04 December 2021 04:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZLI?MY 10 TYSIECY KROKÓW - MARSZ W KRAKOWIE
W Krakowie odby? si? kolejny Marsz w ramach kampanii "10 ty? kroków dalej od cukrzycy", której Towarzystwo jest patronem honorowym. Marsz rozpocz?? si? o po godzinie 14.00 na Placu Szczepa?skim a nast?pnie przeszli?my do Barbakanu i ulicy Floria?skiej, by dotrze? do Rynku i po trzykrotnym obej?ciu powróci? Floria?sk? i pomaszerowa? dalej w kierunku Placu Szczepa?skiego. Przez ca?? drog? do??czali do nas przechodnie, którzy identyfikowali si? z has?em kampanii. Pe?en turystów krakowski Rynek zosta? opanowany kolorowym korowodem naszego Marszu.

Ju? od momentu kiedy zacz?li?my gromadzi? si? na Placu Szczepa?skim da?o si? odczu? i? b?dzie to wspania?y pokaz promocji aktywno?ci fizycznej dla ka?dego, tak doskonale wpisuj?cy si? w codzienno?? osób z cukrzyc?. Zachmurzone niebo idealnie wyczu?o atmosfer? i tu? przed startem Marszu uchyli?o swoja s?oneczn? twarz. I tak ju? zosta?o do ko?ca.

Przy towarzystwie kamer telewizyjnych, aparatów fotoreporterów i reporterów z mikrofonami ruszyli?my barwnym korowodem Palntami w kierunku Barbakanu. Na czele pochodu stan?? Leszek Dabrowski, który przez megafon nawo?ywa? do przechodniów o do??czenie do grupy. Oczywi?cie jego apele nie pozosta?y bez odpowiedzi. Nim doszli?my do Floria?skiej by?o nas wi?cej a narybku do??czali kolejni.

„Tylko 10 tysi?cy kroków dziennie i mo?na unikn?? cukrzycy!” „Cukrzyca to pandemia. W Polsce choruje 3 miliony osób!” „Daj sobie szans?! Tylko odrobina aktywno?ci!” „Zacznij teraz – do??cz do nas!”. – to tylko niektóre has?a, skutecznie oddzia?ywuj?ce na przechodniów i turystów, których w t? sobote by?o bardzo du?o na Rynku.

Obok tabliczek z logo Kampanii idealnie prezentowa?y si? flagi i koszulki Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL. W?ród uczestników by?o osób m?odych, cz?sto bardzo aktywnych fizycznie a jednocze?nie choruj?cych na cukrzyc?. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? jako patron honorowy Kampanii „10 tysiecy kroków” mia?o równie? swoje stoisko z informacjami o dzia?alno?ci i programach realizowanych dla m?odych diabetyków.
Licznie zgromadzeni przechodnie na krakowskim Rynku z zainteresowaniem reagowali na g?o?ne has?a oraz realn? promocj? ruchu na ?wie?ym powietrzu. Niektórzy z ?ywio?owo podbiegali do marszowego korowodu wraz z rodzinami i czworonogami po to by wesprze? Kampani?.

Kolorowy Marsz zwraca? uwag? równie? zagranicznych go?ci, zwiedzaj?cych zabytki Krakowa. „?wietna idea!!! U nas walka z cukrzyc? nie idzie dobrze!” powiedzia? mieszkaniec Nowego Jorku, dopytuj?c o szczegó?y akcji.

Podczas trzykrotnego przej?cia wokó? Rynku uda?o si? zwróci? uwag? na rozwijaj?cy problem cukrzycy – w Polsce jest prawie 3 mln chorych – oraz na ogromna rol? aktywno?ci fizycznej w profilaktyce zachorowa?. Ponadto sam Marsz mo?e stanowi? zach?t? do rozpocz?cia aktywno?ci równie? przez osoby chore na cukrzyc?, które dotychczas jej unika?y.

Tytu?owe 10 tysi?cy kroków dziennie to dawka, która powinna zdecydowanie poprawi? efekty terapii u diabetyków. Natomiast u zdrowych mo?e ograniczy? prawdopodobie?stwo wyst?pienia nie tylko cukrzycy ale tak?e innych chorób cywilizacyjnych.

Po blisko godzinnym marszu i przej?ciu 10 tysi?cy kroków w przepi?knym otoczeniu kamieniczek, Sukiennic i Ko?cio?a Mariackiego powrócili?my na Plac Szczepa?ski. To by?o ogromna promocja aktywnego sp?dzania wolnego czasu. - „Jeste?my o kolejne 10 tysi?cy kroków bli?ej zdrowia – Kolejne takie wydarzenie ju? jest zaplanowane w Bydgoszczy, Poznaniu i w Warszawie. Do zobaczenia!!!

_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,839 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!