04 December 2021 03:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA - WYZWANIE INTERDYSCYPLINARNE - KONFERENCJA I BADANIA W KATOWICACH
Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna dotyka coraz wi?ksz? cz??? spo?ecze?stwa Interdyscyplinarne podej?cie do leczenia cukrzycy i wspó?praca specjalistów wielu dziedzin medycyny oraz przedstawicieli zawodów oko?omedycznych s? konieczne dla zapewnienia pacjentom kompleksowej i efektywnej pomocy.

„Cukrzyca – wyzwanie interdyscyplinarne” – konferencja naukowa pod takim tytu?em odb?dzie si? 23 listopada w Katowicach. Konferencja adresowana jest szczególnie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, okulistów, angiologów, kardiologów oraz specjalistów innych dziedzin, którzy spotykaj? si? w swojej codziennej pracy z pacjentami chorymi na cukrzyc?.

W tym czasie w Szpitalu EuroMedic (Katowice, ul. Ko?ciuszki 92) od 9.00 do 14 b?dzie mo?na wykona? bezp?atny pomiar glikemii przygodnej, dzi?ki któremu okre?la si? st??enie glukozy we krwi, niezale?nie od tego ile czasu min??o od ostatniego posi?ku.
Ponadto w gabinetach b?dzie mo?na tak?e zmierzy? ci?nienie, wykona? pomiar wspó?czynnika BMI – stosunek masy cia?a do wzrostu oraz WHR – stosunek talii do bioder, który pozwala oceni? oty?o?? brzuszn? zwi?kszajac? ryzyko wyst?pienia cukrzycy. Dodatkowo ka?dy z odwiedzaj?cych b?dzie móg? uzyska? informacje na temat tej gro?nej choroby.
W dzia?alno?ci szpitala EuroMedic podkre?lana jest wa?na rola lekarzy ró?nych specjalno?ci w stawianiu pierwszej diagnozy oraz prowadzeniu leczenia pacjentów chorych na cukrzyc?. Podczas drugiej edycji konferencji zespó? medyczny szpitala EuroMedic oraz zaproszeni go?cie zaprezentuj? swoje cenne do?wiadczenia w obszarze post?powania z pacjentami chorymi na cukrzyc?.
W programie konferencji m.in wyk?ad „Powik?ania kardiologiczne i naczyniowe cukrzycy”, panel dyskusyjny z udzia?em m.in. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lekstona, dr n. med. Tomasza Ludygi, dr n. med. Tadeusza Z?bika, wyst?pienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii, prof. dr hab. n. med. Przemys?awy Jarosz-Chobot pt. „Zalecenia kliniczne dotycz?ce post?powania u chorych na cukrzyc? 2013 – Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”, wyk?ad prof. dr hab. n. med. W?adys?awa Grzeszczaka ”Rola nerek w przebiegu cukrzycy typu 2″.
Powik?ania okulistyczne cukrzycy przedstawi dr n. med. Ewa Nita, o cukrzycy u dzieci opowie lek. med. Alina Strza?a-K?eczek, cukrzyc? u kobiet w ci??y zajmie si? dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek.
Zaburzenia mechaniki stopy w przebiegu cukrzycy b?d? tematem wyk?adu dr hab. n. med. Mariana Simki natomiast leczenie ortopedyczne u chorych ze stop? cukrzycow? neuropatyczn? omówi lek. med. Adam Chrobok. Dieta u chorych na cukrzyc? to temat wyk?adu mgr Mariola Klocek, a rol? edukatora w prowadzeniu pacjenta diabetologicznego wyja?ni mgr Anna Janota. Nowe leki w terapii cukrzycy zaprezentuje lek. med. Alina Strza?a-K?eczek. Wyk?ad lek. stom. Jacka ?urka dotycz?cy leczenia stomatologiczne pacjenta diabetologicznego zako?czy konferencj?.

Konferencja odb?dzie si? w sobot?, 23 listopada br., w Restauracji Patio-Park w Katowicach, przy ul. Ko?ciuszki 101 i trwa? b?dzie od 8.30 do 16.00

Konferencja odbywa si? pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,715 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!