04 December 2021 04:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SENATOROWIE ZA USTAW? O CUKRZYCY
Opracowanie oczekiwanej od wielu lat ustawy dotycz?cej poprawy opieki nad chorymi na cukrzyc? powinno sta? si? jednym z priorytetów w ochronie zdrowia - uznano w ?rod? podczas dyskusji w senackiej Komisji Zdrowia. Spotkanie z udzia?em Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego oraz przedstawicieli pacjentów, w tym naszego Towarzystwa, lekarzy i przemys?u farmaceutycznego po?wi?cono informacji na temat aktualnej sytuacji w opiece diabetologicznej w Polsce oraz dyskusji na temat rozwi?zania problemów.

Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Mariusz Masiarek zaapelowa? do Ministerstwa o skuteczne negocjacje cen leków tak aby kosztow zmian na listach refundacyjnych nie ponosili pacjenci, a zaoszcz?dzone dotychczas przez NFZ ?rodki przeznaczy? na zwi?kszenie dost?pno?ci nowoczesnych terapii dla wszystkich chorych na cukrzyc?. Zaproponowa? równie? aby w ramach planowania Narodowego Programu Cukrzycy doprowadzi? do powrotu medycyny szkolnej, co rozwi?za?oby problem pobytu dzieci z chorobami przewlek?ymi w placówkach o?wiatowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszek Czupryniak powiedzia?, ?e zbyt niskie jest finansowanie diabetologii. Jego zdaniem brakuje ?rodków na edukacj?, która jest niezb?dna w leczeniu cukrzycy, a tak?e na leczenie powik?a? tej choroby oraz na refundacj? nowoczesnych leków – nowej generacji preparatów przeciwcukrzycowych oraz analogów insulin d?ugodzia?aj?cych.”Jestem tym zdumiony, poniewa? po wprowadzeniu nowej ustawy dotycz?cej refundacji leków, w 2012 r. zaoszcz?dzono 2 mld z?. Jedn? trzeci? tej sumy, czyli 550 mln z?, uzyskano kosztem chorych na cukrzyc?. Ta kwota powinna by? zwrócona chorym poprzez refundacj? nowoczesnego leczenia” – podkre?li? Czupryniak.

Go?? senatorów – europos?anka Ma?gorzata Handzlik powiedzia?a, ?e „Polska jest cukrzycowym dinozaurem Europy”. Doda?a, ?e ta niepochlebna opinia wynika z tego, ?e publiczne i prywatne wydatki na leczenie cukrzycy w Polsce nale?? do najni?szych w Europie.”Spo?ród krajów naszego regionu tylko Litwa i ?otwa przeznaczaj? na ten cel mniej ni? Polska” – podkre?li?a

Na 29 badanych pa?stw nasz kraj zaj?? dopiero 25. miejsce w pierwszym europejskim rankingu konsumenckim badaj?cym opiek? i leczenie chorych na cukrzyc? – Euro Consumer Diabetes Index. Uwzgl?dniono w nim m.in. ?miertelno?? chorych oraz niewydolno?? nerek – jedno z najcz?stszych powik?a? cukrzycy.W kolejnym rankingu Polska razem z Malt? okaza?a si? jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), w którym pacjenci nie maj? dost?pu do refundowanej terapii z wykorzystaniem d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny ludzkiej w cukrzycy typu 2.

Niedawno poinformowano równie?, ?e Polska nale?y do tych krajów UE, gdzie najcz??ciej wykonywane s? amputacje nóg u diabetyków. Znacznie wi?cej chorych mo?na by?oby przed tym uchroni?, gdy lepsza by?a opieka nad diabetykami.

Handzlik zauwa?y?a, ?e skutki niew?a?ciwie leczonej cukrzycy odczuwaj? zarówno pacjenci, jak i ca?e spo?ecze?stwo. W 2011 r. koszty po?rednie cukrzycy, wynikaj?ce g?ównie z wydatków ponoszonych na renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy i wcze?niejszej emerytury wynios?y przesz?o 2 mld z?. „To zdecydowanie wi?cej ni? przeznacza si? na walk? z t? chorob?” – doda?a.Europos?anka przytoczy?a równie? dane, ?e z powodu cukrzycy typu 2 nie pracuje 75 proc. chorych i ?e bezrobocie w?ród diabetyków jest dwa razy wy?sze ni? w ca?ej populacji. Prawie 80 proc. lekarzy przyznaje, ?e zetkn??o si? z pacjentami dyskryminowanymi zawodowo z powodu cukrzycy.Wed?ug Handzlik sytuacj? mog?oby poprawi? opracowanie Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Cukrzycy. Wprowadzenie takich programów narodowych postuluje Parlament Europejski.

Podsekretarz stanu ministerstwa zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki podkre?li?, ?e Polska nie jest „cukrzycowym dinozaurem Europy”. Jego zdaniem to okre?lenie jest przesadne. Jako przyk?ad poda? opiek? nad dzie?mi chorymi na cukrzyc?, która jest na podobnym poziomie jak w innych krajach UE.Doda?, ?e dwukrotnie zmniejszy? si? równie? odsetek osób chorych z niewykryt? cukrzyc?. Przed 10-15 laty na ka?dego diabetyka przypada?a przynajmniej jedna osoba, która ju? chorowa?a, ale o tym jeszcze nie wiedzia?a.

Z najnowszych danych wynika, ?e o swej chorobie wci?? nie wie co czwarty chory.Wiceminister powiedzia?, ?e nowe technologie wcale nie poprawiaj? skuteczno?ci leczenia, jak tego oczekiwano, i nawi?za? do analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych. „Nie ma dowodów, ?e pozwalaj? one unikn?? powik?a? i przed?u?aj? ?ycie chorych na cukrzyc?. Jedynie w niewielkim stopniu poprawiaj? jako?? ?ycia pacjentów. S? natomiast znacznie dro?sze” – podkre?li?.Wed?ug niego refundacja nowego preparatu jest uzasadniona, gdy dodana warto?? terapeutyczna jest odpowiednia do jego ceny, w przypadku analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych tego powi?zania nie ma.

Radziewicz-Winnicki powiedzia?, ?e na razie rozpocz??y si? prace nad nowym Narodowym Programem Zdrowia (obecny zako?czy si? w 2015 r.). Projekt ustawy w tej sprawie za kilka miesi?cy zostanie skierowany do konsultacji spo?ecznych.

Retransmisja z posiedzenia dost?pna jest po klikni?ciu w obrazek:
_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,813 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!