04 December 2021 04:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPECJALI?CI: WALCZMY Z CUKRZYC? NA WIELU FRONTACH
Konieczne jest skupienie si? na wczesnym wykrywaniu cukrzycy w gabinetach Podstawowej Opieki Zdrowotnej a tak?e na szerokiej konsultacji ze specjalistami w zaawansowanym stadium choroby. Niezwykle istotne jest równie? stosowanie nowoczesnych leków i sposobów terapii. – podkre?lali uczestnicy katowickiej konferencji naukowej „Cukrzyca – wyzwanie interdyscyplinarne.”

Organizatorem wydarzenia by? Szpital EuroMedic w Katowicach oraz Fundacja Hope. Konferencja obj?ta by?a honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka oraz Klastra Przyjazna Przychodnia.

Profesor Przemys?awa Jarosz-Chobot, ?l?ski konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii wskazywa?a w swoim wyst?pieniu na istot? zalece? Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jako podstawy okre?lenia celów w leczeniu cukrzycy.

Z kolei Profesor W?adys?aw Grzeszczak, kierownik Katedry Chorób Wewn?trznych, Diabetologii i Nefrologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego podkre?li? znaczenie skutecznej i nowoczesnej terapii cukrzycy typu 2 w odniesieniu do schorze? pozosta?ych narz?dów, a w szczególno?ci nerek.

Wyk?adowcy zgodnie potwierdzili wa?n? rol? wspó?pracy lekarzy wielu dyscyplin oraz rol? edukacji w walce z cukrzyc?. – W stawianiu pierwszej diagnozy, a pó?niej w prowadzeniu leczenia pacjentów chorych na cukrzyc? niezwykle istotna jest rola lekarzy ró?nych specjalno?ci – mówi? dr Tomasz Ludyga, w?a?ciciel szpitala EuroMedic.

Konferencja skupi?a lekarzy, którzy w swojej codziennej pracy spotykaj? si? z pacjentami chorymi na cukrzyc?. Udzia? w spotkaniu wzi?li lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrzy, okuli?ci, angiolodzy, diabetolodzy, dietetycy i rehabilitanci.

Profesor Andrzej Lekston w swoim wyk?adzie mówi? o wp?ywie cukrzycy na chorob? wie?cow? oraz wskazywa? na skuteczne metody rewaskularyzacji, czyli poszerzenia i udro?nienia zw??onego naczynia krwiono?nego. Kwestie terapii stopy cukrzycowej poruszy? w wyst?pieniu dr Konrad Mohnike z Niemiec.

Z kolei dr hab. Micha? Kukla wyg?osi? wyk?ad na temat jednej z przyczyn cukrzycy, jak? jest przewlek?e wirusowe zapalenie w?troby typu C. Zaburzenia mechaniki stopy w przebiegu cukrzycy by?y tematem wyk?adu dr Mariana Simki. O powik?aniach okulistycznych mówi?a dr Ewa Nita, natomiast dr Alina Strza?a-K?eczek wskazywa?a na metody leczenia cukrzycy u dzieci oraz na stosowanie nowych leków.

– Cukrzyca zosta?a uznana za pierwsz? epidemiczn? chorob? niezaka?n?, a wska?niki przyrostu osób chorych z roku na rok s? szokuj?ce – powiedzia?a Strza?a-K?eczek. – Kluczow? kwesti? w walce z t? chorob? jest prowadzenie zdrowego trybu ?ycia, sta?e monitorowanie poziomu cukru i podj?cie leczenia farmakologicznego – dodaje diabetolog.

Konferencji towarzyszy?a akcja bezp?atnych bada? przesiewowych. Oprócz mierzenia poziomu cukru, badano ci?nienie i obliczano wska?nik masy cia?a - BMI oraz oraz WHR - stosunek talii do bioder, który pozwala oceni? oty?o?? brzuszn? zwi?kszajac? ryzyko wyst?pienia cukrzycy. Na podstawie przeprowadzonych bada?, porad udziela? edukator diabetologiczny.

Cukrzyca jest chorob?, która wynika z niedoboru jednego z kluczowych hormonów naszego organizmu – insuliny. Niedobór hormonu prowadzi do licznych zaburze? i objawia si? podwy?szonym st??eniem glukozy we krwi. D?ugotrwa?e utrzymywanie si? wysokiego poziomu glukozy prowadzi do ostrych powik?a?, które dotycz? wielu narz?dów, m.in. serca i naczy? krwiono?nych, oczu, nerek i nerwów.

Wed?ug ostatnich danych, liczba osób choruj?cych na cukrzyc? w naszym kraju wynosi ju? 3 miliony, z czego 1/3 osób nie wie, ?e choruje.Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,846 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!