m?odzie?y i m?odych doros?ych. Nie rozumiem, ze nasze Pa?stwo patrzy tak krotkowzrocznie. Czy chcemy i mamy miec wiecej m?odych inwalidow? poco? to drozej nie taniej! Prosze o rozwage i rozumn? pomoc dla pacjentów z cukrzyc? typu 1. Prosze umo?liwi? im dostep do lepszej, skuteczniejszej i bezpieczniejszej insulinoterapii!
Niestety cukrzyca to choroba spo?eczna, cywilizacyjna. Mamy obowi?zek, zgodnie z rezolucja WHO z 2007 roku, dyrektyw? EU z 2006 roku zrobi? wszystko dla tych ci?zko dotknietych przez los ludziom. Prosze pamieta?, ze jesli zachorowuje na cukrzyce dziecko to nie ma innego leczenia ni? insulina, - to lek ratuj?cy mu ?ycie i to tak?e lek, który ma mu da? dobre i jak najd?u?sze zdrowie!!

Jak "moje dziecko z cukrzyca" osi?ga wiek 25 lat, to juz ma cz?sto 20 lat cukrzycy za sob?, a dopiero wchodzi w ?ycie! Jest m?odym, dobrze wykszta?conym cz?owiekiem, który winien by? aktywnym zawodowo obywatelem, wspania?ym rodzicem, a nie inwalid? i wlasciwie bez szans obywatelem II kategorii, na utrzymaniu nas wszystkich, z powodu licznych , niestety, ci?zkich powik?an cukrzycy.

Patrz?c z innej strony, rodzice moich pacjentów s? w wi?kszo?ci m?odzi, jeszcze na dorobku i cz?sto, zwyczajnie, nie maja za co kupi? "tej nowocze?niejszej insuliny". Wyje?dzaj? wpierw ojcowie, potem - ca?e rodziny do innych krajów EU, bo tam maja wieksze szanse na godziwe leczenie swojego dziecka. Zapytuj? Pa?stwo, czy tak ma by??

Z szacunkiem ,
Przemys?awa Jarosz-Chobot, prof. , specjalista pediatrii i diabetologii
cz?onek ZG PTD
Sl?ski Uniwersytet Medyczny
Górno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,260 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!