29 November 2021 11:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEZDROWE OD?YWIANIE SI? TO SPRAWKA GENU
Ponad po?owa z nas posiada wariant genu, który sk?ania nasze organizmy do przyjmowania wi?kszych ilo?ci po?ywienia niskiej jako?ci. Nie wiadomo dok?adnie, jak do tego dochodzi, lecz jedno jest pewne: zrozumienie tego zjawiska b?dzie istotnym krokiem na drodze do opanowania epidemii oty?o?ci.
Wydawa? by si? mog?o, ?e "geny oty?o?ci" wp?ywaj? przede wszystkim na tempo metabolizmu oraz sposób, w jaki organizm radzi sobie z nadmiarem przyjmowanych kalorii. Okazuje si? jednak, ?e przynajmniej jedna sekwencja DNA, nazwana FTO, mo?e wywo?a? u ludzi zmian? zachowania, i to do tego stopnia, ?e poch?aniamy a? o 100 kalorii wi?cej w typowym posi?ku.
Odkrycia dokonali naukowcy z uniwersytetu w szkockim mie?cie Dundee, za? jego szczegó?y opisano w czasopi?mie "The New England Journal of Medicine".
Jak dowodz? badacze, co najmniej jeden zmutowany wariant genu pojawi? si? a? u 63 % badanych dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Analiza ich diety wykaza?a, ?e znacznie cz??ciej wybieraj? one posi?ki bogate w cukry oraz t?uszcz, przez co s? bardziej nara?one na niekontrolowany wzrost masy cia?a. Ka?de z badanych dzieci przesz?o seri? trzech testów. W ka?dym z nich proponowano im szeroki wybór pokarmów, spo?ród których uczestnicy mieli skomponowa? posi?ek.
Jak si? okaza?o nosiciele jednego z wariantów FTO instynktownie wybierali posi?ki o wy?szej kaloryczno?ci. Co jest jednak ciekawe, nie stwierdzono jakiegokolwiek wp?ywu tego genu ani na zdolno?? do odczuwania syto?ci, ani na procesy trawienia i wch?aniania pokarmu.
Profesor Colin Palmer, g?ówny autor publikacji, wymienia najwa?niejsze wnioski z przeprowadzonego studium: badanie pokazuje, ?e przy braku przejadania si? ten gen nie prowadzi do oty?o?ci, co sugeruje, ze oty?o?? zwi?zan? z tym genem mo?na opanowa? poprzez uwa?n? kontrol? dietetyczn?. Zdaniem badacza odkrycie sugeruje tak?e prawdziwo?? tezy, zgodnie z któr? jedn? z najwa?niejszych przyczyn oty?o?ci jest powszechna dost?pno?? taniego i wysokoenergetycznego po?ywienia.Jak t?umaczy Prof. Palmer, dla osób niekorzystnie uwarunkowanych genetycznie mog? one by? pokus? zbyt siln?, by j? skutecznie odeprze?.
Z oblicze? wykonanych przez autorów wynika, ?e mali pacjenci posiadaj?cy mutacj? w jednej z dwóch kopii genu FTO (stanowili oni 49 % badanej grupy) byli obarczeni o 30 % wy?szym ryzykiem oty?o?ci w stosunku do dzieci, u których tej wady nie stwierdzono. Jeszcze gorzej wygl?da sytuacja osób, u których obie kopie genu wyst?puj? w niekorzystnej wersji. Dla nich zagro?enie oty?o?ci? wzrasta a? o 70 %.
Jak zatem w ?wietle uzyskanych informacji, zapobiega? oty?o?ci? Wed?ug autorów mo?liwa odpowied? jest tylko jedna: nale?y edukowa? ludzi, by si?? w?asnej woli odmawiali sobie si?gania po niezdrowe po?ywienie. Pozostaje jednak pytanie, ilu ludzi uda si? do tego nak?oni?, skoro szkodliwo?? przejadania si? jest znana praktycznie o zawsze?

Autor Wojciech Grze?kowiak
?ród?o: www.kopalnia wiedzy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,612 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!